KDV Oranları

 

(10.07.2023 tarihi itibarıyla güncellenmiştir)

 

Mal teslimlerine ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları, 30.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Zaman içerisinde bu Karar’da bazı Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı Kararları ile değişiklikler yapılmıştır. En son 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 07.07.2023) ile yapılan değişiklikleri de içeren 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

Madde 1

(1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %20*

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %10*

olarak tespit edilmiştir.

* 06.07.2023 tarihli ve 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 07.07.2023) ile %18’lik oran %20’ye, %8’lik oran ise %10’a yükseltilmiştir. (Yürürlük: 10 Temmuz 2023)

(2) (16.12.2011 tarih ve 2011/2604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen fıkra. Yürürlük: 27.12.2011) (I) sayılı listenin “B) Diğer mal ve hizmetler” bölümünün 16. ve 17. sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.

(3) (12.02.2022 tarihli ve 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 1. maddesiyle değiştirilen fıkra. Yürürlük: 14.02.2022) (I) sayılı listenin “A) Gıda maddeleri” bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.

(4) (12.02.2022 tarihli ve 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 2. maddesiyle yürürlükten kaldırılan fıkra. Yürürlük: 14.02.2022),

(5) (I) sayılı listenin “B) Diğer mal ve hizmetler” bölümünün 9. sırasında yer alan "kullanılmış" deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.

(6) (28.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 1. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 01.04.2022),

Mal ve hizmetleri tanımlama yetkisi

Madde 2

(1) Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 3

(1) Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi hakkındaki 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 Sayılı Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan, 25/4/2003 tarihli ve 2003/5557 sayılı, 5/6/2003 tarihli ve 2003/5710 sayılı, 23/12/2003 tarihli ve 2003/6666 sayılı, 26/2/2004 tarihli ve 2004/6887 sayılı, 21/7/2004 tarihli ve 2004/7666 sayılı, 18/8/2004 tarihli ve 2004/7802 sayılı, 27/12/2004 tarihli ve 2004/8301 sayılı, 6/3/2006 tarihli ve 2006/10138 sayılı, 26/6/2006 tarihli ve 2006/10620 sayılı, 25/5/2007 tarihli ve 2007/12143 Sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 4

(1) Bu Kararın; finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen sözleşmeler için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, (II) sayılı listenin "A) GIDA MADDELERİ" bölümünün 13/b, 14 ve 18/b sıraları ile "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24. ve 25. sıraları 01.01.2008 tarihinde, diğer hükümleri yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5

(1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
 

Geçici madde 1- (16.01.2012 tarih ve 2012/2697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen madde. Yürürlük: 28.01.2012)

(1) 15.07.2012 tarihine kadar uygulanmak üzere; okul, sağlık hizmet tesisi ve öğrenci yurdu olarak kullanılmak amacıyla inşa edilen prefabrik yapı teslimlerinde katma değer vergisi oranı % 1 olarak belirlenmiştir.

Geçici madde 2- (07.09.2016 tarih ve 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen madde. Yürürlük: 08.09.2016)

(1) Bu Karar'ın 1'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 30.09.2017* tarihine kadar (bu tarih dâhil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.03.2017 tarihi 30.09.2017 olarak değiştirilmiştir. Yürürlük: 03.02.2017

Geçici madde 3- (30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen madde. Yürürlük: 05.05.2018)

(1) Bu Karar’ın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)** 31.12.2019*** tarihine kadar (bu tarih dâhil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

** 14.05.2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)” ibaresi eklenmiştir. Yürürlük: 18.05.2018

*** 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.10.2018 ibaresi 31.12.2018 (Yürürlük: 31.10.2018), 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2018 ibaresi 31.03.2019 (Yürürlük: 01.01.2019) ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.03.2019 ibaresi 31.12.2019 (Yürürlük: 01.04.2019) olarak değiştirilmiştir.

Geçici madde 4- (14.08.2018 tarih ve 22 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen madde. Yürürlük: 15.08.2018)

(1) Büyük ve küçükbaş hayvanların 10/9/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara teslimlerinde, bu Karar’ın 1’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

Geçici madde 5- (21.03.2020 tarih ve 2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen madde. Yürürlük: 01.04.2020)

(1) Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu Karar’ın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen katma değer vergisi oranı uygulanır.

