Mali tatil 3 Temmuz’da başlıyor…

M. Fatih Köprü | 03/07/2018 | (Tüm Yazılar)

Maliye çalışanları ile meslek mensuplarının (muhasebeciler, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler) yoğun iş stresinden uzaklaştırılmasını, daha verimli ve sağlıklı çalışmalarını sağlamak amacıyla getirilen “Mali tatil” düzenlemesi, 2007 yılından bu yana uygulanıyor..

Her yılın temmuz ayının birinden yirmisine kadar geçerli Ancak haziran ayının son gününün tatil olması durumunda temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlıyor. Bu yıl 30 Haziran Cumartesiye geldiği için, temmuzun ikinci iş günü yani 3 Temmuz mali tatilin başlangıcı oluyor. Bitiş tarihinde bir değişiklik yok, 20 Temmuz Cuma akşamı sona eriyor.

Bu hafta mali tatilin; beyan ve ödeme süreleri, vergi incelemeleri ve dava açma süreleri üzerindeki etkisi üzerinde duracağız.

ÖTV, BSMV ve Şans oyunları

Mali tatil süresinde verilmesi gereken bazı beyannameler var. Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisi beyannameleri gibi. Ancak yasada, mali tatilin bu beyannameleri kapsamadığına dair bir düzenleme bulunuyor. Sadece bu beyannameler mali tatil süresi içinde veriliyor ama mali tatil bu beyannameleri kapsamıyor(!)

Buna göre 2018 yılında;

- 16-30 Haziran dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamelerinin 10 Temmuz Salı gününe,

- Haziran dönemine ait diğer aylık ÖTV beyannameleri ile BSMV ve özel iletişim vergisi beyannamelerinin 16 Temmuz Pazartesi gününe,

- Şans oyunları vergisine ilişkin beyannamelerin ise 20 Temmuz Cuma gününe,

kadar verilmesi gerekiyor. Bir de kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) bildirimleri var. O da kapsama girmediği için bildirimin 16 Temmuz’a kadar verilip, kesintilerin aynı tarihe kadar yatırılması gerekiyor.

Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatilin uygulanmadığını da hatırlatmak isteriz.

Muhtasar ve KDV

Mükellefler tarafından her ay düzenli olarak verilen KDV, muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süreleri mali tatil içerisinde değil. Kural olarak mali tatil 20 Temmuz’da bitiyor ama KDV’nin 24’üne, muhtasar ve damga vergisi beyannamesinin ise 23’üne kadar verilmesi gerekiyor.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari süreler de, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılıyor.

Buna göre haziran dönemine ilişkin olup temmuz ayında verilmesi gereken KDV, damga vergisi ve muhtasar beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz Çarşamba akşamına uzamış oluyor.

Ödeme süresi

Verilme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan beyannamelerdeki (örneğin KDV, muhtasar, damga vergisi gibi) vergilerin, beyan tarihini takip eden gün içerisinde ödenmesi gerekiyor. 2018 yılı için bakarsak 26 Temmuz Perşembe günü oluyor. Mali tatil olmasaydı da zaten 26 Temmuz’da ödeneceği için mali tatilin bu vergilerin ödeme sürelerine hiçbir etkisi olmuyor.

SGK prim bildirgeleri

Haziran dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin normal olarak 23 Temmuz Pazartesi gününe kadar verilmesi gerekiyor. Mali tatil kapsamında Haziran SGK prim ve hizmet belgelerinin de 25 Temmuz Çarşamba gününe kadar verilmesi mümkün. Mali tatil, primlerin ödeme süresinde ise hiçbir değişikliğe neden olmuyor. 31 Temmuz Salı gününe kadar ödenmesi gerekiyor.

Yeri gelmişken SGK primlerinin ödenmesiyle ilgili bir konuyu da hatırlatmakta fayda var. Mayıs dönemine ilişkin SGK primlerinin, 30 Haziran hafta sonuna geldiği için 2 Temmuz Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekiyor. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi mali tatil 3 Temmuz’da başladığı için, 2 Temmuz’da ödenmesi gereken mayıs SGK primleri için mali tatil kapsamında biz uzama söz konusu olmuyor.

Vergi incelemeleri

Mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı istenemediği gibi mükellefin işyerinde incelemeye de başlanamıyor. Ancak bu kuralın bir istisnası var. O da mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler.

Mali tatilden önce ibraz edilmiş olan defter ve belgeler üzerinde ise incelemeye devam edilebiliyor. Ancak inceleme tamamlandığında mükellefin inceleme tutanağını imzalamaya davet edilebilmesi için mali tatilin bitmesinin beklenmesi gerekiyor.

Uzlaşma ve indirim

 

Mükellefler, kendilerine tebliğ edilen “vergi ve ceza ihbarnamesi” ile ilgili olarak “uzlaşma” talep edebiliyorlar. Vergi aslı ve vergi aslına bağlı olarak kesilmiş olan cezalar (vergi ziyaı cezası) uzlaşma konusuna giriyor. Son değişikliklerle özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamından tamamen çıkarıldı. Ancak gerek vergi ziyaı cezası gerekse de usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için cezalarda indirim imkânından yararlanılabiliyor. Bu durumda özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezalarında yarısı, vergi ziyaı cezalarında ise ilk seferde yarısı müteakiben kesilenlerde üçte biri siliniyor.

 

Her iki hakkın kullanılmasıyla ilgili olarak da 30 günlük başvuru süresi bulunuyor. Başvuru süresinin sonu mali tatile (3-20 Temmuz) denk geliyorsa, mali tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzama söz konusu olduğundan, 27 Temmuz Cuma akşamına kadar söz konusu haklar kullanılabilir.

 

Dava açma süresi

Yukarıdaki yöntemler yerine dava açma yoluna da gidilebilir. Bu durumda da ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün (ödeme emrine karşı açılan davalarda 15 gün) içerisinde dava açılması gerekiyor.

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde, süre, mali tatil devam ettiği müddetçe işlemiyor. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün vergi mahkemelerinin çalışmaya ara verme süresine (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren de 7 gün uzuyor.

Mali tatil kapsamında Temmuz ayı içerisinde verilmesi gereken bazı beyanname, bildirim ve ödeme süreleri aşağıdaki tabloda özetleniyor:

Beyanname/Bildirim Türü

Son Beyan Tarihi

Son Ödeme (Vade) Tarihi

Haziran 2018 Katma Değer Vergisi

25.07.2018

26.07.2018

Haziran 2018 Muhtasar

25.07.2018

26.07.2018

Haziran 2018 Damga Vergisi

25.07.2018

26.07.2018

Haziran 2018 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

16.07.2018

16.07.2018

Haziran 2018 Özel İletişim Vergisi

16.07.2018

16.07.2018

Haziran 2018 Şans Oyunları Vergisi

20.07.2018

20.07.2018

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (16-30 Haziran 2018)

10.07.2018

10.07.2018

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (1-15 Temmuz 2018)

25.07.2018

25.07.2018

Haziran 2018 Bazı İçecekler, Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

16.07.2018

16.07.2018

Haziran 2018 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin

Özel Tüketim Vergisi

16.07.2018

16.07.2018

Haziran 2018 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)

16.07.2018

16.07.2018

Haziran 2018 Sosyal Güvenlik Primleri

25.07.2018

31.07.2018

Haziran 2018 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

16.07.2018

16.07.2018

2017 Gelir Vergisi (2. Taksit)

 

31.07.2018

2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi (2. Taksit)

 

31.07.2018

Haziran 2018 Ba-Bs Formları

31.07.2018

 


Yukarıdaki özet tablodan da görüleceği üzere, geçtiğimiz yıllarda yapılan değişiklikler sonrasında mali tatilin, bazı aylık beyannameler için beyan süresini sadece 1-2 gün uzatırken ödeme süreleri açısından bir avantaj sağlamadığı anlaşılıyor.

 

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.