Skip to Content

No: 9

Tarih: 18/06/2021

Konu:

Sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetler ve mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri hakkında yönetmelik yayımlandı.


Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Resmî Gazete'de yayımlanarak 16 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri, tarafların karşı karşıya gelmeden akdettikleri sigorta sözleşmeleri ile mal ve hizmet satışıyla bağlantılı sunulan sigortalara ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Yönetmelik’in yürürlüğe girmesi ile "Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik" (“Eski Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılmıştır. Eski Yönetmelik kapsamında yürütülen iş süreçleri, 1 Eylül 2021'e kadar Yönetmelik’le uyumlu hale getirilmelidir.

Açıklamalar

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Yönetmelik’e göre, sigorta şirketleri sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle ilgilenemeyecektir.

Yönetmelik ile belli bir sözleşme ilişkisine bağlı olarak tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmelerinde sigorta ettiren, tüketiciye sigorta teminatının kendisi tarafından verildiğini gösteren veya bu izlenimi yaratan davranışlarda bulunamayacak ve tüketiciyle yaptığı sözleşmede de bu yönde ifadelere yer veremeyecektir.

Bedeni veya fikri insan emeği olan ve belli bir ücret karşılığında iş görmeyi amaçlayan sözleşmeler, sigorta sözleşmesi ve bu kapsamda yapılan faaliyetler, sigortacılık faaliyetinden sayılmayacaktır. Öte yandan ihtiyari garanti kapsamında verilen taahhütlerin bir bedel karşılığında yapılsa bile sigorta sözleşmesi olarak kabul edilmeyeceği Yönetmelik ile hüküm altına alınmışken, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında teminat verilmesine yönelik faaliyetler ise "sigortacılık faaliyeti" olarak kabul edilecektir.

A. Tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri

Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca belli bir sözleşme ilişkisine bağlı olarak tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmelerinde sigorta ettiren, yaptığı sözleşme karşılığında sigorta şirketinden ya da sigorta teminatı veren emeklilik şirketinden ücret, komisyon veya benzeri menfaat temin edemeyecektir. Ayrıca, bu şirketler ile arasındaki herhangi bir hukuki ilişki nedeniyle, sigorta şirketine ya da sigorta teminatı veren emeklilik şirketine prim geliri sağlamak amacıyla tüketici lehine sigorta sözleşmesi akdedilemeyecektir.

B. Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri

Yönetmelik’in 9. maddesi uyarınca, Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile, uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla mesafeli sigorta sözleşmesi akdeden ya da akdedilmesine aracılık eden yetkili kuruluşların, gerekli ve yeterli organizasyon ile teknik alt yapıya sahip bulunması zorunlu kılınmıştır.

Yetkili kuruluşların, kendi elektronik ticaret ortamları hariç, mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret ortamlarında, sigorta şirketi ile sigorta teminatı veren emeklilik şirketlerinin ürün ve faaliyetlerini satışa sunamayacağı ifade edilmiştir. Bununla birlikte, yetkili kuruluşların bu alanlara reklam ve ilan verebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerinde sigortalının uzaktan iletişim aracını bizzat kullanarak mesafeli sigorta sözleşmesi akdetmesi gerekecektir. Yetkili kuruluş haricindeki gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde, teknik personel olmayan kişilerce uzaktan iletişim aracı kullanılarak sigorta sözleşmesi akdedilmesine aracılık edilemeyecek ve bu hükme aykırı davranılması yetkisiz aracılık faaliyeti olarak kabul edilip cezai yaptırıma tabi tutulacaktır.

C. Mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalar

Yönetmelik kapsamında bilgisayar, tablet, cep telefonu ve beyaz eşya gibi cihazların satışına bağlı olarak elektronik cihaz, makine kırılması ve hırsızlık sigortası belli şartlarda sunulabilecektir. Söz konusu sigortaların sunulması için, sigortanın satılan mal veya hizmetin tamamlayıcısı olması ve cihazlarla birlikte veya satıştan sonra aynı cihazla bağlantılı olarak alınması gerekecektir.

Seyahat bileti alım işlemlerinde bilet satışıyla birlikte veya satıştan sonra aynı biletle bağlantılı olmak kaydıyla seyahatle ilgili risklere ilişkin sigorta, yolcu taşımacılığı hizmeti sunanların kendi internet sayfası ya da mobil uygulaması üzerinden sunulabilecektir.

Sigortanın mağazada sunulması halinde, müşteri tarafından görülebilecek yerlere konulacak görsellerle, elektronik ticaret ortamında sunulması halinde ise müşterinin erişebileceği bağlantı üzerinden; "Sigorta teminatının hangi sigorta şirketi ya da sigorta teminatı veren emeklilik şirketi tarafından verildiği", "Sigortanın konusu ve kapsamı ile rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta tazminatının, riski üstlenen sigorta şirketi ya da sigorta teminatı veren emeklilik şirketi tarafından sigortacılık mevzuatı uyarınca ödeneceği", "Sunulan sigortaya ilişkin ilave bilgilere nereden ulaşılacağı" hususları ile ilgili açıklamalara yer verilmesi zorunlu kılınmıştır. Öte yandan mal ve hizmet satışıyla bağlantılı sigorta sunanlara ödenecek hizmet bedeli primle bağlantılı olamayacaktır.Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Ahmet Sağlı
ahmet.sagli@tr.ey.com
(212) 315 30 00

Av. Tuğçe Gültekin
tugce.gultekin@tr.ey.com
(212) 315 30 00