Sözlük Arama:

SözcükAnlamı
FaturaSatılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.
Fevkalade amortisman

Amortismana tabi olup; yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden; yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen; cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan; menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri" uygulanır.

Gayrimenkul

Taşınmaz.

Gayrimenkul sermaye iradı

Arazi, bina, maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları gibi gayrimenkuller ile arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, alameti farika, marka, ticaret unvanı, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır.

Gelir

Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Genel tebliğ

Bakanlıklar tarafından çıkarılan kanunların uygulanmasının kolaylaştırmak üzere çıkarılan idari işlemledir. "Düzenleyici" veya "açıklayıcı" nitelikte çıkarılabilir. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Gider pusulası

Vergiden muaf esnafa, yaptırılan işler veya onlardan satın alınan emtia için tanzim edilip, esnafa imza ettirilen belgedir. Gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.

Harç

Devlet veya yetkili kıldığı organları tarafından sunulan bir hizmetin karşılığında, bu hizmetlerden yararlananlar tarafından ödenen paralardır.

Hasılat defteri

Yabancı nakliyat kurumları veya bunları Türkiye'de temsil eden şube veya acentalarının tutmak zorunda olduğu defterdir. Bu deftere Türkiye'de elde ettikleri hasılatı tarih sırasıyla ve müfredatlı olarak kaydetmeye mecburdurlar. Bu madde gereğince hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumları bu işleri için ayrıca muhasebe defteri tutmaya mecbur değildirler.

Hatalı tebliğler

Tebliğ olunan vesikalar, esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı hukuki kıymetlerini kaybetmezler; yalnız vergi ihbarı ile ilgili vesikalarda mükellefin adının, verginin nevi veya miktarının, vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç yazılmamış olması veyahut bu vesikaların görevli bir makam tarafından tanzim edilmemiş bulunması vesikayı hükümsüz kılar.

Hesap dönemi

Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12'şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir. Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır.

Hibe

Bağış.

Hizmet

Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir.

Huzur Hakkı

Aksine esas mukavelede hüküm olmadığı takdirde idare meclisi âzalarına her toplantı günü için verilen ücret.

İdarenin yardımı

Bilumum mülkiye amirleri, emniyet amir ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseseleri vergi kanunlarının uygulanmasında uygulama ile ilgili memurlara ve komisyonlara ellerindeki bütün imkanlarla kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya mecburdurlar.

İrat

Gelir

İş Ortaklıkları

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde sayılan kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır.

İvazsız

Karşılıksız (TDK)

Kanun Hükmünde Kararname

Çıkarılan bir yetki kanunu ile Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilebilir. Bu kanun ile çıkarılacak kararnamenin amacı, kapsamı ve ilkeleri ile bu yetkinin kullanım süresi açıkça belirtilir. Resmi Gazete'de yayımlanarak, yayımlandığı gün yada belirlenen tarihte yürürlüğe girer.

Karine

Tersi ispat edilene kadar geçerli sayılan hukuk kuralı.

Vergi sözlüğünü alfabeye göre filtrelemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

Vergi sözlüğünü kanuna göre filtrelemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz: