Skip to Content

No: 12

Tarih: 26/10/2021

Konu:

26 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete ile kooperatifler ve üst kuruluşlarının denetimlerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde yapılan değişiklikler.


26 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Resmî Gazete’de yayımlanan 7339 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7339 Sayılı Kanun”), Türk Ticaret Kanunu’nun kooperatifler ve üst kuruluşlarının denetimlerine ilişkin birtakım hükümlerini değiştirmiştir. 7339 Sayılı Kanun’un;

  • 9. maddesi uyarınca; 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 69. maddesi değiştirilerek “Dış Denetim” başlığı ile yeni hüküm eklenmiş,
  • 21. maddesi uyarınca; 1 Haziran 2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasına “Bağımsız denetim kapsamı dışında kalan birlikler ile kooperatifler 1163 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi hükümlerine göre denetlenir.” cümlesi eklenmiş,
  • 23. maddesi uyarınca ise; 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK”) 397. maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ile 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Yapılan değişiklikler neticesinde artık 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen ve dış denetimi konu edinen 69. madde uyarınca denetime tabi tutulacaklardır.

Değişiklik sonrasında artık yalnızca Bakanlar Kurulu’nca 26 Mart 2018 tarihinde kararlaştırılan 2018/11597 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ın kapsamı dışında kalan anonim şirketler TTK’ nın 397. maddesi bağlamında denetime tabi olmaya devam edeceklerdir. Bu noktada 397/5. maddesi uyarınca denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususları içerecek Yönetmelik henüz yayımlanmamış olduğunu da dikkate almak gerekecektir. Yeni düzenleme uyarınca Kooperatifler Kanunu uyarınca dış denetime tabi tutulmaya başlayacak olan kooperatiflerin dış denetimi, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen bağımsız denetimden farklı olacak ve kooperatiflerde dış denetimin usul ve esasları, denetçilerin nitelikleri, uyacakları etik ilkeler, görev ve yetkileri, seçilmeleri, görevden alınmaları veya ayrılmaları, denetimin ve denetim raporlarının içeriği ve raporun genel kurula sunulması ile üst kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin hususlar ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecektir.

7339 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun aynı zamanda yayımlanma tarihi olan 26 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00

 

Av. Bilge Cansız
bilge.cansiz@tr.ey.com
(212) 315 30 00