Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Serbest Bölgeler


83.     Türkiye’den serbest bölgelere yapılan mal teslimlerinin KDV karşısındaki durumu nedir?

Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine tabi olup, KDV Kanunu uyarınca KDV’den istisnadır.

84.     Serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların KDV karşısındaki durumu nedir?

Serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimi katma değer vergisinden istisnadır.

85.     Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalara Türkiye’de yerleşik firmalarca verilen hizmetlerin katma değer vergisi karşısındaki durumu nedir?

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-(ı) maddesine göre serbest bölgelerde verilen hizmetler katma değer vergisinden müstesnadır.

İdare, şu ana kadar mukteza bazında konu ile ilgili görüş vermiş olup, muktezalardaki ortak asgari şartlar; istisnanın uygulanabilmesi için hizmetin serbest bölgede faaliyet gösterenlere fiilen serbest bölgede verilmiş olması ve hizmetten serbest bölgede faydalanılması gerektiği yönündedir.

Mevcut durumda Maliye Bakanlığınca hazırlanan 60 Numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri taslağında konu ile ilgili düzenleme yapılmış olup, serbest bölgede, Türkiye’de ya da yurt dışında yerleşik firmaların serbest bölge içinde bilfiil verdikleri hizmetlerin KDV den müstesna olduğu belirtilmiştir.

Yapılan düzenlemede, Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik firmaların bilfiil serbest bölge içinde sundukları temizlik, makine bakım, onarım ve montaj vb. hizmetler ile bir serbest bölgeden diğer bir serbest bölgeye verilen hizmetlerin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Sirküler taslağında; serbest bölgede faaliyet gösteren kurumlara Türkiye’de yerleşik firmalarca verilen gümrük müşavirliği hizmetleri hakkında da açıklama yapılmış olup, serbest bölgeden yurtdışına giden mallar için serbest bölgede verilen gümrük müşavirliği hizmetlerinin KDV den istisna olduğu; serbest bölgeden Türkiye’ye, Türkiye’den serbest bölgeye veya serbest bölgeden diğer serbest bölgelere gönderilen mallara ilişkin verilen gümrük müşavirliği hizmetlerinin ise KDV ye tabi olduğu belirtilmiştir.

“100 Soruda Serbest Bölgeler” konulu çalışmamızın hazırlandığı tarih itibariyle sözü geçen sirküler yayınlanmamıştır.

86.     Hizmete ilişkin KDV istisnasından yararlanılması için hizmet verenlerin de serbest bölge faaliyet ruhsatına sahip olması zorunlu mudur?

Konu ile ilgili İdarenin şu ana kadar vermiş olduğu muktezalarda, farklı yaklaşımların olduğu görülse de; 60 Numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri taslağında bu konuya açıklık getirilmiş ve hizmet ifa edenin serbest bölgede faaliyette bulunma ruhsatının olup olmamasının bu istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir.

“100 Soruda Serbest Bölgeler” konulu çalışmamızın hazırlandığı tarih itibariyle sözü geçen sirküler yayınlanmamıştır.

87.     Serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetlerin katma değer vergisi karşısındaki durumu nedir?

Serbest bölgedeki müşteriler için yapılacak fason hizmetler ihracat istisnası kapsamındadır. Bu istisna uygulamasında fason hizmet, bir malın mülkiyet ve tasarruf hakkının devralınmaksızın ücreti karşılığı belirli işlemlere tabi tutularak/işlemlerden geçirilerek tasarruf veya mülkiyet hakkı sahibine iade edilmesini ifade etmektedir. Buna göre serbest bölgeden gönderilen ana madde ve malzemelerin, yurtiçinde bulunan işletmelerde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra yeniden serbest bölgeye gönderilmesi suretiyle verilen fason hizmetler istisna kapsamında değerlendirilecektir.

88.      Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin KDV mükellefiyeti tesis ettirmesine gerek var mıdır?

93 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği hükümleri uyarınca, münhasıran serbest bölgede faaliyet gösteren ve dolayısıyla işlemleri katma değer vergisinden istisna olan işletmelerin katma değer vergisi açısından mükellefiyet kaydının tesis edilmesine gerek yoktur.