No: 66

Tarih: 25/05/2018

Konu:

İmalat sanayiinde veya Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan yeni makina ve teçhizatın amortisman uygulaması açıklandı.


Özet: 7103 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle Vergi Usul Kanunu’na (VUK) eklenen geçici 30. maddeyle, madde kapsamına giren mükelleflerce 31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin, faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilmesi olanağı getirilmiştir.

25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 497 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’yle madde uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir.

Tebliğ Sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.


7103 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle Vergi Usul Kanunu’na (VUK) eklenen geçici 30. madde uyarınca, 1 Mayıs 2018 tarihinden geçerli olmak üzere;

- 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya

- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde,

kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca, faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir.

25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 497 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’yle;

- Yukarıdaki madde uygulamasından yararlanabilecekler,

- Kapsam dahilindeki makine-teçhizat,

- Uygulama kapsamında amortisman oran ve süresinin hesaplanması,

gibi uygulamanın usul ve esasları hakkında açıklamalar yapılmıştır. 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79