No: 126

Tarih: 22/12/2021

Konu:

Konut, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için 2022 yılında ödenecek çevre temizlik vergisi tutarları açıklandı.


Özet: 2022 yılında konut, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (%36,20) dikkate alınmak suretiyle hesaplanmıştır.

Buna göre, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde 25 kuruş olarak hesaplanacaktır.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise 54 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde listeler halinde yer almaktadır. Söz konusu Tebliğ 21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44. maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu hükmü yer almaktadır. Sözü geçen maddenin devamında ise konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde ise 12 kuruş olarak hesaplanacağı belirtilmektedir.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı, bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı aynı maddede hüküm altına alınmıştır.

2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %36,20 olarak hesaplanmış ve 27 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 533 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu oran dikkate alınarak 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren konutlar ile iş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları aşağıdaki şekilde hesaplanmış ve 21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 54 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Buna göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren konutlar ile iş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergileri, aşağıdaki tutarlar üzerinden ödenecektir.

1. Konutlara ait çevre temizlik vergisi

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin 7. grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

a. Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyeler

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde 2022 yılında uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır:

 

Bina dereceleri ve yıllık vergi tutarları (TL)

Bina grupları

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece

1. Grup

6.000

4.900

3.800

3.400

2.800

2. Grup

3.800

2.800

2.300

1.900

1.700

3. Grup

2.800

1.900

1.700

1.200

950

4. Grup

1.200

950

700

600

490

5. Grup

700

600

420

400

340

6. Grup

400

340

210

190

148

7. Grup

148

117

80

68

50


b. Büyükşehir belediyeleri

Belediye Gelirleri Kanunu’nun yukarıda da belirtilen mükerrer 44. maddesinin 5. fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi; diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarlarının %25 oranında artırılması suretiyle hesaplanmaktadır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde 2022 yılında uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır:

 

Bina dereceleri ve yıllık vergi tutarları (TL)

Bina grupları

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece

1. Grup

7.500

6.125

4.750

4.250

3.500

2. Grup

4.750

3.500

2.875

2.375

2.125

3. Grup

3.500

2.375

2.125

1.500

1.187

4. Grup

1.500

1.187

875

750

612

5. Grup

875

750

525

500

425

6. Grup

500

425

262

237

185

7. Grup

185

146

100

85

62


3. İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 7. maddesine göre; konut, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanmaktadır.

Buna göre, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 2022 yılında metreküp başına 25 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Bu yerlerde iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların 2022 yılına ilişkin çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır:

 

Bina dereceleri ve yıllık vergi tutarları (TL)

Bina grupları

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece

1. Grup

3.000

2.450

1.900

1.700

1.400

2. Grup

1.900

1.400

1.150

950

850

3. Grup

1.400

950

850

600

475

4. Grup

600

475

350

300

245

5. Grup

350

300

210

200

170

6. Grup

200

170

105

95

74

7. Grup

74

58

40

34

25Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79