Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Vergi, Resim ve Harç İstisnası 2010

 

42.      İhracat taahhüdü nedir?

 

İhracat taahhüdü, belgeli ve belgesiz ihracat kredileri, transit ticaretin finansmanında kullandırılan krediler ile bunlarla ilgili işlemlerde, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak amacıyla belirli tutarda döviz kazandırma veya ihracat gerçekleştirme yükümlülüğünü ifade etmektedir.

 

43.      Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi’ne ilişkin ihracat taahhütleri nasıl kapatılmaktadır?

 

Vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin ihracat taahhütleri; belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi kaydıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen usuller çerçevesinde, anılan Banka’nın ilgili şubesi tarafından kapatılır. Kapatma işlemi Dış Ticaret Müsteşarlığı’na, firmaya ve ilgili vergi dairesine bildirilir.

 

44.      İhracat taahhüdüne sayılmayan ihracatlar nelerdir?

 

·           İhraç sayılan satış ve teslimler ile hizmet ihracından sağlanan bedeller taahhüde sayılmaz.

·           Transit ticaretten, sınır ticaretinden sağlanan döviz gelirleri, mal ihracının finansmanı için kullandırılan kredilerin taahhütlerinin kapatılmasında kullanılamaz.

·           Fındık kırma ve işleme tesisi bulunan firmaya kullandırılan ve kredi sözleşmesinde fındık ihracı için olduğu belirtilen kredinin ihracat taahhüdüne fındık dışındaki ihracat sayılmaz. Aynı şekilde fındık ihracatı için kullanılmayan kredinin ihracat taahhüdü fındık ihracatıyla kapatılamaz.

·           İhraç edildikten sonra yurda geri getirilen mal taahhüde sayılamaz.

·           Denetim elemanlarınca gerçeğe aykırı olduğu tespit edilen ihracat taahhüde sayılmaz.

·           Serbest bölgelere TL olarak yapılan ihracat kredi taahhüdüne sayılmaz.

·           Bedelsiz olarak yapılan ihracatlar da kredi taahhüdüne sayılamaz.

 

45.      İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında düzenlenen belgelerin ihracat taahhütlerinin kapatılmasında hangi değer esas alınır?

 

İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında düzenlenen belgelerin ihracat taahhütlerinin kapatılmasında katma değer vergisi hariç satış fiyatı esas alınır.

 

46.      Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi’nin ihracat taahhütlerinin kapatılması için ibraz edilmesi gereken belgeler nelerdir?

 

İhracat taahhütleri kapatılırken, döviz karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde satış ve/veya teslimat belgesi ile döviz alım belgesinin, Türk lirası karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlerde ise satış ve/veya teslimat belgesinin ibrazı aranır. Ayrıca, Türk lirası karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlere ilişkin düzenlenen Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri’nde satış ve/veya teslimat belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

 

47.      İhracat taahhüdünün kısmen veya tamamen gerçekleştirilememesi durumunda bildirimde bulunmak gerekir mi?

 

İhracat taahhütleri kısmen veya tamamen gerçekleştirilemez ise uygulanmış olan istisnaların gerçekleşmeme oranında tahsili için;

 

·           Belge kapsamındaki işlemlerde, ihracat taahhüdünü kapatan merciin talimatının bankalara ulaştığı tarihten,

·           Belge kapsamı dışında olup taahhüdün süresinde gerçekleşip gerçekleşmediğinin bankalarca tespit edildiği işlemlerde tespit tarihinden,

 

itibaren en geç 30 gün içinde, daha önce istisnaların bildirildiği vergi dairesine iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunulması gerekmektedir.