Skip to Content

ÖNSÖZ

Toplum halinde yaşamanın ortaya çıkardığı kollektif ihtiyaçlar, adına kamu hizmeti dediğimiz, Devlet ve yetkili kıldığı organları tarafından gerçekleştirilen ve tüm fertlerin faydalanmasına açık hizmetlerle karşılanır. Kamu hizmetlerinin yegane finansman kaynağı, vergilerdir.

Vergi, kısaca, Devletin, hükümranlık haklarına dayanarak, gerçek ve tüzel kişiler için, Kanunla koyduğu yükümlülüklerdir. Ancak, modern maliye teorisi, günümüzde, vergileri, sadece, yukarıdaki tanımda olduğu gibi, mali boyutu ile değil, aynı zamanda, ekonomik ve sosyal boyutları ile de ele almaktadır. Vergilemenin, çok büyük miktarda kaynakların, özel kişi ve kurumlardan kamu kesimine transferi sonucunu doğurması sebebiyle, ekonomik ; gelir ve servet dağılımı üzerindeki doğrudan etkileri sebebiyle de, önemli sosyal boyutları bulunmaktadır.
Öte yandan, vergiler, büyüme ve kalkınmanın sağlanması, ekonomik dengesizliklerin giderilmesi ve gelir ve servet dağılımının adil hale getirilmesi şeklinde sıralayabileceğimiz, Maliye Politikasının temel amaçlarını gerçekleştirmede kullanılan, önemli ve etkili bir araçtır.

Bu önemin bir sonucu olarak, Anayasamızın 73 üncü maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu belirtildikten sonra ; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin, kanunla konulup kaldırılabileceği yada değiştirilebileceği vurgulanmıştır. Bu hükmün bir başka şekilde ifadesi de, vergileme yetkisinin, ancak ve yalnız halkın temsilcilerinden oluşan parlamentolara ait olduğudur.

Toplumsal hayatımız bakımından sahip olduğu bu farklı ve önemli işlevleri sebebiyle, vergileme ile ilgili kararlar, her zaman, kamuoyu gündeminde yer bulabilmiş ve büyük yankılar yaratmıştır.

İşte bu noktadan hareketle, dokuz yıldır hazırlanan Vergi Rehberleri, kayıtlı mükellef olsun olmasın, ülkede yaşayan herkesin, vergi sistemimizle ilgili olarak merak edebileceği temel soruların cevaplarını ve mükellefleri yakından ilgilendiren bazı vergi uygulamalarına ilişkin ayrıntılı bilgileri içermektedir.

İçinde bulunduğumuz dönem de vergi düzenlemeleri bakımından oldukça yoğun geçen bir dönem olmuştur. Vergilendirme sistemimizin iki temel kanunu'nda biri olan kurumlar vergisi kanunu yeniden yazılmış ve 2006 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 21.06.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2006 yılı başında yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci maddesi hükmü ile menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesi rejiminde radikal değişiklikler yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanunu'nun yeniden yazılması çalışmalarına ise devam edilmektedir.
Bundan öncekilerde olduğu gibi, bu Rehberin de, vergilendirmede çok önemli bir faktör olan, vergi bilincinin yaygınlaştırılması konusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen Ernst&Young uzmanlarına ve yayınlamak suretiyle, geniş kitlelerin, bu önemli konuda bilgilendirilmesini sağlayan Capital Dergisi'ne destekleri için teşekkürlerimizi sunarız.
Ernst&Young Türkiye 

Dosyayı İndirin

Tüm Yayınlar