No: 50

Tarih: 01/04/2020

Konu:

Covid-19 salgını kapsamında Cumhurbaşkanınca başlatılan kampanyaya yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahlarından indirimi.


Özet: Cumhurbaşkanı 30 Mart 2020 tarihinde yaptığı “Ulusa sesleniş” konuşmasında “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” adlı bir yardım kampanyası başlatmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamının kurum kazancından/beyan edilen gelirden indirilebileceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı 30 Mart tarihli konuşmasında bir yardım kampanyası başlattığını belirtmiş olmasına rağmen, sirkülerimizi hazırladığımız tarih itibarıyla Resmî Gazete’de bu konuyla ilgili herhangi bir Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmamıştır. Daha önceki benzer uygulamalarda örneğin Elazığ depremiyle ilgili yardım kampanyasında, kampanya başlatıldığına ilişkin bir Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştı.

Her ne kadar KVK ve GVK’daki ilgili hükümlerde, kampanyanın başlatılmasına ilişkin şekilsel şartlara (Karar yayımlanması gerektiği gibi) yer verilmemiş olsa da önceki uygulamalar dikkate alındığında bu kampanyaya ilişkin de bir Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanması beklentisi oluşmuştur. Böyle bir Karar yayımlanırsa ayrıca sizlere duyurulacaktır.

Diğer taraftan 3294 sayılı Kanun kapsamında; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan bağış ve yardımların tamamının, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, beyan edilen gelirden/kurum kazancından indirilebileceğini hatırlatmak isteriz.I. Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyası

A. Yasal düzenlemeler

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde; kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurumlar vergisi matrahından yapılabilecek indirimler sayılmıştır. Bu indirimlerin biri de bağış ve yardımlardır. Beyannamede yeterli kazancın bulunması durumunda 10. maddede sayılan indirimlerin sırasıyla dikkate alınması gerekmektedir.

Sözü edilen maddenin 1. fıkrasının (e) bendinde, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamının kurum kazancından indirilebileceğine ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Aynı hüküm Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 89. maddesinde de vardır. Buna göre Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebilmektedir.

B. Yardım kampanyası kapsamında yapılan bağış ve yardımların matrahtan indirimi

Cumhurbaşkanı 30 Mart 2020 tarihinde yaptığı “Ulusa sesleniş” konuşmasında “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” adlı bir yardım kampanyası başlatmıştır. Bu kampanyanın amacının, Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli kişilere yardım sağlamak olduğunu belirtilmiştir. Buna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıldığı belirtilen aşağıdaki banka hesaplarına bağış ve yardım yapılabilecektir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi gerek KVK’nın 10. maddesinde gerekse de GVK’nın 89. maddesinde, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamının kurum kazancından/beyan edilen gelirden indirilebileceğine ilişkin hüküm yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı 30 Mart tarihli konuşmasında bir yardım kampanyası başlattığını belirtmiş olmasına rağmen, sirkülerimizi hazırladığımız tarih itibarıyla Resmî Gazete’de bu konuda herhangi bir Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmamıştır. Daha önceki benzer uygulamalarda örneğin Elazığ depremiyle ilgili yardım kampanyasında, kampanya başlatıldığına dair bir Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştı.

Her ne kadar KVK ve GVK’daki ilgili hükümlerde, kampanyanın başlatılmasına ilişkin şekilsel şartlara (Karar yayımlanması gerektiği gibi) yer verilmemiş olsa da önceki uygulamalar dikkate alındığında bu kampanyaya ilişkin de bir Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanması beklentisi oluşmuştur. Böyle bir Karar yayımlanırsa sizlere ayrıca duyurulacaktır.

Bu kapsamda tereddütlerin ortadan kaldırılabilmesi için ya bu yardım kampanyasına ilişkin bir Karar yayımlanması ya da Cumhurbaşkanı tarafından bir kampanyanın zaten başlatılmış olduğu, bunun için bir Karar yayımlanmasına gerek olmadığı, dolaysıyla bu kampanya kapsamında yapılan bağış ve yardımların kurum kazancından/beyan edilen gelirden indirilebileceğine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmasının yerinde olacağını düşünüyoruz.

Kampanya kapsamında TL cinsinden bağış yapılabilecek IBAN numaraları aşağıda dikkatinize sunulmaktadır. Söz konusu bankalara ABD doları veya Euro cinsinden bağış yapmak isteyenler için IBAN numaraları ve swift kodları T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinde yer almaktadır.

Banka Adı

Şube Adı

IBAN

Ziraat Bankası

Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745

TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21

Ziraat Katılım

Ankara Kurumsal Şubesi

TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45

Vakıfbank

Kolej Şubesi

TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04

Vakıf Katılım

Ankara Kurumsal Şubesi

TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01

Halkbank

Bakanlıklar Şubesi

TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30


Söz konusu kampanya kapsamında KORONA yazıp 8119’a gönderilecek SMS’lerle de 10 TL’lik bağışta bulunabilmesi mümkündür.

II. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (Fon) ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (Vakıf) yapılan bağışların indirimi

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun "Muafiyetler" başlıklı 9. maddesinde, Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımların kurumlar ve gelir vergisi matrahlarından indirilebileceğine ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Bu hüküm kapsamında gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından söz konusu Fon ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımların tamamının gerek geçici vergi gerekse de gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden/kurum kazancından indirilebileceğini hatırlatmak isteriz.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79