Skip to Content
vergiresim

Varlık Barışı; 70 Soru 70 Cevap

D. Varlıkların Türkiye'ye getirilmesi

45. Varlıkların Türkiye'ye getirilme zorunluluğu var mı?

Rehberimizin "II/E. Bildirim ve beyanın vergi incelemeleri karşısındaki durumu" bölümünde ayrıntılı olarak izah edildiği üzere, gerçek veya tüzel kişilerce, 15 Nisan 2013 tarihi itibarıyla yurt dışında sahip olunan ve Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir surette vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Ayrıca maddenin devamında, Kanun'un yürürlüğe girmesinden sonra diğer nedenlerle başlatılan ve 2013 yılı öncesi dönemlere ilişkin vergi incelemelerinde gelir, kurumlar ve KDV yönünden tespit edilen matrah farkından, beyan edilen varlıkların değerinin düşülmesine ilişkin düzenleme de yer almaktadır.

Kanun kapsamında yurt dışındaki varlıklarını bildiren veya beyan eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gerek bu varlıklara ilişkin inceleme yapılmaması, gerekse ileriye yönelik mahsup imkanından yararlanılabilmesi için taşınmazlar dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ya da Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

46.  Varlıklar ne zamana kadar Türkiye'ye getirilmelidir?

Taşınmazlar dışındaki varlıkların (para, döviz altın, menkul kıymet ve diğer ve sermaye piyasası araçları) beyan veya bildirimin yapıldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir. Aksi halde bu varlıklara ilişkin inceleme ve tarhiyat yapılmaması ya da mahsup uygulamasından yararlanılması mümkün olmayacaktır.

47. Bildirim veya beyandan önce Türkiye'ye getirilmiş olan varlıklar nedeniyle incelenmeme veya mahsup imkanından yararlanılabilir mi?

Maddenin yürürlüğe girdiği 29 Mayıs 2013 tarihinden sonra fakat bildirim veya beyandan önce Türkiye'ye getirilen ya da Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılan bir hesaba transfer edilen varlıklara ilişkin olarak, yasada öngörülen sürede (31 Ekim 2013'e kadar) bildirim veya beyanda bulunulması ve diğer şartların da yerine getirilmesi halinde varlık barışı düzenlemesinden yararlanılabilecektir.

Bu şekilde bildirilen veya beyan edilen varlıkların, bildirim veya beyan tarihindeki değerlerinin esas alınması gerekmektedir.

48. Bildirim tarihinden önce başka varlıklara dönüşen varlıkların bildirime konu edilerek Türkiye'ye getirilmesi mümkün müdür?

15 Nisan 2013 tarihi itibarıyla madde kapsamına giren varlıkların, bu tarihten 31 Ekim 2013 tarihine kadar yine kapsama giren başka tür varlıklara dönüşmesi halinde, en son varlığın bildirim veya beyana konu edilerek Türkiye'ye transfer edilmesi mümkündür.