No: 40

Tarih: 15/03/2019

Konu:Uçuş ve dalış hizmetleriyle, tazminatlardaki istisna ve internet ortamında yapılan satışlarda esnaf muaflığı uygulaması hakkında açıklamalar yapıldı.

Özet: 15 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 306 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile;

- Uçuş ve dalış hizmetlerinde istisna,

- İnternet ve benzeri elektronik ortamlarda yapılan satışlarda esnaf muaflığı,

- Tazminat ödemelerinde istisna,

uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle, Türk Hava Kurumu ve Türkiye’de mukim olan özel havayolu şirketlerinde çalışan pilot ve kabin memurlarına ödenen ücretin gerçek safi değerinin % 70’inin gelir vergisinden istisna olarak değerlendirileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştı. Söz konusu hüküm 1 Şubat 2019’dan itibaren uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmişti.

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, başta ev hanımları olmak üzere oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, örgü, dantel, tarhana, erişte, mantı gibi malları işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından yararlanmaktadırlar. 30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7162 sayılı Kanun’la; yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından (2019 yılı için 30.800 TL) fazla olmamak üzere, yukarıdaki malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar da esnaf muafiyeti kapsamına alınmıştı.

Diğer taraftan yine 7162 sayılı Kanun’la gelir vergisinden istisna olarak dikkate alınabilecek olan işsizlik ödeneği ve işe başlatmama tazminatlarının kanuni dayanakları yasa metnine eklenmişti. Buna göre işverenler tarafından sadece; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı gelir vergisinden istisna olarak değerlendirilebilmektedir.

15 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 306 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yukarıdaki yasal düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Tebliğ sirkülerimize ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79