No: 86

Tarih: 22/10/2019

Konu:

İş yeri değişikliği ve nakil işlemleri ile elektronik tebligat uygulamasında bazı değişiklikler yapıldı.


Özet: 19 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 510 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’yle iş yeri değişikliği ve nakil işlemleri, 511 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’yle ise elektronik tebligat uygulamasıyla ilgili aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

- 240 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirimin; eski vergi dairelerine verilebileceği gibi yeni vergi dairelerine verilmesinin de mümkün olduğu belirtilmekteydi. 510 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’yle, mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirim yeni vergi dairesine verileceği belirtildikten sonra, yeni vergi dairesinde yapılacak işlemler açıklanmıştır.

Buna göre yeni vergi dairesi tarafından mükellefin bildirdiği yeni iş yeri adresinde yoklama yapılacaktır.

Elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek isteyen mükellefler dilekçelerini yeni vergi dairesine verebilecekleri gibi başvurularını GİB İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapabileceklerdir.

- Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlayacaktır.

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri), elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları tamamlandığından, elektronik tebligat uygulamasına 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başlanılacaktır.

Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin kanuni temsilcisinin (birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda tüm kanuni temsilcilerinin) görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan VUK’un 93. ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacaktır.

- Mükelleflerin, elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirdiği mobil telefon numarasına ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebilecek ve bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

Tebliğ’ler yayım tarihinde (19 Ekim 2019) yürürlüğe girmiştir.19 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 510 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’yle iş yeri değişikliği ve nakil işlemleri, 511 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’yle ise elektronik tebligat uygulamasıyla ilgili aşağıdaki düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır:

1. İş yeri değişikliği ve nakil işlemleri (510 sıra no’lu VUK Genel Tebliği)

1995 yılında yayımlanan 240 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirimin; eski vergi dairelerine verilebileceği gibi yeni vergi dairelerine verilmesinin de mümkün olduğu belirtilmekteydi. İşyeri naklinin, aynı il içerisinde veya iller arasında olmasının herhangi bir fark yaratmayacağı da Tebliğ’de ifade edilmişti. Bu Tebliğ’de eski ve yeni vergi dairesine verilen bildirimler dolayısıyla her iki vergi dairesince yapılacak işlemler açıklanmaktaydı.

19 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 510 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’yle, mükelleflerce adres değişikliğine ilişkin bildirim yeni vergi dairesine verileceği belirtildikten sonra, yeni vergi dairesinde yapılacak işlemler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

Mükelleflerin adres değişikliğine ilişkin dilekçeyi yeni vergi dairesine vermesi üzerine, vergi dairesi tarafından mükellefin bildirdiği yeni iş yeri adresinde yoklama yapılacaktır.

Yeni vergi dairesi tarafından yapılan yoklama sonucunda mükellefin yeni adresinde faaliyete başladığının tespit edilmesi hâlinde yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle işe başlaması yapılacak ve eski vergi dairesinde bulunan mükellefiyet kaydı nakil nedeniyle yeni adreste işe başlama tarihi itibarıyla sistem tarafından otomatik olarak terkin edilecektir.

Elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek isteyen mükellefler dilekçelerini yeni vergi dairesine verebilecekleri gibi başvurularını GİB İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapabileceklerdir.

Mükellefin elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam edebilmesi için vergi dairesine dilekçe vermesi hâlinde vergi dairesi tarafından bu belgeler nev'i ve sayı itibarıyla tespit edilerek tutanak düzenlenecek, vergi dairesi müdürü ve mükellef tarafından imzalandıktan sonra tutanağın bir örneği mükellefe verilecektir. Mükelleflerin bu başvurularını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmaları hâlinde ise kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir.

Tebliğ’in devamında ise vergi daireleri tarafından yapılacak olan iç işlemlere yer verilmektedir.

Yukarıdaki düzenlemeler Tebliğ’in yayım tarihinde (19 Ekim 2019) yürürlüğe girmiştir.

2. Elektronik tebligat uygulamasıyla ilgili değişiklikler (511 sıra no’lu VUK Genel Tebliği)

27 Temmuz 2015 tarihinde yayımlanan 456 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde elektronik tebligat uygulamasıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştı. Tebliğ genel olarak sadece vergi dairesi tarafından yapılması öngörülen elektronik tebligatlarla ilgili açıklamalar içeriyordu.

19 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 511 sıra VUK Genel Tebliği’yle, elektronik tebligat sistemini kullanarak mükellefe elektronik tebligat gönderebilecek olan kurumlara Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile bağlı vergi dairesi müdürlükleri (mal müdürlükler) eklenmiştir. Söz konusu Tebliğ’de bu konular ile görme engelli mükelleflere yapılacak tebligatlara ilişkin aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.

Buna göre, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlayacaktır.

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri), elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları tamamlandığından, elektronik tebligat uygulamasına 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başlanılacaktır. Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde faaliyet gösteren ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin 456 sıra no’lu VUK Genel Tebliği’nin sırasıyla (5.1.) ve (5.2.) numaralı ayrımında belirlenen usullere göre 31 Aralık 2019 tarihine kadar Elektronik Tebligat Talep Bildirimini (Örneği 456 sıra no’lu Tebliğ ekinde yer almaktadır) vermeleri gerekmektedir. Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yeni mükellefiyet tesis ettiren ve elektronik tebligat zorunluluğu kapsamında olan kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin, yine aynı Tebliğ’in sırasıyla (5.1.) ve (5.2.) numaralı ayrımında belirlenen usullere göre işlem yapmaları gerekmektedir.

Gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan VUK’un 93. ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacaktır.

511 sıra numaralı Tebliğ’le ayrıca, kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap tarafından elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebileceği ve bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olmasının tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceğine ilişkin düzenleme eklenmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79