No: 8

Tarih: 25/01/2021

Konu:

Elektronik belgelerin Ba-Bs formlarında bildirilmesi uygulamasına 2021/Temmuz ayından itibaren son veriliyor.


Özet: 25 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 523 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ba-Bs Formu verilmesine ilişkin uygulamada aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.
  • Mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanan 5.000 TL’lik haddin belirlenmesinde, elektronik ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgeler birlikte değerlendirilecektir. Ancak söz konusu haddin aşılması durumunda sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.
  • Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükellefler, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vereceklerdir.

523 sıra numaralı Tebliğ, 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.Bilindiği üzere, 2010 ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin olarak verilmekte olan Form Ba ve Form Bs’lerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 396 sıra numaralı Vergi usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmişti.

25 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 523 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Yeni Tebliğ) ile söz konusu Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

396 sıra numaralı Tebliğ’de, bir kişi veya kurumdan; katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışlarının Ba formu ile aynı tutar ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışlarının ise Bs formu ile bildirileceğine ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Yeni Tebliğ’de 5.000 TL tutarındaki bu haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak söz konusu haddin aşılması durumunda sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükellefler, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vereceklerdir.

523 sıra numaralı Tebliğ, 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79