Geçici madde 6- (30.07.2020 tarihli ve 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen madde. Yürürlük: 31.07.2020)

(1) 30.09.2021* tarihine kadar (bu tarih dahil);

a) İşyeri kiralama hizmeti,

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

n) Çilingir ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

p) Ekli II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 24’üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

s) Ekli II sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” bölümünün 4’üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30.12.2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no’lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri,

için 1’inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

(2) 30.09.2021* tarihine kadar (bu tarih dahil);

a) Ekli II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 16’ncı sırasında yer alan giriş ücretleri,

b) Ekli II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 24’üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri,

c) (2 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

için 1’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

* 31 Aralık 2020 tarihi; 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 23.12.2020) ile 31 Mayıs 2021, 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 02.06.2021) ile 31 Temmuz 2021 ve 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 30.07.2021) ile 30 Eylül 2021 olarak değiştirilmiştir. 

Geçici madde 7- (29.08.2020 tarihli ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen madde. Yürürlük: 30.08.2020)

(1) Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, 1 Eylül 2020 ilâ 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için Karar’ın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

Geçici madde 8- (22.12.2020 tarihli ve 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen madde. Yürürlük: 23.12.2020) Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31.12.2022* tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde bu Karar’ın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

* 31.12.2021 tarihi 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 31.12.2021) ile 31.12.2022 olarak değiştirilmiştir. Yürürlük: 01.01.2022

Geçici madde 9- (29.04.2021 tarihli ve 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen madde. Yürürlük: 01.06.2021) 30 Eylül 2021* tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli (II) sayılı listenin ‘B) Diğer Mal ve Hizmetler’ bölümünün 25. sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

* 30 Haziran 2021 tarihi, 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 22.06.2021) ile 31 Temmuz 2021 ve 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 30.07.2021) ile 30 Eylül 2021 olarak değiştirilmiştir.

Geçici madde 10- (22.02.2023 tarihli ve 6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirilen madde. Yürürlük: 23.02.2023) (1) Prefabrik yapı ile konteynerlerin 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil), 1’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.


(I) Sayılı Liste

A) Gıda maddeleri

22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 Sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

1- a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 ("01.05" ibaresi 02.09.2013 tarih ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2. maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 02.12.2013) pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar,

b) (22.02.2013 tarih ve 2013/4345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2. maddesiyle yeniden düzenlenen bent. Yürürlük: 25.02.2013) 02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar,

c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10 pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç),

2- 4 no.lu faslında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç),

3- 5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar,

4- 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar,

5- 7 no.lu faslında yer alan mallar,

6- 8 no.lu faslında yer alan mallar,

7- 9 no.lu faslında yer alan mallar,

8- 10 no.lu faslında yer alan mallar,

9- 11 no.lu faslında yer alan mallar,

10- 12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları),

11- 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar,

12- 16 no.lu faslında yer alan mallar,

13- a) 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç),

b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar,

14 -18 no.lu faslında yer alan mallar,

15 -19 no.lu faslında yer alan mallar,

16 - 20 no.lu faslında yer alan mallar,

17 - 21 no.lu faslında yer alan mallar,

18 - 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız;

a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 22.09.00.99.00.00 pozisyonlarında yer alanlar,

b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar,

19- 23 no.lu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar,

20- 25 no.lu faslın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar.

B) Diğer mal ve hizmetler

1- (12.02.2022 tarihli ve 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 4. maddesiyle yürürlükten kaldırılan sıra. Yürürlük: 14.02.2022),

2- a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre,

b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı,

3- Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, (26.01.2015 tarihli ve 2015/7205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ibare. Yürürlük: 01.02.2015) pirinç, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), 20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (“01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile” ibaresi 02.09.2013 tarih ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 02.12.2013) 2 no.lu faslında yer alan mallar (22.02.2013 tarih ve 2013/4345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesiyle eklenen ibare. Yürürlük: 25.02.2013) (02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç), (02.01.2020 tarih ve 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 1. maddesiyle eklenen ibare. Yürürlük: 02.01.2020) tavuk yumurtası,

4- (12.02.2022 tarihli ve 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 4. maddesiyle yürürlükten kaldırılan sıra. Yürürlük: 14.02.2022),

5- (28.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2. maddesiyle değiştirilen sıra. Yürürlük: 01.04.2022) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlar,

6- (12.02.2022 tarihli ve 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 4. maddesiyle yürürlükten kaldırılan sıra. Yürürlük: 14.02.2022),

7- Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,

8- (18.12.2018 tarihli 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 1. maddesiyle değiştirilen sıra. Yürürlük: 01.01.2019) Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Karar’ın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.),

9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar,

“Türk Gümrük Tarife Cetvelinin” (2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ibare. Yürürlük: 30.03.2009) 8701.90.50.00.00 kullanılmış olanlar ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, ''8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar'', ''8703.10.18.00.00 diğerleri''] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1. maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. (28.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 3. maddesiyle değiştirilen cümle. Yürürlük: 01.04.2022) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Karar’ın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde, bu Karar’ın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.)

10- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi,

11- (28.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 4. maddesiyle değiştirilen sıra. Yürürlük: 01.04.2022) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların %51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2'nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,

12- (30.04.2019 tarihli ve 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 01.05.2019) Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri,

13- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2'ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri, (29.01.2021 tarih ve 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eklenen ibare. Yürürlük: 30.01.2021) 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,

14- Cenaze hizmetleri,

15- (08.07.2008 tarih ve 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen sıra. Yürürlük: 01.08.2008) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti.

16- (16.12.2011 tarih ve 2011/2604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen sıra. 27.12.2011 tarihinden itibaren düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri kapsamındaki kiralama ve teslimler için geçerli olmak üzere) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'na göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması,

17- (16.12.2011 tarih ve 2011/2604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen sıra. 27.12.2011 tarihinden itibaren düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri kapsamındaki kiralama ve teslimler için geçerli olmak üzere) 20.12.2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife cetvelinin; 

84.02 Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları:
84.03 Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç):
84.04 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl eden, kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya diğer buhar güç üniteleri için kondansörler:
84.17 Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil):
8418.61.00.00.00 Isı pompaları (84.15 pozisyonundaki yer alan klima cihazları hariç)
8418.69 Diğerleri (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar)
84.19 Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikli olsun olmasın) (85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer cihazlar hariç) ( ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları:
84.20 Kalenderler ve diğer hadde makinaları (metal veya cam hadde makinaları hariç) ve bu makinaların silindirleri:
84.21 Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar:
84.24 Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın): püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları:
84.26 Gemi vinçleri ("derricks"); vinçler ("cranes"); (taşıyıçı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları:
84.28 Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi):
84.29 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:
84.30 Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri:
84.32 Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için silindirler:
84.33 Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil); çim ve çayır biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar (84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç): -Çim biçme makina ve cihazları:
84.34 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:
84.35 Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar:
84.36 Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:
84.37 Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç):
84.38 Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç)
84.51 Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli madde mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulması, ütülenmesi, preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran presler dahil), ağartılması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdirilmesine mahsus makina ve cihazlar (84.50 pozisyonundakiler hariç) ve zemin kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) mensucat ve diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları, mensucatı top halinde sarmaya açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar;
84.55 Metalleri haddeleme makineları ve bunların silindirleri;
84.68 Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olması) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar;
84.74 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleşmemiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar, kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar:
85.01 Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç]:
8502.11 (02.09.2013 tarih ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesiyle eklenen sıra. Yürürlük: 02.12.2013) Çıkış gücü 75 kVA.yı geçmeyenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
8502.12 (02.09.2013 tarih ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesiyle eklenen sıra. Yürürlük: 02.12.2013) Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler  (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
8502.13 02.09.2013 tarih ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesiyle eklenen sıra. Yürürlük: 02.12.2013) Çıkış gücü 375 kVA.yı geçenler  (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
8502.20 (02.09.2013 tarih ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesiyle eklenen sıra. Yürürlük: 02.12.2013) Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik enerjisi üretim  (elektrojen) grupları
8502.31

(31.01.2015 tarihinden itibaren yapılan finansal kiralama sözleşmeleri kapsamındaki kiralama ve teslimler için geçerli olmak üzere, 26.01.2015 tarihli ve 2015/7205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen sıra.) Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Çıkış gücü 50 kVA ve bunun üzerinde olan fakat 500 kVA.yı geçmeyenler

