No: 48

Tarih: 28/03/2019

Konu:İkinci el taşıt ticareti yapan mükelleflere, binek otomobillerin alımında ödedikleri KDV’yi indirim hakkı tanındı.

Özet: 28 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 26 seri numaralı KDV Tebliği’nde; ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin binek otomobil alım satım işlemlerindeki KDV uygulaması hakkında aşağıdaki açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır.

“İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükellefler; 22 Mart 2019 tarihinden itibaren %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1, %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %18 oranında KDV uygulayacaklardır.

Bu mükellefler, 22 Mart 2019 tarihinden sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirim konusu yapabileceklerdir.22 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, % 18 oranında KDV uygulanarak satın alınan binek otomobillerin tesliminde KDV oranının % 18 oranında uygulanmasına kara verilmişti.

28 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 26 seri numaralı KDV Tebliği’nde ise bu uygulamaya ilişkin açıklamalar yapılmış ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflere, alım satıma konu ettikleri binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirim hakkı tanınmıştır.

1. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler; 13 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, anılan Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, aşağıdaki kapsamda işlem yapabileceklerdir.

2. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce binek otomobil tesliminde uygulanacak KDV oranı

845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlüğe girdiği 22 Mart 2019 tarihinden itibaren ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce;

- %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1,

- %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %18,

KDV oranı uygulanacaktır.

3. KDV indirim hakkı

“İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce alım-satıma konu edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV indirim konusu yapılması, Bakanlık tarafından, 22 Mart 2019 tarihi itibarıyla uygun görülmüştür.

Buna göre, söz konusu Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22 Mart 2019 tarihinden sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebileceklerdir.

4. 22 Mart 2019 tarihinden önce alınan binek otomobillerinde indirim uygulaması

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce, 22 Mart 2019 tarihinden önce alım satıma konu etmek üzere satın alınan ancak 22 Mart 2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarları, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu durumda söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların da düzeltilmesi gerekmektedir.

5. İşletmede kullanılmak üzere satın alınan binek otomobillerinde indirim uygulaması

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin alım satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

6. Yürürlük

Tebliğ, 22 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79