Skip to Content
vergiresim

100 Soruda Vergi, Resim ve Harç İstisnası 2010

 

34.      Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi mukabili istisna uygulanmak suretiyle işlem gerçekleştirenlerin bildirim yükümlülüğü var mıdır?

 

İşlere ilişkin olarak düzenlenen kağıt ve yapılan işlemlerle ilgili olup, istisna uygulaması sebebiyle ilgililerine ödettirilmeyen veya ödeme sırasında tevkif edilmeyen damga vergileri ile alınmayan harca ilişkin olarak, işlemin yapıldığı veya vergiye konu kağıdın düzenlendiği tarihi takip eden 30 gün içinde “Damga Vergisi ve Harç İstisnasından Yararlananlara Ait Bildirim Formu” doldurularak, adına işlem yapılan ihracatçı veya yüklenici kuruluşların gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bildirimde bulunulmalıdır. Bu bildirime, döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenen Vergi Resim Harç İstisna Belgesi ya da Dahilde İşleme İzin Belgesi’nin bir örneğinin de eklenmesi gerekmektedir.

 

35.      Bildirim yükümlülüğüne uyulmamasının müeyyidesi var mıdır?

 

Damga vergisi ve harç istisnasına konu işlemi yapan, ancak 30 günlük sürede bildirimde bulunmayan sorumlular adına ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmektedir.

 

İstisnaya konu işlemi yaptığı halde gerekli bildirimde bulunmayan kuruluşlar, döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmemesi veya belge şartlarına uyulmadığının tespiti halinde, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde ilgililerden ceza ve gecikme faizi ile birilikte tahsil edilmesi gereken damga vergisi ve harç tutarlarından, müteselsilen sorumlu olacaklardır.

 

36.      Vergi, resim ve harç istisnasının denetimi hangi kurumlar tarafından ve ne şekilde gerçekleştirilir?

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı, ilgili mevzuatta belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir, ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir. Bu kapsamda, vergi, resim ve harç istisnaları ile ilgili işlemler; ihracatla ilgili işlem yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları, bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), faktoring şirketleri, sigorta şirketleri, noterler ve diğer kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatta yer alan esaslar dahilinde yürütülür.

 

37.      Yasal mevzuata uygun gerçekleştirilmeyen işlemlerde, işlem yapan kuruluşların sorumluluğu var mıdır?

 

Tebliğ kapsamına girmediği halde Kanun ve Tebliğ gerekçe gösterilerek damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilen işlemleri yapan kuruluşlar (noter, tapu, gümrük, ihaleyi yapan kurum ve kuruluş vb.) alınmayan damga vergisi ve harç tutarları ile bunlara ilişkin faizlerin ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

 

38.      Uygulama kapsamında başkaca sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar var mıdır?

 

İşlem yapan kurum ve kuruluşlar haricinde Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Vergi Dairelerinin de gerçekleştirmekle yükümlü olduğu bazı işlemler bulunmaktadır.

 

39.      Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın görev ve sorumlulukları nelerdir?

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi’nin iptal edilmesi veya iptal işleminin kaldırılması, döviz kazandırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi (varsa gerçekleşmeme oranı da belirtilmek suretiyle) hallerinde bu durumların işlem/tespit tarihini takip eden 30 gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ilgili vergi dairesine bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Vergi dairesine yapılacak bildirimlerde ilgilinin adı, soyadı veya unvanı, vergi kimlik numarası, ikametgahı veya kanuni ve iş merkezi, döviz kazandırıcı faaliyetin türü, belgenin adı, sayısı ile gerekli görülen diğer hususlara da yer verilmesi gerekmektedir.

 

40.      T.C. Merkez Bankası’nın görev ve sorumlulukları nelerdir?

 

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında döviz kazandırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi halinde (varsa gerçekleşmeme oranı da belirtilmek suretiyle) bu durumun tespit edildiği tarihi izleyen 30 gün içinde Merkez Bankası tarafından ilgili vergi dairesine bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Vergi dairesine yapılacak bildirimlerde ilgilinin adı, soyadı veya unvanı, vergi kimlik numarası, ikametgahı veya kanuni ve iş merkezi, döviz kazandırıcı faaliyetin türü, belgenin adı, sayısı ile gerekli görülen diğer hususlara da yer verilmesi gerekmektedir.

 

41.      Vergi Dairelerinin görev ve sorumlulukları nelerdir?

 

Vergi daireleri, istisnaya konu işlemi gerçekleştiren kuruluşlarca yapılan bildirimleri, mükelleflerin tarh dosyalarında saklayacaklardır.

 

İlgili kuruluşlarca yapılacak bildirimler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılacak tarhiyatlarda, mükelleflerin tarh dosyalarındaki bildirim ve kayıtlar esas alınacaktır.