Mali tatil 2 Temmuz’da başladı.

M. Fatih Köprü | 09/07/2024 | (Tüm Yazılar)

“Mali tatil” 2007 yılından beri uygulanıyor. Maliye çalışanları ve meslek mensuplarının (muhasebeciler, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler) yoğun iş stresinden uzaklaştırılması, daha verimli ve sağlıklı çalışmalarının sağlanması amacıyla çıkarılmıştı. Ancak geçen sürede kapsamı oldukça daraltıldı. Bu nedenle özellikle meslek mensupları açısından artık amacına hizmet ettiğini söylemek biraz zor gözüküyor.

Mali tatil, her yılın temmuz ayının birinden yirmisine kadar geçerli. Ancak haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlıyor. Bu yıl da haziranın son günü hafta sonuna geldiğinden mali tatil 2 Temmuz Salı günü başladı, 20 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.

Bu hafta mali tatilin; beyan ve ödeme süreleri, vergi incelemeleri ve dava açma süreleri üzerindeki etkileri üzerinde duracağız.

Kapsama girmeyen beyannameler

Yasa uyarınca verilme sürelerinin sonu mali tatile (2-20 Temmuz 2024) rastlayan beyannameler, mali tatilin son gününü izleyen yedinci günü sonuna kadar verilebiliyor.

Mali tatil süresinde verilmesi gereken bazı beyannameler var aslında. Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisi beyannameleri gibi. Kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) bildirimlerinin verilme süresi de mali tatilin içinde kalıyor. Ancak bu beyan, bildirim ve ödemeler mali tatil kapsamında değerlendirilmediğinden bu yükümlülüklerinin ilgili yasalarında belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi gerekiyor.

Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak da mali tatil uygulanmıyor.

Muhtasar ve KDV

Yasada mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari sürelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacağı belirtiliyor.

KDV beyannamelerinin (mükellef sıfatıyla) verilme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28. günü sonu olarak değiştirilmişti. Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri (MPHB) ile damga vergisi ve konaklama vergisi beyannamelerinin verilme süreleri de takip eden ayın 26’sı olarak uygulanıyor.

Bu kapsamda mali tatil nedeniyle yukarıda yer verilen beyannameler için bir uzama söz konusu olmuyor. Buna göre temmuz ayı içerisinde; KDV beyannamelerinin (mükellef sıfatıyla) 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü sonuna, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri, damga vergisi ve konaklama vergisi beyannamelerinin ise 26 Temmuz 2024 Cuma günü sonuna kadar verilmesi gerekiyor.

Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannameleri

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25’inci günü sonu olarak belirlendi. Bu düzenleme 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere yürürlüğe girdi. Mali tatil, söz konusu beyannamelerin veriliş tarihlerinde herhangi bir değişiklik yaratmadı. Buna göre söz konusu beyannamelerin 25 Temmuz 2024 Perşembe günü sonuna kadar verilmesi gerekiyor.

Ödeme süresi

Kural olarak verilme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan beyannamelerdeki vergilerin, beyan tarihini takip eden gün içerisinde ödenmesi gerekiyor.

KDV (mükellef sıfatıyla), MPHB, DV ve konaklama vergisi beyannamelerinin verilme süresi mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 günlük süre içerisinde bulunmadığından, mali tatil uygulaması söz konusu beyannamelerin ödeme sürelerini de değiştirmiyor.

Dolayısıyla yukarıda belirtilen beyannameler üzerinde hesaplanan vergilerin, beyan süreleri içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Ancak vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından Haziran 2024 dönemine ilişkin verilmesi gereken KDV beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerin 25 Temmuz yerine mali tatil nedeniyle 26 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi mümkün bulunuyor.

Temmuz ayı içerisinde verilmesi gereken bazı beyanname ve bildirimler ile ödeme süreleri aşağıdaki tabloda özetleniyor:

Beyanname/Bildirim Türü

Son Beyan Tarihi

Son Ödeme (Vade) Tarihi

Haziran 2024 Katma Değer Vergisi (Mükellef sıfatıyla)

29.07.2024

29.07.2024

Haziran 2024 Katma Değer Vergisi (Sorumlu sıfatıyla)

25.07.2024

26.07.2024

Haziran 2024 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

26.07.2024

26.07.2024

Haziran 2024 Damga Vergisi

26.07.2024

26.07.2024

Haziran 2024 Konaklama Vergisi

26.07.2024

26.07.2024

Haziran 2024 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

16.07.2024

16.07.2024

Haziran 2024 Özel İletişim Vergisi

16.07.2024

16.07.2024

Haziran 2024 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

16.07.2024

16.07.2024

Haziran 2024 Şans Oyunları Vergisi

22.07.2024

22.07.2024

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (16-30 Haziran 2024)

10.07.2024

10.07.2024

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (1-15 Temmuz 2024)

25.07.2024

25.07.2024

Haziran 2024 Bazı İçecekler, Alkollü İçkiler, Sigara ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

16.07.2024

16.07.2024

Haziran 2024 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi

16.07.2024

16.07.2024

Haziran 2024 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)

16.07.2024

16.07.2024

Haziran 2024 Haberleşme Vergisi

31.07.2024

31.07.2024

2023 Gelir Vergisi (2. Taksit)

 

31.07.2024

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (2. Taksit)

 

31.07.2024

Haziran 2024 Ba-Bs Formları

31.07.2024

 


Yukarıdaki özet tablodan da görüleceği üzere mali tatilin özellikle beyan ve ödeme süreleri açısından sadece isim olarak varlığını koruduğunu mükelleflere ve meslek mensuplarına bir avantajının olmadığını söyleyebiliriz. (Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamesindeki verginin bir gün geç ödenebilmesini saymazsak elbette.)

Vergi incelemeleri

Mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı istenemediği gibi mükellefin işyerinde incelemeye de başlanamıyor. Ancak bu kuralın bir istisnası var. O da mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler.

Mali tatilden önce ibraz edilmiş olan defter ve belgeler üzerinde ise incelemeye devam edilebiliyor. Ancak inceleme tamamlandığında mükellefin inceleme tutanağını imzalamaya davet edilebilmesi için mali tatilin bitmesinin beklenmesi gerekiyor.

Uzlaşma ve indirim

Mükellefler, kendilerine tebliğ edilen “vergi ve ceza ihbarnamesi” ile ilgili olarak “uzlaşma” talep edebildikleri gibi bazı durumlarda cezalar için VUK’un 376. maddesindeki indirim imkânından da yararlanılabiliyorlar.

Her iki hakkın kullanılmasıyla ilgili olarak da 30 günlük başvuru süresi bulunuyor. Başvuru süresinin sonu mali tatile (2-20 Temmuz) denk geliyorsa, mali tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzama söz konusu olduğundan, 29 Temmuz Pazartesi gününe (27 Temmuz hafta sonuna geldiği için) kadar söz konusu haklar kullanılabiliyor.

Dava açma süresi

Yukarıdaki yöntemler yerine dava açma yoluna da gidilebiliyor. Bu durumda da ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün (ödeme emrine karşı açılan davalarda 15 gün) içerisinde dava açılması gerekiyor.

Dava açma süresinin sonu mali tatile (2-20 Temmuz) rastlarsa, süre, mali tatil devam ettiği müddetçe işlemiyor. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün vergi mahkemelerinin çalışmaya ara verme süresine (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren de 7 gün uzuyor. Yani bu kapsama giren mükelleflerin 9 Eylül 2024 Pazartesi günü (7 Eylül hafta sonuna geldiği için) mesai sonuna kadar dava açabilmeleri mümkün oluyor.

 

 

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.