No: 54

Tarih: 08/05/2018

Konu:Türkiye-Gambiya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın yürürlük tarihine ilişkin BKK Resmi Gazete’de yayımlandı.

Özet: 2 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye-Gambiya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın yürürlük tarihi 26 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.

13 Şubat 2014 tarihli ve 020 numaralı sirkülerimizde; Türkiye-Gambiya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın 11 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da imzalandığına ve Anlaşmanın içeriğine yer verilmişti. Ayrıca, Anlaşmanın iki ülke Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği de belirtilmişti.

2 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bahse konu “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın yürürlük tarihi 26 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir.

Anlaşmanın önemli hükümlerine ilişkin olarak hazırladığımız özet tablo aşağıda yer almaktadır:
 

Konu / İlgili madde

Açıklama

Kapsanan kişiler

(md. 1)

- Türkiye ve/veya Gambiya mukimi olan kişiler.

- Kişi terimi; bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuruluşu kapsamına alır.

- Mukimlik devletlerin herhangi bir politik alt bölümü veya mahalli idaresi de dahil olmak üzere ilgili devletlerin yasaları çerçevesinde ev, ikametgah, yönetim yeri kayıtlı olduğu yer veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergiye tabi olan herhangi bir kişiyi ifade eder.

Kapsanan vergiler

(md. 2)

- Gambiya’da gelir vergisi ve kurumlar vergisi,

- Türkiye’de gelir vergisi ve kurumlar vergisini kapsar.

Mukim (md. 4)

- Bir şirket her iki Devletin mukimi olduğunda, bu kişi yalnızca kayıtlı olduğu yerin bulunduğu Devletin mukimi olarak kabul edilecektir.

İşyeri (md. 5)

- İşyeri, bir teşebbüsün işinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer olarak tanımlanmakta, yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye ve maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer herhangi bir yer ve başkaları için depolama hizmeti veren bir kişiye ait depoyu kapsamaktadır.

- Buna ilaveten, işyeri tanımı şunu da kapsar:

- 12 ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla bağlantılı gözetim faaliyetleri.

Gayrimenkul gelirleri

(md. 6)

Gayrimenkul varlık (tarım veya ormancılık dâhil olmak üzere) bulunduğu Devlette vergilendirilebilir. Gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır.

Ticari kazançlar

(md. 7)

Bir işletmenin kazancı, diğer devlette bulunan bir işyeri vasıtasıyla elde edilmediği sürece işletmenin mukimi olduğu devlette vergilendirilecektir. İşyeri vasıtasıyla diğer devlette kazanç elde edildiğinde ise sadece işyerine atfedilebilen kazançla sınırlı olarak o devlette vergileme yapılabilir.

Deniz ve hava taşımacılığı (md. 8)

Bir işletmenin uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde ettiği kazanç yalnızca işletmenin mukim olduğu devlette vergilendirilir.

Söz konusu bu hüküm aynı zamanda bir ortaklığa (pool), bir ortak girişime veya uluslararası faaliyet gösteren bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanır.

Temettü (md. 10)

- Taraf ülkelerden birinde mukim şirketin diğer ülkede mukim bir şirkete dağıtacağı temettüler bu diğer ülkede vergilendirilebilir, ancak, temettü elde eden temettünün gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları aşmayacaktır:

- Gerçek lehtar, temettü ödeyen şirketin sermayesinin, doğrudan en az %10’unu elinde tutan bir şirket ise; %5 olarak vergilendirilir.

- Diğer tüm durumlarda %15 olarak vergilendirilir.

Faiz (md. 11)

- Faizin gerçek lehtarı diğer ülkenin mukimi ise alınacak vergi faizin gayrisafi tutarının en fazla %10'u oranında vergilenir.

Gayrimaddi hak bedelleri (md. 12)

Gayri maddi hak bedelinin gerçek lehtarı diğer ülkenin mukimi ise en fazla %10 oranında vergilendirilir.

Varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar (md. 13)

- Gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu varlıkların bulunduğu devlette vergilendirilebilir.

- Bir işletmenin diğer ülkede sahip olduğu bir iş yerinin ticari varlığına dâhil menkul varlıkların veya serbest meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı sabit bir yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, bu iş yerinin (tek olarak veya tüm teşebbüsle birlikte) ya da sabit yerin elden çıkarılmasından doğan kazanç da dâhil olmak üzere bu diğer devlette vergilendirilebilir.

- Bir işletmenin uluslararası trafikte işletilen gemi ya da uçakların veya söz konusu gemi veya uçakların işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar yalnızca bu devlette vergilendirilecektir.

- Bunlar dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Devlette vergilendirilebilir.

Serbest meslek faaliyetleri (md. 14)

- Bir devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu kişi bu faaliyetlerini icra etmek için sürekli kullanabileceği sabit bir yere sahip ise diğer devlette vergilendirilebilir.

- "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, sanatsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır.

Bağımlı faaliyetler

(md. 15)

- Bir devlet mukiminin bir hizmet dolayısıyla elde ettiği maaş, ücret ve diğer benzeri gelirler, bu hizmet diğer devlette ifa edilmedikçe, yalnızca bu devlette vergilendirilebilecektir. Bununla birlikte, hizmetin diğer devlette ifa edilmesi durumunda, buradan elde edilen söz konusu gelir, diğer devlette vergilendirilebilir.

- Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, aşağıdaki yer verilen şartların taşınması durumunda, diğer devlette ifa edilen hizmetler karşılığında yapılan ödemeler sadece kişinin mukim olduğu devlette vergilendirilebilecektir.

- Kişi diğer devlette ilgili takvim yılı içinde başlayan veya sona eren herhangi bir 12 aylık dönemde, bir veya birkaç seferde toplam 183 günden fazla kalmıyorsa ve

- Ödeme diğer devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından ya da böyle bir işverenin adına yapılıyorsa ve

- Ödeme, işverenin diğer devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmıyorsa.

Çifte vergilendirmeyi önlenme yöntemleri (md. 22)

Devletlerden her birinin mukimi, ÇVÖ Anlaşması hükümlerine uygun olarak diğer devlette vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, ilk devlet, bu mukiminin gelirine isabet eden vergiden diğer devlette ödediği gelir vergisine eşit bir tutarın mahsubuna, mahsuptan önce hesaplanan gelir vergisi miktarını aşmayacak şekilde müsaade etmektedir.

Karşılıklı anlaşma usülü (md. 24)

Bir anlaşma devleti mukimi, bir ya da her iki anlaşma devleti tarafından ÇVÖ Anlaşması hükümlerine aykırı şekilde vergilendirildiğini düşünüyorsa, mukimi olduğu devletin makamlarına aykırı vergilemeyle sonuçlanan işlemin ilk bildiriminden itibaren 3 yıl içerisinde bildirimde bulunabilir.

Bilgi değişimi

(md. 25)

- Anlaşma devletlerinin yetkili makamları, anlaşma hükümleri ile ilişkili iç mevzuatta yapılan her türlü vergi ile ilgili (md. 1 ve md. 2'de belirtilenler dışındakiler de dâhil) bilgileri değişime tabi tutacaklardır.

- Söz konusu hükümle, bir Akit Devletin, bilginin bir banka, diğer finansal kurum, temsilci veya bir acente ya da yediemin gibi hareket eden bir kişide bulunması veya bir kişinin sermaye payları ile ilgili olması nedeniyle bu bilgiyi sağlamayı reddetme hakkı olmayacaktır.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Ateş Konca

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Ateş Konca
ates.konca@tr.ey.com
(212) 408 58 72

 

Gamze Durgun
gamze.durgun@tr.ey.com
(212) 408 58 72