Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Vergi, Resim ve Harç İstisnası 2010

Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler paralelinde tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak projelerde söz sahipliği, ithalat-ihracat kavramlarının ekonomik konjonktür özelinde optimal seviyelere ulaştırılması gibi amaçlarla izlenen politikalar doğrultusunda düzenlenen teşvik mevzuatının en önemli argümanları, hiç şüphesiz dahilde işleme rejimi ile vergi, resim, harç istisnası uygulamalarıdır.

Bilgi paylaşımı ve iletişim olanaklarının üst düzeyde olduğu ve bu sayede artık Dünya'nın tek ve ortak pazar olarak değerlendirilebilmesinin mümkün olduğu günümüzde, hatırı sayılır oyuncu konumunda olan Türkiye için en önemli sermaye ülke ekonomisine en üst seviyede katkı sağlayabilecek, sermaye yapısı kuvvetli ve dışa açılımcı politika izleyen şirketlerin varlığıdır. Bu nedenle, ülkemizin vergi/teşvik sisteminin, ekonomik düzenin yapı taşlarını oluşturan şirketlerin sermaye gücüne katkı sağlayacak ve dışa açılımcı politikasını destekleyecek şekilde düzenlenmesi ihtiyacı bulunmaktadır.

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenen ve fakat ilgili olduğu mevzuat dalları itibarıyla da bir takım düzenlemeler barındıran dahilde işleme rejimi ve belgeli/belgesiz vergi, resim ve harç istisnası düzenlemeleri de bu amaçlara matuf ihdas edilen düzenlemelerdir. Kanaatimizce esas amaç; yatırımcıların, başka bir ifade ile Türkiye'nin en kıymetli hazinesi olan kurum/kuruluşların dışa açılımcı politikalarının engellere takılmadan ilerlemesini sağlamak, bu kurum/kuruluşlara uluslararası arenada rekabet edilebilir bir ortam yaratma gayreti ile belki de en önemlisi Türkiye'nin dışa olan bağımlılığının sınırlı-kabul edilebilir düzeylere çekilmesidir.

"100 Soruda Vergi, Resim ve Harç İstisnası 2010" adlı çalışmamız teşvik unsurları hakkında genel bilgi vermek ve temel esaslar çerçevesinde oluşabilecek muhtemel sorulara cevap olabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Saygılarımızla.
Ernst & Young Türkiye

"100 Soruda Vergi, Resim ve Harç İstisnası 2010" isimli çalışmamız, 22 Kasım 2010 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan düzenlemeler uyarınca, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında genel bilgi vermek amacıyla Ernst & Young uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı Ernst & Young ve/veya Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Vergi ve teşvik mevzuatımızın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

PDF ve E-kitap: