No: 34

Tarih: 08/04/2016

Konu:

Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapıldı.


Özet: 8 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

- 31.12.2015 tarihine kadar başlayan bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlara daha yüksek yatırıma katkı oranı ve kurumlar vergisi indirim oranı ile daha uzun süreli sigorta primi işveren hissesi desteği sağlayan uygulama, 31.12.2016 tarihine kadar başlayan yatırımlar için de geçerli hale getirilmiştir.

- Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

- Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları bölgesel yatırım konularına eklenmiştir.

- Asgari 200 milyon TL sabit yatırım tutarlı havalimanı yatırımları büyük ölçekli yatırım konularına eklenmiştir.

- Karar’a geçici maddeler eklenmiştir.8 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1- 31.12.2015 tarihine kadar başlayan bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlara daha yüksek yatırıma katkı oranı ve kurumlar vergisi indirim oranı ile daha uzun süreli sigorta primi işveren hissesi desteği sağlayan uygulama, 31.12.2016 tarihine kadar başlayan yatırımlar için de geçerli hale getirilmiştir.

2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın 11. maddesinin beşinci fıkrası, 12. maddesinin ikinci fıkrası ve 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "31.12.2015" ibareleri "31.12.2016" şeklinde, 12. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "01.01.2016" ibaresi ise "01.01.2017" şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre yapılan değişikliklere uyarınca;

a. Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülmektedir.

b. Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği aşağıda belirtilen sürelerde uygulanacaktır:

Bölgeler

31.12.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar

01.01.2017 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar

1

2 yıl

-

2

3 yıl

-

3

5 yıl

3 yıl

4

6 yıl

5 yıl

5

7 yıl

6 yıl

6

10 yıl

7 yıl
 

 

 

 

 
c. Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesi çerçevesinde, 31.12.2016 tarihine kadar yatırıma başlanılmış olması halinde kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

25

50

2

20

55

30

55

3

25

60

35

60

4

30

70

40

70

5

40

80

50

80

6

50

90

60

90


Öte yandan 01.01.2017 tarihinden itibaren yatırıma başlanılmış olması durumunda kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranlarına aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
 
 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

10

30

20

30

2

15

40

25

40

3

20

50

30

50

4

25

60

35

60

5

30

70

40

70

6

35

90

45

90


2- Öncelikli yatırım konularına yeni yatırım konusu eklenmiştir.
 

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 17. maddesinde öncelikli yatırım konuları sayılmıştır. 2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2. maddesi ile söz konusu öncelikli yatırım konuları arasına aşağıda belirtilen yatırım konusu (p) bendi olarak dahil edilmiştir:

"p) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar"

Buna göre yukarıdaki yatırım öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.

Yukarıda belirtilen yatırımların 1 ila 5. bölgelerde yapılması durumunda söz konusu yatırımlar, 5. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden; 6. bölgede yapılması durumunda ise 6. bölge için uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. Söz konusu yatırımlara (31.12.2016 tarihine kadar başlamış olması durumunda) sağlanan desteklere aşağıda özet halinde verilmektedir.

 

Öncelikli yatırımlar

1 - 5. Bölge

6. Bölge

 Gümrük vergisi muafiyeti

Var

Var

 KDV muafiyeti

Var

Var

 Yatırıma katkı oranı

% 40

% 50

 Vergi indirim oranı

% 80

% 90

 Yatırım Dönemi / İşletme Dönemi (*)

% 50 / % 50

% 80 / % 20

 SGK işveren desteği

7 Yıl

10 Yıl

 SGK işveren desteği sınırı

 (Yatırım tutarı x %)

35

Sınırlama Yok

 Faiz desteği puanı (TL / Döviz)

5 puan / 2 puan

7 puan / 2 puan

 Faiz desteği üst sınırı (TL)

700.000

900.000

 Yatırım yeri tahsisi

Var

Var

 Gelir vergisi stopajı desteği

---

10 Yıl

 SGK işçi payı desteği

---

10 yıl


(*)Yatırıma katkı tutarına mahsuben katkı tutarının % 50'si (6. bölgedeki yatırımlarda % 80'i) yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle geri alınabilecektir. Diğer taraftan, 01.01.2015 ile 31.12.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırım döneminde diğer kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabilecek yatırıma katkı tutarları 1 ila 5'inci bölgede yapılan yatırımlar için toplam yatırıma katkı tutarının % 70'i, 6'ncı bölgede yapılan yatırımlar için ise % 80'i oranında uygulanabilecektir.

3- Bölgesel yatırım konularına yeni yatırım konusu eklenmiştir.

2012/3305 sayılı Karar'a ekli tabloda (EK-2B) iller bazında bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlere ilişkin sektör numaraları yer almaktadır. Aynı tablonun altında yer alan dipnotların 10. sırasında ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanma hakkına sahip yatırımlar sayılmaktadır. 2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili dipnota "Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları" (f) bendi olarak eklenmiştir.

Anılan değişiklik kapsamında; bulunduğu bölge için belirlenen asgari yatırım tutarı şartını sağlayan turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

4- Büyük ölçekli yatırım konularına yeni yatırım konusu eklenmiştir.

3305 sayılı Karar'ın EK-3 sayılı ve "Büyük Ölçekli Yatırımlar" başlıklı ekinin (3) numaralı sırasında yer alan "Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları" ibaresi "Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı Yatırımları" şeklinde değiştirilmiştir. Anılan değişiklik kapsamında; 200 milyon TL'lik asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan havalimanı yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan büyük ölçekli yatırımlara sağlanan desteklerden yararlanabilecektir.

5- 2012/3305 sayılı Karara geçici maddeler eklenmiştir.

2012/3305 sayılı BKK'na geçici madde 6 eklenmiştir. İlgili madde kapsamında; güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 01.06.2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere, talep edilmesi halinde ilave süre verilebileceği ifade edilmiştir.

2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 5. maddesi ile 2012/3305 sayılı BKK'na eklenen geçici madde 7 kapsamında; 2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1. maddesi ile lehe getirilen hükümlerin (sirkülerimizin 1. maddesinde yer verilen 31.12.2016 tarihine kadar başlayan yatırımlara daha yüksek yatırıma katkı oranı ve kurumlar vergisi indirim oranı ile daha uzun süreli sigorta primi işveren hissesi desteği sağlayan uygulama) talep edilmesi halinde, 01.01.2015 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacağı ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen değişiklikler 2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yayım tarihi olan 8 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 58 75 numaralı telefondan;

- Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) veya

- Ayşe Cebe (ayse.cebe@tr.ey.com)

ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79