Uluslararası Ticarette Yatırım Teşvik Uygulaması

Türkiye'de tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojilerin kullanılmasıyla bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi, istihdamın yaratılması ve uluslararası rekabet gücü sağlanması amacıyla devlet tarafından yatırım teşvikleri sunulmaktadır. Yatırımcı firmalar, devlet tarafından sağlanacak teşviklerden yatırım teşvik belgesi ile yararlanmaktadırlar. Yatırım teşvik belgesi müracaatı Hazine Müsteşarlığına yapılmaktadır.

Yatırım teşvik mevzuatında teşvik belgesi kapsamında firmaların hangi destek unsurlarından yararlanacakları belirtilmektedir. Uluslararası ticarette kullanılan genel destek unsurları, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından oluşmaktadır. Teşvik belgeli yatırımlar, bölgesel destek unsurlarından özelliklerine göre ayrıca yararlandırılmaktadır.

Gümrük Mevzuatındaki Teşvik Uygulamaları

İhracatta Teşvik Uygulamaları  

Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların ürünlerini küresel rekabet ortamında ihraç edebilmeleri için birçok teşvik unsuru sağlanmıştır. Firmaların ihracatlarını arttırarak geliştirmeleri için vergisel teşviklerin yanında ayrıca örgütlenmeyi sağlama, tanıtım ve pazarlama gücü kazanmalarını sağlayacak teşviklerde bulunmaktadır.

Ülkemizde ihracatı arttırmak ve geliştirmek için vergisel açıdan ihraç mallarına KDV, Damga Vergisi ve BSMV istisnası uygulanmaktadır.

Vergisel teşviklerin dışında firmalara,

  • Ar-Ge Yardımları
  • Çevre Koruma Yardımları
  • Yurt İçi Ve Yurt Dışı Uluslararası Nitelikteki İhtisas Fuarlarına İlişkin Yardımlar,
  • Pazar Araştırmasına Yönelik Yardımlar,
  • Yurt Dışı Ofis-Mağaza İşletme Ve Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Yardımları,
  • Eğitim Yardımları,
  • Para Koordinasyon Kurulunca Sağlanan Tarımsal Destekler

sağlanmaktadır.

Dahilde İşleme Rejimi

İhraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin ederek ihracatın arttırılması ve ihraç ürünlerinin bu dinamiklerle çeşitlendirilmesi amacıyla dahilde işleme rejimi uygulamaktadır.

Dahilde işleme rejimi, serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra ihraç edilmesi şartıyla vergileri teminata bağlanarak gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın geçici olarak ithal edilmektedir. Dahilde işleme rejiminde  "Şartlı Muafiyet Sistemi" ve "Geri Ödeme Sistemi" olmak üzere iki farklı uygulama bulunmaktadır.

Firmalar, dahilde işleme rejiminden dahilde işleme izni veya dahilde işleme izin belgesi ile faydalanabilmektedirler. Dahilde işleme izni gümrük idarelerine, dahilde işleme izin belgesi ise Dış Ticaret Müsteşarlığına yapılacak başvuru ile alınmaktadır. Ayrıca, dahilde işleme rejiminden faydalanabilmek için başvuruda bulunacak firmaların Türkiye'de yerleşik kişi olmaları gerekmektedir.

EY Türkiye, uzman ve tecrübeli kadrosuyla teşvik uygulamalarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.