No: 114

Tarih: 27/10/2017

Konu:Peşin fiyatlandırma anlaşması başvuru sürecinde yapılması öngörülen temel değişiklikler.

Özet: Maliye Bakanlığınca hazırlanan 3 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı ile peşin fiyatlandırma anlaşması başvuru sürecinde aşağıdaki değişikliklerin yapılması öngörülmektedir: Söz konusu Tebliğ Taslağı’nda;

- Tek taraflı, çift taraflı ve çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmaların tanımına yer verilmiştir.

- Peşin fiyatlandırma anlaşması sürecine ‘Ön Görüşme’ aşaması eklenmiştir.

- Peşin fiyatlandırması anlaşmasının başvuru ve değerlendirme süreçleri için öngörülen süreler net olarak belirlenmiştir.

- Peşin fiyatlandırma anlaşmaları ile vergi incelemesi süreçlerine ilişkin açıklamalar getirilmiştir.

- Peşin fiyatlandırma anlaşmasının geçmişe yönelik uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğ Taslağı son haline getirilip yayımlandığı durumda, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.


1 seri numaralı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”in “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü” başlıklı bölümünde değişiklikler yapılması planlanmaktadır.

Maliye Bakanlığınca konuya ilişkin olarak hazırlanan 3 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı’ndaki (Tebliğ Taslağı) açıklamalar aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Bakanlığı ile anlaşma usulünün tanımına ilişkin açıklamalar

Tebliğ Taslağı’nda; Tek Taraflı, Çift Taraflı ve Çok Taraflı Anlaşmaların tanımına yer verilmiştir. Buna göre;

- Anlaşmaya ilişkin sürecin, diğer ülke vergi idaresinin katılımı olmaksızın, başvuruda bulunan mükellef ile İdare arasında gerçekleşmesi halinde tek taraflı,

- İki ayrı ülkede bulunan vergi idaresi ile bu idarelerin yetki alanlarında bulunan ilişkili iki mükellef arasında gerçekleşmesi halinde iki taraflı,

- İkiden fazla ülke vergi idaresi ile bu idarelerin yetki alanlarında bulunan ilişkili ikiden fazla mükellef arasında gerçekleşmesi halinde ise çok taraflı,

peşin fiyatlandırma anlaşması söz konusudur.

2. Peşin fiyatlandırma anlaşmalarında izlenen süreçlere ilişkin açıklamalar

2.1 Ön görüşme

Mükellef tarafından talep edilmesi durumunda, yazılı başvurudan önce, Gelir İdaresi Başkanlığıyla (İdare) ön görüşme yapılmasının mümkün olduğu “Ön Görüşme” başlığı altında açıklanmıştır.

2.2 Değerlendirme ve analiz

İki taraflı veya çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmalarına ilişkin süreçte, diğer ülke idaresine/idarelerine sunulan bilgi ve belgelerin eş zamanlı olarak İdareye sunulması gerektiği belirtilmiştir.

Peşin fiyatlandırması anlaşması değerlendirme ve analiz sürecinin, tek taraflı peşin fiyatlandırması anlaşmaları için “altı ay”, iki veya çok taraflı peşin fiyatlandırması anlaşmaları için “on iki ay” içinde sonuçlandırılması öngörülmektedir.

2.3 Anlaşmanın kabulü veya reddi

Gelir İdaresi Başkanlığına (İdare) yapılan tek taraflı peşin fiyatlandırması anlaşması başvurularının, başvuru takibine ilişkin yazının İdarenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren “dokuz ay”; iki ve çok taraflı peşin fiyatlandırması anlaşması başvurularının, başvuru takibine ilişkin yazının İdarenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren “on sekiz ay” içinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Başvurunun bu süre içinde sonuçlandırılamaması durumunda, idareler ile mükelleflerin anlaşması halinde süre uzatılabilecektir. Öte yandan, İdare tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen sürelerde ibraz edilmemesi ve bu durumun süreklilik arz etmesi halinde başvurular reddedilebilecektir.

3.
Anlaşmanın süresine ilişkin açıklamalar

Peşin fiyatlandırma anlaşmasının süresi en fazla üç yıl olup imzalandığı tarihten itibaren anlaşmada belirlenen süre ve şartlar dâhilinde hüküm ifade eder. Örneğin, mükellef tarafından 02.01.2017 tarihinde yapılan başvuru sonucunda devam eden sürecin 05.09.2017 tarihinde imzalanan anlaşma ile sonuçlanmış olması durumunda, mükellef ve İdare, anlaşmanın üç yıl uygulanması hususunda mutabakata varabilir. Bu durumda, anlaşmada belirtilen süre ve şartlar dâhilinde, anlaşma, imzalandığı 05.09.2017 tarihinden itibaren hüküm ifade etmek üzere; 2017, 2018 ve 2019 hesap dönemleri için uygulanabileceği gibi taraflar anlaşmanın süresinin 2018 hesap döneminden itibaren başlamasını da kararlaştırılabilecektir.

4. Özellik arz eden durumlar

4.1 Peşin fiyatlandırma anlaşmaları ve vergi incelemesi

Mükellef tarafından yapılan peşin fiyatlandırma anlaşma başvurusunun İdare tarafından reddedilmesi veya anlaşma süreci içinde herhangi bir zamanda mükellef tarafından başvurunun geri çekilmesi, mükellefin otomatik olarak İdare tarafından vergi incelemesine sevk edilmesini gerektirmeyecektir.

Peşin fiyatlandırma anlaşması ile vergi inceleme süreçleri birbirinden farklı süreçlerdir. Bu nedenle, peşin fiyatlandırma anlaşması sürecinde anlaşma kapsamındaki işleme ilişkin bir vergi incelemesine başlanması halinde anlaşma görüşmelerine devam edilebilecektir. Benzer şekilde, bir vergi incelemesi devam ederken aynı konuda peşin fiyatlandırma anlaşmasına başvurulması mümkün olabilecektir.

4.2 Peşin fiyatlandırma anlaşmasının geçmişe uygulanması

Anlaşmanın geçmiş vergilendirme dönemlerine tatbik edilmesi nedeniyle oluşacak ilave kurum kazancı için aşağıdaki şartların oluşması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı gerçekleşmemiş olacağından, kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılmayacaktır:

  1. Bu kazanca ilişkin kurumlar vergisi farkının zamanında ödenmesi,
  2. Yine bu kazancın, genel muhasebe ilkeleri çerçevesinde ilgili yıl gelir hesaplarıyla bağlantı kurulması ve içinde bulunulan yılın defterlerinde gerekli düzeltmenin yapılması suretiyle, ilgili dönem kazancına ilave edilmesi,
  3. Söz konusu tutarın yurt dışı ilişkili kişiden alacak olarak kaydedilmesi veya tahsil edilerek Türkiye’deki kurumun hesaplarına aktarılması.

Tebliğ Taslağı son haline getirilip yayımlandığı durumda, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Serdar Sumay
(
serdar.sumay@tr.ey.com)
(212) 408 52 49

Burak Filizözü
(burak.filizozu
@tr.ey.com)

(212) 408 52 49