No: 106

Tarih: 03/10/2017

Konu:

Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı’nın Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun’la ilgili düzenlemeleri.


Özet: 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun Tasarısı’nın Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile ilgili düzenlemeleri aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

- VUK’un 101. maddesinde yer alan bilinen adres tanımının yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmaktadır.

- Tebliğ yapılacak olan kişinin iş yerlerinde veya yerleşim yerlerinde bulunamaması halinde tebliğin nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmektedir.

- Tebliğin ilanen yapılacağı haller arasında MERNİS’teki kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunamaması hali de eklenmektedir.

Vergi Usul Kanunu’na ilişkin yukarıdaki değişikliklerin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

- 6183 sayılı Kanun’un;

• 15. maddesinde yer alan ihtiyati hacze ilişkin dava açma süresinin,

• 56. maddesinde yer alan teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılacak tebliğ ile verilen ödeme süresinin,

• 58. maddesinde düzenlenen ödeme emrine karşı dava açma süresinin,

• 60. maddesinde düzenlenen ödeme emrinin tebliğinden itibaren mal bildiriminde bulunma süresinin,

7 günden 15 güne çıkarılması öngörülmektedir. Tasarı’nın bu haliyle kanunlaşması halinde 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

- Bankaların, kamu alacaklarının kredi kartı ile ödenmesi sırasında kamu borçlusundan komisyon alabileceğine ilişkin düzenlemeye, Tasarı ile banka kartı ve benzeri kartlarla yapılan ödemelerin de dahil edilmesi öngörülmektedir. Tasarı’nın bu haliyle kanunlaşması halinde yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.


27 Eylül 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan, başta bazı Vergi Kanunları olmak üzere birçok Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler içeren Kanun Tasarısı’nın Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun ile ilgili düzenlemeleri bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1. Vergi Usul Kanunu (VUK)

a. Bilinen adreslere ilişkin düzenlemeler (Tasarı md. 19)

Vergi Usul Kanunu’nun 101. maddesinde “Bilinen adresler” olarak; işe başlamada, adres değişikliğinde, işi bırakmada, vergi beyannamelerinde bildirilen adresler ya da vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler… kabul edilmektedir.

Tasarı ile VUK’un 101. maddesinde yer alan bilinen adres tanımlamasının yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmaktadır.

Tasarı aynen yasalaşırsa VUK’un 101. maddesi kapsamında mükelleflerin bilinen adresleri aşağıdaki gibi olacaktır:

1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen iş yeri adresleri,

2. Yoklama fişinde ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen iş yeri adresi,

3. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi.

İlgili maddenin devamında tebligatın hangi durumlarda hangi adreslere ve kimlere yapılacağına ilişkin özel hususlar düzenlenmektedir.

Söz konusu düzenleme, Tasarı’nın bu haliyle kanunlaşması halinde 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

b. Tebliğ evrakının teslimine ilişkin düzenlemeler (Tasarı md. 20)

Tasarı ile VUK’un “Tebliğ evrakının teslimi” başlıklı 102. maddesinde düzenlenen tebliğ yapılacak olan kişinin işyerlerinde veya yerleşim yerlerinde bulunamaması halinde tebliğin nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, Maliye Bakanlığı’na maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmiştir.

Söz konusu düzenleme, Tasarı’nın bu haliyle kanunlaşması halinde 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

c. Tebliğin ilanla yapılacağı hallere ilişkin düzenlemeler (Tasarı md. 21)

Tasarı ile VUK’un 101. maddesi kapsamında yapılması planlanan değişiklikle aynı doğrultuda, VUK’un 103. maddesinde düzenlenen tebliğin ilanen yapılacağı haller arasında MERNİS’teki kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunamaması hali de eklenmiştir.

Söz konusu düzenleme, Tasarı’nın bu haliyle kanunlaşması halinde 1 Ocak2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

d. Maliye Bakanlığı’na verilen yetkilere ilişkin düzenlemeler (Tasarı md. 22)

Tasarı ile VUK kapsamında Maliye Bakanlığı’na verilen yetkileri düzenleyen mükerrer 257. madde hükmünün genişletilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı’na madde de anılan yetkilerin yanında Maliye Bakanlığı’na devamlı bilgi verme yükümlülüğü olan tüzel, gerçek, kamu teşebbüsleri ile elektronik ticaret ortamı sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları tarafından verilecek bildirimlerin, elektronik ortamda yapılacaklar da dahil olmak üzere, usul ve esaslarını belirleme yetkisi getirilmektedir.

Söz konusu düzenleme, Tasarı’nın bu haliyle kanunlaşması halinde yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

2. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (6183 SK)

a. Bazı sürelere ilişkin değişiklikler (Tasarı md. 10)

Yasa tasarısı ile 6183 sayılı Kanun’un;

  • 15. maddesinde yer alan ihtiyati hacze ilişkin dava açma süresinin,
  • 56. maddesinde yer alan teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılacak tebliğ ile verilen ödeme süresinin,
  • 58. maddesinde düzenlenen ödeme emrine karşı dava açma süresinin,
  • 60. maddesinde düzenlenen ödeme emrinin tebliğinden itibaren mal bildiriminde bulunma süresinin,

7 günden 15 güne çıkarılması öngörülmektedir.

Söz konusu düzenleme, Tasarı’nın bu haliyle kanunlaşması halinde 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

b. Banka kartları ile ödenen kamu alacaklarında bankaların komisyon alabilmesine dair değişiklikler (Tasarı md. 9)

6183 sayılı Kanun’un 41. maddesinde bankaların, kamu alacaklarının kredi kartı ile ödenmesi sırasında kamu borçlusundan komisyon alabileceğine ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Tasarı ile kredi kartlarının yanında banka kartı ve benzeri kartlarla yapılan ödemelerin de madde kapsamına alınması öngörülmektedir.

Söz konusu düzenleme, Tasarı’nın bu haliyle kanunlaşması halinde yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

c. Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumluluklarına ilişkin değişiklikler (Tasarı md. 8)

6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi kapsamında, Maliye Bakanlığı’na amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere yetki verilmiştir.

Tasarı kapsamında getirilmesi planlanan düzenlemede de Maliye Bakanlığı’nın bu yetkisinin genişletilerek korunmuş olduğu görülmektedir.

Bununla birlikte Tasarı’da, madde kapsamında zorunluluk getirilen ödemelere ilişkin olarak yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirmenin, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade edeceği düzenlenmektedir.

Söz konusu düzenleme, Tasarı’nın bu haliyle kanunlaşması halinde yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanun Tasarısı’nın tümü ve gerekçesi 3 Ekim 2017 tarihli ve 105 numaralı sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
(fatih.kopru@tr.ey.com)
(212) 408 51 79

 

Av. Tuğçe Gültekin
(tugce.gultekin@tr.ey.com)
(212) 408 53 20