vergiresim

100 Katma Değer Vergisinde Kısmi Tevkifat Uygulaması

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı'nın, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda çeşitli tarihlerde Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerle bazı mal teslimi veya hizmet alımlarında, ilgili mal veya hizmeti satın alan taraflara, bu mal veya hizmetler nedeniyle düzenlenen faturalarda hesaplanan katma değer vergisinin bir kısmının satıcılara ödenmeyip, doğrudan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu sayede, işleme konu olan verginin hazineye intikalinin daha güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Ancak, zamanla kısmen tevkifata tabi olacak bu işlemlerin sayısı artmış, tevkifat yapacak olan kişi veya kurumların kapsamında değişiklikler olmuş, uygulanacak tevkifat oranları ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarda birçok değişiklikler meydana gelmiştir. Bu kadar çok değişikliğin olması normal olarak mükellefler tarafından uygulamada zorluklar yaşanmasına neden olmuştur. Söz konusu uygulama değişikliklerinin her birinin ayrı tebliğlerle farklı tarihlerde duyurulmuş olması da konunun takibini oldukça güç hale getirmiştir.

Bu nedenle, "100 Soruda Katma Değer Vergisinde Kısmi Tevkifat Uygulaması" çalışmasının tarafımızdan hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu sayede, kısmi tevkifata tabi işlemlerin usul ve esasları ile ilgili en güncel bilgilerin bir arada ve daha somut bir biçimde toplanması amaçlanmıştır.

"100 Soruda Katma Değer Vergisinde Kısmi Tevkifat Uygulaması" çalışmasının başta gerçek usulde KDV mükellefi olan tüm gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere, işlemlere taraf olan her kesim için faydalı bir kaynak olacağını ümit ediyoruz.

Saygılarımızla
Ernst & Young Türkiye

"100 Soruda Katma Değer Vergisinde Kısmi Tevkifat Uygulaması" konulu çalışmamız genel bilgi vermek amacıyla ve 30 Nisan 2010 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi yasalarının ilgili hükümleri dikkate alınarak Ernst & Young uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı Ernst & Young ve/veya Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Vergi mevzuatımızın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz

Tüm Yayınlar