85.04 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler:
85.14 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları;
(02.09.2013 tarih ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesiyle 85.14 satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir. Yürürlük: 02.12.2013)
84.06 Buhar türbinleri
84.10 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler
84.11 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri
8413.19.00.20.00 Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
8413.19.00.90.11 Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları
8413.19.00.90.12 Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları
8413.40.00.00.00 Beton pompaları
8413.60 Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar
8422.30.00.00.00 Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
8423.30 Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler
84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları
84.39 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar
84.40 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil)
84.41 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil)
84.42 Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila  84.65 pozisyonlarında yer alan  takım tezgahları hariç); levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak  üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; düz, pütürlü veya cilalı)
8443.16.00.00.00 Fleksografik baskı yapan makinalar
8444.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar
84.45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar
84.46 Dokuma makinaları (tezgâhlar)
84.47 Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları
8448.11.00.00.00 Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar
8448.19 Diğerleri (84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar)
8449.00 Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları
8452.21.00.00.00 Otomatik üniteler(Ev tipi olmayan diğer dikiş makinaları)
8452.29.00.00.00 Diğerleri(Ev tipi ve otomatik üniteli olmayan diğer dikiş makinaları)
84.53 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç)
84.54 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları
84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları
84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer tezgâhları
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri dahil)
84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]
84.60 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgâhlar ( 84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları hariç)
84.61 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları, testere, dilme tezgâhları ve diğer takım tezgâhları
84.62 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler
84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları
84.64 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar
84.65 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)
84.77 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makina ve cihazlar
8479.10.00.00.19 Diğerleri(Yol çizme makinaları ile beton serme ve dökme makinaları dışındaki bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar)
8479.50.00.00.00 Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)
8479.89 Diğerleri (Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makine ve cihazlar)
8480.71.00.00.00 Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar (Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)
8480.79.00.00.00 Diğerleri(Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olmayan kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)
8515.80.10.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları(Metalleri işlemek için olanlar)
8515.80.90.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (Metal dışındaki maddeleri işlemek için olanlar)
8515.80.90.90.00 Diğerleri (Metal dışındaki maddeleri işlemeye mahsus ultrasonik olmayan kaynak makinaları)

gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makina ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi,"

18- (27.08.2012 tarihli ve 2012/3594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesiyle eklenen sıra. Yürürlük: 13.09.2012) Kur'an-ı Kerim (Kur'an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur'an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dahil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları,

19- (28.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 5. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 01.04.2022)

20- (31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 03.02.2017)

20- (23.04.2018 tarihli ve 2018/11658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesiyle eklenen sıra. Yürürlük: 01.06.2018) İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler,

21- (29.09.2021 tarihli ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen sıra. Yürürlük: 01.10.2021) “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez).

(II) Sayılı Liste

1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,

2- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,

3- İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler.),

4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

5- (24.11.2016 tarih ve 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı değiştirilen sıra. Yürürlük: 25.11.2016) Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde (30.04.2019 tarih ve 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 01.05.2019) (montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil), çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,

6-a) (08.07.2008 tarih ve 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı değiştirilen sıra. Yürürlük: 20.07.2008) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

b) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 Sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin "4302.19.95.00.19 Diğerleri" pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri,

7- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,

8- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,

9- Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,

10- Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, (24.11.2016 tarih ve 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eklenen ibare. Yürürlük: 25.11.2016) deri ve saya işleri,

11- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,

12- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64. maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takoğraf cihazı teslimleri,

13- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi,

14- (18.12.2018 tarihli 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 2. maddesiyle değişen sıra. Yürürlük: 01.01.2019) Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Karar’ın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, ''Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'' kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile ''Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği'' hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,

16- Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

17- İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri, aşılar,

18- (20.02.2012 tarih ve 2012/2931 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı değiştirilen sıra. Yürürlük: 25.03.2012) Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler,

19- (20.02.2012 tarih ve 2012/2931 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı değiştirilen sıra. Yürürlük: 25.03.2012) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, bu ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler,

20- (20.02.2012 tarih ve 2012/2931 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı değiştirilen sıra. Yürürlük: 25.03.2012) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç), bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve bu etkin maddelerin üretiminde kullanılan hammaddeler,

21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) (24.11.2016 tarih ve 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eklenen ibare. Yürürlük: 25.11.2016) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri,

22- (28.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 6. maddesiyle değiştirilen sıra. Yürürlük: 01.04.2022) Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri,

23- (29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3. maddesiyle yürürlükten kaldırılan sıra. Yürürlük: 01.01.2016),

24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (Parantez içi hüküm 28.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 7. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 01.04.2022) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

25- (05.02.2008 tarih ve 2008/13234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişen sıra. Yürürlük: 09.02.2008) Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 Sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.),

26- Yaşlı, engelli ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetler,

27- Belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri.

28- (05.02.2008 tarih ve 2008/13234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen sıra. Yürürlük: 09.02.2008) 18.12.2007 tarihli 2007/13007 Sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

8424.81

Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar)

8428.20.30.90.00

Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve konveyörler)

8428.90.71.00.00

Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler)

8428.90.95.90.11

Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar

8432.10

Pulluklar

8432.21.00.00.00

Diskli tırmıklar (diskorolar)

8432.29

Diğerleri: (Tırmıklar, skarifikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan makineler, çapa makinaları)

8432.30

Ekim ve dikim makinaları

8432.40

Gübreleme makina ve cihazları

8433.20

Çayır biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil)

8433.30

Ot hazırlama makina ve cihazları

8433.40

Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)

8433.51.00.00.00

Biçer döverler

8433.52

Diğer harman makina ve cihazları

8433.53

Kök ve yumru sökme makinaları

8433.59.11.00.00

Kendinden hareketli olanlar (silaj makinası)

8433.59.19.00.00

Diğerleri (silaj makinası)

8433.59.30.00.11

Orak makinaları (biçerler)

8433.59.30.00.12

Biçer toplarlar

8433.59.30.00.13

Biçer bağlarlar

8433.59.80.00.11

Pamuk hasat makinası

8433.59.80.00.12

Mısır hasat makinası

8433.59.80.00.13

Mısır toplama ve daneleme makinaları

8433.59.80.00.19

Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve cihazları)

8433.90

Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar)

(2009/14812 BKK ile eklenen satır. Yürürlük 30.03.2009)

84.34

(28.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 8. maddesiyle değiştirilen sıra. Yürülük: 01.04.2022) Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar

8436.10.00.00.00

Hayvan yemleri hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar

8436.80.91.00.00

Otomatik yalaklar

8436.80.99.00.11

Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makina ve cihazlar

8436.80.99.00.12

Arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar

8436.80.99.00.13

Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç)

8510.20.00.00.12

Hayvan kırkma makinaları

8701.10.00.00.00

Motokültörler

8701.90.11.00.00

Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

8701.90.20.00.00

Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyen (traktörler)

8701.90.25.00.00

Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı geçmeyen (traktörler)

8701.90.31.00.00

Motor gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

8701.90.35.00.00

Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı geçmeyenler (traktörler)

8701.90.39.00.00

Motor gücü 90 kW.ı geçenler (traktörler)

8716.20.00.00.00

Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar

8418.69.00.99.19 (28.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 8. maddesiyle eklenen sıra. Yürürlük: 01.04.2022) Diğerleri (Yalnız süt soğutma tankları)
8433.60.00.00.00 (28.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 8. maddesiyle eklenen sıra. Yürürlük: 01.04.2022) Yumurtaları, meyvaları veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makina ve cihazlar

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar.

29- (31.03.2008 tarih ve 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen sıra. Yürürlük: 07.04.2008) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 Sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

84.29.52.10.00.00

Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)

84.29.52.90.00.11

Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar)

84.29.59.00.10.11

Beko loder

84.47

Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları

84.52.10

Ev tipi dikiş makinaları

84.52.21.00.00.00

Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları)

84.52.29.00.00.00

Diğerleri (diğer dikiş makinaları)

84.58

Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)

84.59

Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) 84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç)

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar.

30- (29.06.2016 tarihli ve 2016/8998 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen sıra. Yürürlük: 30.06.2016) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin (01.02.2018 tarihli ve 2018/11333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ibare. Yürürlük: 03.02.2018) ve denizaltı karayolu tünellerin geçiş ücretleri,

31- (03.07.2017 tarihli ve 2017/10468 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen sıra. Yürürlük: 01.08.2017) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)’nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi,

32- (01.10.2019 tarihli ve 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen sıra. Yürürlük: 02.10.2019) (25.11.2021 tarihli ve 4862 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ibare. Yürürlük: 01.12.2021) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,

33- (02.01.2020 tarih ve 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 3. maddesiyle eklenen sıra. Yürürlük: 02.01.2020) 30.12.2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (Kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

9403.70

Plastik maddelerden mobilyalar

9403.82.00.00.00

Bambudan olanlar

9403.83.00.00.00

Hintkamışından

9403.89.00.00.00

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

9404.10.00.00.00

Şilte mesnetleri

9404.21

Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)

9404.29

Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar,

34- (28.02.2022 tarihli ve 5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen sıra. 1 Mart 2022 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen bedeller için geçerli olmak üzere) Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri,

35- (28.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen sıra. Yürürlük: 01.04.2022) Konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı,

36- (28.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen sıra. Yürürlük: 01.04.2022) Arsa ve arazi teslimleri,

37- (06.07.2023 tarihli ve 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 10.07.2023) Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,

38- (28.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen sıra. Yürürlük: 01.04.2022) 30/12/2021 tarihli ve 5045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9619.00 pozisyonunda yer alan mallar,