Sözlük Arama:

SözcükAnlamı
Banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV)

Banka ve sigorta şirketlerinin Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar üzerinden hesapladıkları vergidir.

Butlan

Geçersizlik, hükümsüzlük

Çevre temizlik vergisi

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.

Gayrimenkul

Taşınmaz.

Hibe

Bağış.

Huzur Hakkı

Aksine esas mukavelede hüküm olmadığı takdirde idare meclisi âzalarına her toplantı günü için verilen ücret.

İrat

Gelir

İvazsız

Karşılıksız (TDK)

Kanun Hükmünde Kararname

Çıkarılan bir yetki kanunu ile Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilebilir. Bu kanun ile çıkarılacak kararnamenin amacı, kapsamı ve ilkeleri ile bu yetkinin kullanım süresi açıkça belirtilir. Resmi Gazete'de yayımlanarak, yayımlandığı gün yada belirlenen tarihte yürürlüğe girer.

Karine

Tersi ispat edilene kadar geçerli sayılan hukuk kuralı.

Maktu Vergi

Kesin olarak değeri biçilmiş, herkesten eşit olarak alınan vergi.

Menkul

Taşınabilir nitelikteki ekonomik kıymetler.

Özel Beyanname

Dar mükellefiyete tabi olan yabancı kurumların vergiye tabi kazancının Gelir Vergisi Kanunu'nda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, yabancı kurum veya Türkiye'de adına hareket eden kimseler tarafından bu kazançların elde edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde verilmesi gereken beyannamedir.

SuretAslında bulunan ibarelerin aynısını taşıyan, fakat aslında bulunan imzaları taşımayıp aslına uygun olduğuna ilişkin onaylayanın imzasını veya kaşesini ihtiva eden kâğıtlardır. Taraf/taraflarca düzenlenerek imzalanmış, diğer bir ifadeyle hukuken tekemmül etmiş bir kâğıdın usulüne uygun olarak çıkarılmış, ancak taraflarınca ayrıca imzalanmamış örnekleri surettir.
Tahsil Zamanaşımı

Kamu alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.

Tevsik

Belgeye dayandırma.

Tüzük

Bakanlar Kurulu tarafından kanunların uygulanmasını göstermek yada emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılır. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.

VergiKamu giderlerini karşılamak üzere, devletin, vergileme yetkisine dayanarak ve tek taraflı olarak, kişilerin gelir ve servetlerinden, cebren aldığı ekonomik değerdir.
Verginin Yasallığı İlkesiVergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ancak kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
Yönetmelik

Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak üzere çıkardıkları düzenleyici idari işlemlerdir. Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanacağı kanunla belirlenir.

Vergi sözlüğünü alfabeye göre filtrelemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

Vergi sözlüğünü kanuna göre filtrelemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz: