No: 140

Tarih: 29/12/2017

Konu:VUK kapsamında 2018 yılında uygulanacak bazı parasal büyüklükler ile usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları açıklandı.

Özet: VUK kapsamında 2018 yılında uygulanacak olan bazı parasal büyüklükler ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları 29 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 490 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile açıklandı.

Buna göre sermaye şirketleri için 2018 yılında; birinci derece usulsüzlük cezası 148 TL, ikinci derece usulsüzlük cezası 80 TL olmaktadır.

2018 yılında; fatura düzenlenmemesi halinde kesilecek özel usulsüzlük cezası (belgede yazılması gereken meblağın % 10’undan az olmamak üzere) 240 TL, sevk irsaliyesi düzenlenmemesi halinde kesilecek özel usulsüzlük cezası 240 TL, birinci sınıf tüccarlar tarafından elektronik beyanname ve bildirimlerin verilmemesi durumunda kesilecek özel usulsüzlük cezası ise 1.600 TL olarak uygulanacaktır.

2018 yılında, fatura düzenlenmesine ilişkin sınır ile amortisman uygulama sınırı da 1.000 TL’dir.

 Vergi Usul Kanunu’nun “Yetki” başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun’da yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

 

Maddenin devamında ise bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirlerin hesaplama sırasında dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun da bu suretle tespit edilen had ve  miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nisbi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

2017 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak hesaplanmış ve 11 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 484 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Maliye Bakanlığı tarafından 2018 yılında uygulanacak olan;

- Usulsüzlük cezaları (VUK 352)

- Özel usulsüzlük cezaları (VUK 353)

- Özel usulsüzlük cezaları (VUK mükerrer 355)

- Bilanço esasına göre defter tutma hadleri (VUK 177),

- Fatura düzenleme sınırı (VUK 232),

- Doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır (VUK 313),

bu oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 29 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 490 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği aşağıdaki şekilde ile duyurulmuştur.

1. Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

Mükellef grupları

Birinci derece usulsüzlükler için (TL)

İkinci derece usulsüzlükler için (TL)

Sermaye şirketleri

148,00

80,00

Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı

90,00

45,00

İkinci sınıf tüccarlar

45,00

21,00

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

21,00

12,00

Kazancı basit usulde tespit edilenler

12,00

5,70

Gelir vergisinden muaf esnaf

5,70

3,20


Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.

2. Özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları (VUK md. 353)

Özel usulsüzlük fiilleri

Ceza (TL)

1. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10’u

Her bir belge için en az 240 TL

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

120.000

2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

240

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

12.000

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

120.000

3. Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması

240

4. Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

5.700

5. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için

290

6. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

900

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

180.000

7. 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.200

8. Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

900


Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geliyorsa vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir.

Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinin 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin (nihai tüketiciler); fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma bileti almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara 2. sırada yer alan cezanın beşte biri kadar (48 TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.

3. Özel usulsüzlük cezaları (VUK mük. md. 355)

(Bilgi vermekten çekinenler, Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz ödevlerine uymayanlar ile elektronik bildirim ve beyan zorunluluğuna uymayanlar için)

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.600 TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

800 TL

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında

400TL

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için yukarıdaki cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 1.100.000 TL'yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası ise bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanmaktadır.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

4. Bilanço usulüne göre defter tutma hadleri (VUK md. 177)

Yıllık alış tutarı

190.000 TL

Yıllık satış tutarı

260.000 TL

Yıllık gayrisafi iş hasılatı

100.000 TL

İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı

190.000 TL

 

5. Fatura düzenleme sınırı (VUK md. 232)

Fatura düzenleme sınırı

1.000 TL

 

6. Doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır (VUK md. 313)

Amortisman uygulaması sınırı

1.000 TL

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79