Skip to Content
vergiresim

Varlık Barışı; 70 Soru 70 Cevap

C. Vergi oranı ve ödeme

41. Beyan edilen ya da bildirilen varlıklar üzerinden ödenmesi gereken verginin oranı kaçtır?

Yurt dışındaki varlıklar ister banka veya aracı kurum vasıtasıyla bildirilsin, isterse de vergi dairesine beyan edilsin, üzerinden % 2 oranında vergi ödenmesi gerekmektedir. Bu vergi beyan edilen veya bildirilen varlıkların rayiç bedelinin Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanacaktır. Rayiç bedelin ne olduğu ve nasıl hesaplanacağı konusuna 24. sorunun cevabında yer verilmektedir.

42. Banka ya da aracı kurumlar kestikleri vergileri ne zamana kadar beyan etmeli ve ödemelidir?

Banka veya aracı kurumların, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak varlıkların bildirim değerleri üzerinden % 2 oranında hesapladıkları vergiye ilişkin beyannameyi (Tebliğ'in 4 numaralı eki) aylık olarak vergi sorumlusu sıfatıyla bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. Bu vergi söz konusu banka ve aracı kurum tarafından aynı süre içerisinde ödenecektir.

43. Vergi dairesine yapılan beyana ilişkin verginin ne zaman ödenmesi gerekiyor?

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden, vergi dairelerince % 2 oranında vergi tarh edilir. Bu şekilde hesaplanan verginin, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

44. Ödenen verginin kazançtan indirilebilmesi mümkün mü?

Gerek vergi dairesine gerekse de banka veya aracı kurum aracılığıyla ödenen vergilerin hiçbir suretle gider yazılması veya başka bir vergiden mahsup edilmesi mümkün değildir.