Sözlük Arama:

SözcükAnlamı
Şüpheli AlacakTicari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; dava veya icra safhasında bulunan alacaklar ile yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklardır.
Tahsil Zamanaşımı

Kamu alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.

Tam Mükellef Kurum

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde sayılı kurumlardan (sermaye şirketleri, kooperatifler gibi) kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumlardır. Gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.

Tevsik

Belgeye dayandırma.

Ticari Kazanç

Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlardır.

Tüzük

Bakanlar Kurulu tarafından kanunların uygulanmasını göstermek yada emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılır. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Ücret

İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Usulsüzlük

Vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir.

Vergi sözlüğünü alfabeye göre filtrelemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

Vergi sözlüğünü kanuna göre filtrelemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz: