No: 68

Tarih: 25/05/2017

Konu:

Bazı alacakların yapılandırılmasını içeren Kanun (7020 sayılı) Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.


Özet: 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18 Mayıs 2017 tarihinde TBMM Genel Kurul’unda kabul edildi. Ancak sirkülerimizin yayın tarihi itibarıyla henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığından yürürlüğe girmediğini hatırlatmak isteriz.

Kanun, sadece kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkin düzenlemeler içermekte olup 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vergiler veyahut beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, vergi cezaları, gecikme zammı ve faizleri gibi feri alacakları kapsamaktadır.

Kanun’un Resmi Gazete’de yayım tarihi itibarıyla ödeme vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan ya da ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için Kanun hükümlerinden yararlanılması mümkün olacaktır.

Kanun kapsamındaki yapılandırmadan yararlanan mükelleflerin, vergi asıllarının tamamını ödemesi gerekmektedir. Bu halde, asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve vergi asıllarına bağlı gecikme faizi/zamları silinecek olup bunların yerine vergi aslı üzerinden Kanun’un yayımı tarihine kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın vergi aslı ile ödenmesi gerekecektir.

Bu düzenleme Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

7020 sayılı Kanun’la ayrıca 6183 sayılı Kanun’a 48. maddeden sonra gelmek üzere “Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili” başlıklı 48/A maddesi eklenmektedir. Bu düzenleme ile vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş, ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin anılan Kanun’un 48. maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesesine göre daha uygun şartlarda borçlarının taksitlendirilerek ödeyebilmelerine imkan sağlanması amaçlanmıştır.

Buna göre madde hükmünden yararlanacak borçlunun;

- Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,

- Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması,

- Başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması,

gerekmektedir.

Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere Kanun’un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.4 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ("TBMM")'ne sunulan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 18 Mayıs 2017 tarihinde TBMM Genel Kurul'unda kabul edilerek yasalaşmıştır (7020 sayılı Kanun). Ancak sirkülerimizin yayın tarihi itibarıyla henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığından yürürlüğe girmediğini hatırlatmak isteriz.

Kanun'da, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin yanında, muhtelif kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler de yer almaktadır. Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız...

1. Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler

Kanun kapsamında, 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'a ("6736 sayılı Kanun") kıyasla daha dar kapsamlı bir düzenleme öngörülmektedir.

Kanun'un yayım tarihinde yürürlüğe girecek hükümler kapsamında yapılandırılabilecek kamu alacaklarının başlıcaları şunlardır:

  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK") kapsamına giren;

- 31 Mart 2017 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları,

- 2017 yılına ilişkin olarak 31 Mart 2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları,

- 31 Mart 2017 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

  • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ("6183 sayılı Kanun") kapsamında takip edilen asıl ve fer'i alacaklar,
  • 31 Mart 2017 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve Kanunun yayımı tarihi veya Kanunun ilgili düzenlemelerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan bazı alacaklar
  • 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamına giren bandrol ücretleri, elektrik enerjisi payları, gecikme faizleri ve idari para cezaları.

Kanun, sadece kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkin düzenlemeler içermekte olup dönemsel olarak 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vergiler veyahut beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, vergi cezaları, gecikme zammı ve faizleri gibi feri alacakları kapsamaktadır. Sadece kesinleşmiş vergi alacaklarına ilişkin düzenlemeler öngören Kanun'da, 6736 sayılı Kanun'un aksine kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile vergi incelemesi veya tarhiyat aşamasında bulunan alacaklara ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. Bunun yanında, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ya da varlık barışı gibi düzenlemeler de bu Kanun kapsamında yer almamaktadır.

Yapılandırma koşulları 6736 sayılı Kanun ile paralel olarak düzenlenmiş olup Kanun'un Resmi Gazete'de yayım tarihi itibarıyla ödeme vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan ya da ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için Kanun hükümlerinden yararlanılması mümkün olacaktır.

Kanun kapsamındaki yapılandırmadan yararlanan mükelleflerin, vergi asıllarının tamamını ödemesi gerekmektedir. Bu halde, asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve vergi asıllarına bağlı gecikme faizi/zamları silinecek olup bunların yerine vergi aslı üzerinden Kanunun yayımı tarihine kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın vergi aslı ile ödenmesi gerekecektir.

Yine 6736 sayılı Kanuna benzer olarak, Kanun'da peşin veya taksitli ödeme imkanları tanınmış olup peşin ödeme halinde hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının yarısı oranında ayrıca bir indirim uygulanması öngörülmektedir.

Vergi asılları ve buna bağlı cezaların yanında vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük/özel usulsüzlük cezalarının da Kanun hükümleri kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda 31 Mayıs 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan bir ceza söz konusu ise yapılandırma ile bu cezaların %50'si ödenecek, kalan kısımdan ise vazgeçilmiş olacaktır. Ancak, bu tutara ilişkin gecikme zammı yerine Kanunu yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın da ödenmesi gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gerekir ki, borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran mükelleflere Kanun kapsamındaki yapılandırma hükümlerden yararlanma imkanı tanınmamıştır.

Söz konusu Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanması halinde bu hükümden yararlanmak isteyen mükelleflerin ilgili idareye en geç 30 Haziran 2017 tarihinde başvuruda bulunması ve ilk taksit ödemesini de en geç 31 Temmuz 2017 tarihine kadar yapmış olmaları gerekmektedir.

Bu hüküm, Kanun'un Resmi Gazete'de yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

2. Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili düzenlemesi

Belirtildiği üzere, anılan Kanun aynı zamanda muhtelif kanunlarda değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Söz konusu değişiklikler içerisinde dikkat çeken düzenlemelerden bir tanesi de 6183 sayılı Kanun'un 48. maddesinden sonra gelmek üzere "Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili" başlıklı 48/A maddesidir.

Kanun'un genel gerekçesi dikkate alındığında, vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş, ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin anılan Kanun'un 48. maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesesine göre daha uygun şartlarda borçlarının taksitlendirilerek ödeyebilmelerine imkan sağlanması amaçlanmıştır.

Anılan düzenleme ile devlete ait olup Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve VUK kapsamına giren vergi, resim harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi/zammının, vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve maddede belirtilen diğer şartları taşımak koşuluyla, vadesi 1 yılı geçmemiş borçların Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunması öngörülmektedir.

Madde hükmünden yararlanacak borçlunun;

(1) Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,

(2) Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması

(3) Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması, gerekmektedir.

Anılan düzenleme ile tecil edilecek gecikme zammının, halihazırda uygulanan faiz oranından daha düşük olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanması hususunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Tecil talep edilecek borcun 500.000 Türk Lirası'nı aşmaması halinde teminat şartı aranmaz iken, bu tutarın üzerindeki alacaklar için gösterilmesi gereken zorunlu teminat tutarı 500.000 Türk Lirasını aşan kısmın % 25'idir.

Tecil süresi, faiz oranları ile teminat tutarının belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu yetkilendirilmiş olup; Tecil edilecek alacak türlerinin, taksit zamanlarının ve diğer şartların belirlenmesi için de Maliye Bakanı yetkili olacaktır.

Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere Kanun'un yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79

 

Av. Tuğçe Gültekin
tugce.gultekin@tr.ey.com
(212) 408 53 20