Sözlük Arama:

SözcükAnlamı
Vade

Ödeme süresinin son günü

VerasetMiras, vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarruflardır.
VergiKamu giderlerini karşılamak üzere, devletin, vergileme yetkisine dayanarak ve tek taraflı olarak, kişilerin gelir ve servetlerinden, cebren aldığı ekonomik değerdir.
Vergi AlacaklısıVergi koyma, yani vergilendirme yetkisine sahip kamu kuruluşları, vergi alacaklısıdır.
Vergi Borçlusu

Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi idaresine karşı muhatap olan kişidir.

Vergi Değeri

Bina ve arazinin Emlak Vergisi Kanunu'na göre tespit edilen değeridir.

Vergi HatasıVergiyle ilgili hesaplarda yapılan hatalar (hesap hataları) ve vergilendirmede yapılan hatalar (vergilendirme hataları) yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. Vergi hatalarının düzeltilmesine ilgili vergi dairesi müdürü karar verir.
Vergi MahremiyetiVergi Usul Kanunu'nda belirtilen kişilerin görevleri dolayısıyla, mükellefler ve mükelleflerle ilişkili kişiler hakkında öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edememeleri, ve kendilerinin veya üçüncü şahısların çıkarları için kullanamamaları durumudur. Bu yasak, yetkili kişiler görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.
Verginin İdarece TarhıMükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunlarında belirtilen zamanlarda müracaat etmemeleri veya kendilerine getirilen mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir.
Verginin KonusuVerginin üzerine konulduğu ve doğrudan ya da dolaylı olarak kaynağını oluşturan iktisadi unsurlardır.
Verginin Yasallığı İlkesiVergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ancak kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
Vergi SorumlusuVergi kanunlarına göre mükellef olmamakla birlikte, verginin, alacaklı vergi dairesine ödenmesinden sorumlu olan kişidir.
Vergi ZiyaıMükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesidir.
Yevmiye DefteriKayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir. Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması zorunlu defterlerden biridir.
Yönetmelik

Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak üzere çıkardıkları düzenleyici idari işlemlerdir. Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanacağı kanunla belirlenir.

ZamanaşımıBakınız: Tarh zamanaşımı, Tahsil zamanaşımı
Zirai FaaliyetArazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsali, avlanması, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazası, taşınması, satılması veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasıdır.
Zirai Kazanç

Zirai faaliyetten doğan kazançtır.

Vergi sözlüğünü alfabeye göre filtrelemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

Vergi sözlüğünü kanuna göre filtrelemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz: