No: 25

Tarih: 07/02/2019

Konu:1 Mart’tan itibaren hasılat esasına göre vergilendirilecek mükellefler ve vergi oranı belirlendi.

Özet: 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanun’la küçük ölçekli mükellefiyetlerle ilgili “hasılat esaslı vergileme” müessesesi ihdas edilmişti.

7 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Kanunu kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranı belirlenmiştir.

Buna göre, belediyeler tarafından ruhsat verilen toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmeleri, münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücü dahil en az 18 oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerinde hasılat esaslı vergilendirme usulünü seçebileceklerdir.

Bu mükelleflerin hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı ise %1,5 olarak tespit edilmiştir.

Karar 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle KDV Kanunu’nun mülga 38. maddesi yeniden düzenlenerek küçük ölçekli mükellefiyetlerle ilgili “hasılat esaslı vergileme” müessesesi ihdas edilmişti.

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren bu düzenlemeye göre; ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanınca belirlenen sektör ve meslek gruplarında yer alanlar, talep etmeleri halinde KDV dahil hasılatlarının belirli bir oranını, indirim KDV tutarını dikkate almadan beyan ederek ödeyebileceklerdir. Uygulanacak KDV oranı da, en yüksek oranı geçmemek şartıyla Cumhurbaşkanınca belirlenecektir.

Bu usulü seçen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen KDV ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV’yi gelir olarak dikkate alacaklardır. Hasılat esaslı vergileme usulünü seçen mükelleflerin iki yılı geçmedikçe bu usulden dönmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Kanun’un verdiği yetki kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranı, 7 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiştir.

Buna göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmeleri, münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücü dahil en az 18 oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerinde hasılat esaslı vergilendirme usulünü seçebilecekleridir.

Bu mükelleflerin hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı ise %1,5 olarak tespit edilmiştir.

Mükelleflerin bu kapsamda vergilendirilebilmeleri için münhasıran yukarıda tanımlanan faaliyetle iştigal etmeleri gerekmektedir. Bu faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamayacaklardır.

Ayrıca belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin % 51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketlerin de hasılat esaslı vergilendirme usulünü seçme imkânı bulunmamaktadır.

718 sayılı bu Karar, 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79