No: 142

Tarih: 29/12/2017

Konu:2018 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ile vergi tarifesi açıklandı.

Özet: Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılı yeniden değerleme oranı (% 14,47) dikkate alınarak hesaplanan; 2018 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak değerlendirilecek tutarlar ile vergi tarifesi gelir dilimleri açıklandı.

Bu tutarlar 29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 49 seri numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.


Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya hangi suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisinin konusunu oluşturmaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinde ise veraset ve intikal vergisinden istisna olan işlemler sayılmaktadır. Sözü geçen maddenin son fıkrasında, (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadlerinin, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunacağı hükmü yer almaktadır. Artırım sırasında 1 TL’ye kadar olan tutarlar dikkate alınmamaktadır.

Anılan Kanun’un “Nispetler” başlıklı 16. maddesinde ise veraset ve intikal vergisi tarifesi yer almaktadır. Maddenin 3. fıkrasında, vergi tarifesinin matrah dilim tutarlarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağına hükmedilmiştir. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır.

2017 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak hesaplanmış ve 11 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 484 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Maliye Bakanlığı tarafından, 2018 yılında uygulanacak olan istisna tutarları ile vergi tarifesi gelir dilimleri, bu oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 29 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 49 seri numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ’deki bilgiler çerçevesinde, 2018 yılında veraset ve intikal vergisinden istisna olarak dikkate alınacak tutarlar ile vergi tarifesi aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. Veraset ve intikal vergisinden istisna tutarlar (VİVK md. 4)

Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

202.154 TL

Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde

404.556 TL

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

4.656 TL

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

4.656 TL


2. Veraset ve intikal vergisi tarifesi (VİVK md. 16)

 

Vergi oranı

Matrah dilim tutarları

Veraset yoluyla intikallerde

İvazsız intikallerde*

İlk 240.000 TL için

% 1

% 10

Sonra gelen 570.000 TL için

% 3

% 15

Sonra gelen 1.270.000 TL için

% 5

% 20

Sonra gelen 2.200.000 TL için

% 7

% 25

Matrahın 4.280.000 TL’yi aşan bölümü için

% 10

% 30

 

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç) ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79