No: 33

Tarih: 22/02/2019

Konu:“Geri kazanım katılım payı”nın beyanı ve ödenmesine ilişkin esaslarda değişiklikler yapıldı.

Özet: 7153 sayılı Kanun’la 2872 sayılı Çevre Kanunu’na “Geri kazanım katılım payı” başlıklı ek 11’inci madde eklenmişti. Bu hüküm kapsamında, yurt içinde piyasaya arz edilen bazı ürünlerden; poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi gerekmektedir.

Hangi ürünlerin kapsama girdiği ve ödenmesi gereken geri kazanım katılım payı tutarları 7153 sayılı Kanun’a ekli listede yer almaktadır.

22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Kanun ile geri kazanım katılım paylarının beyan ve ödenmesine ilişkin aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

- Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın 24. günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenecektir.

- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise beyan ve ödeme aynı sürelerde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine yapılacaktır.

- 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 24 Nisan 2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilebilecektir. Bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları ise 30 Nisan 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenebilecektir.

Bu hükümler, Kanun’un yayım tarihinde (22 Şubat 2019) yürürlüğe girmiştir.Hatırlanacağı üzere 10 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7153 sayılı “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 8. maddesiyle, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na “Geri kazanım katılım payı” başlıklı ek 11’inci madde eklenmişti.

Bu madde kapsamında özetle, yurt içinde piyasaya arz edilen bazı ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi öngörülmekteydi. Hangi ürünlerin kapsama girdiği ve ödenmesi gereken geri kazanım katılım payı tutarları Kanun’a ekli listede yer almaktadır.

Söz konusu uygulamaya ilişkin 11 Aralık 2018 tarihli ve 120 numaralı sirkülerimizde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştı.

22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme süreleri ile beyan ve ödeme yeri konusunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Beyan ve ödeme süreleri ile usulünde yapılan değişiklikler

Kanun’un ilk halinde, geri kazanım katılım paylarının ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın 15’ine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan edileceği ve beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödeneceği belirtiliyordu.

7166 sayılı Kanun’la; beyan ve ödeme yerleri ile süreleri değiştirilmiştir. Buna göre, geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın 24. günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenecektir. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise beyan ve ödeme aynı sürelerde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine yapılacaktır.

Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında (aylık % 2) faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilecektir.

7166 sayılı Kanun’la ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına, başta geri kazanım katılım payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirleme yetkisi olmak üzere çeşitli yetkiler de verilmektedir.

2. Ocak-Şubat/ 2019 beyannameleri için süre uzatımı

7166 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle, 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler ile ödeme süreleri uzatılmıştır. Buna göre söz konusu dönemlere ilişkin beyannameler 24 Nisan 2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilebilecektir. Bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları ise 30 Nisan 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenebilecektir.

Yukarıdaki düzenlemeler Kanun’un yayım tarihi olan 22 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Alper Demir
Alper.demir@tr.ey.com
(212) 408 51 54