Skip to Content

No: 18

Tarih: 27/06/2018

Konu:Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”)’e ilişkin maddeler yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 24.06.2018 tarih ve 30458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelikte özetle, 19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikler düzenlenmektedir.

 1. Tanımlar ve Sınıflandırma

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (“KOBİ”)’in tanımı özetle aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

 • Mikro Ölçekli KOBİ
 • Çalışan personel sayısı 10’dan az olmalıdır.
 • Yıllık net satış hasılatı 3 milyon TL ve daha azı olmalıdır.
 • Yıllık mali bilanço toplamı 3 milyon TL ve daha azı olmalıdır.
 • Küçük Ölçekli KOBİ
 • Çalışan personel sayısı 50’den az olmalıdır.
 • Yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL ve daha azı olmalıdır.
 • Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL ve daha azı olmalıdır.
 • Orta Ölçekli KOBİ
 • Çalışan personel sayısı 250’den az olmalıdır.
 • Yıllık net satış hasılatı 125 milyon TL ve daha azı olmalıdır.
 • Yıllık mali bilanço toplamı 125 milyon TL ve daha azı olmalıdır.
 1. İşletme Türünün Beyanı

İşletmeler, statü beyanlarını daha önceden yalnızca yazılı olarak yapabiliyorken, ilgili Yönetmelik’in 3. maddesiyle birlikte artık elektronik ortamda da yapabilecekleri şeklinde değiştirilmiştir.

 1. Çalışan Sayısı, Mali Durum ve Referans Dönemi İçin Kullanılan Veriler

Daha önceden, yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır iken, ilgili Yönetmelik’in 4. Maddesi ile gelen değişiklik uyarınca yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmeler ile bilanço esasına göre defter tutmayan işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınacak ve son yıl hesaplarına göre çalışan bulunmadığı durumda ise cari yıl çalışan sayısı dikkate alınacaktır.

 1. İşletme Verilerinin Bulunması

Bağlı veya ortak işletme ilişkisine sahip bir işletmenin başvurusunda kullanacağı verilere, varsa ilgili işletmenin ürettiği ürün veya hizmetle ilgili ortak işletmesinin verisi ekleniyor iken, ilgili Yönetmelik’in 5. maddesindeki değişiklik ile artık bu verilere ilgili işletmenin ortak işletmesinin verisi eklenecektir. Verilerin, işletmenin ürettiği ürün veya hizmetle ilgili olması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Bağlı veya ortak işletme ilişkisine sahip bir işletme ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olan herhangi bir başka işletmenin verilerinin tamamı, bu verilerin daha önce konsolidasyon yoluyla hesaplara dahil edilmediği durumlarda ilgili işletmenin ürettiği ürün veya hizmetle ilgili ortak işletmesinin verisine eklenir iken, sınırlandırma ortadan kaldırılarak, ilgili işletmenin bağlı işletmelerinin verilerinin tamamı, bu verilerin daha önce konsolidasyon yoluyla hesaplara dahil edilmediği durumlarda ilgili işletmenin ortak işletmesinin verisine eklenir şeklinde değiştirilmiştir.

Hesaplamalar yapılırken, başvuran işletmelerin bağlı veya ortak işletmelerinin başka işletmelerle sahip olduğu bağlılık veya ortaklık ilişkileri de göz önüne alınır iken gelen değişiklikle birlikte artık hesaplamalarda bu hususların dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir.

“Başvuran işletmenin ortak işletmelerine bağlı olan işletmelerin verilerinin, konsolidasyon yoluyla daha önceden dahil edilmemişse, ortak işletmenin verilerine yüzde yüz olarak ekleneceği,

Başvuran işletmenin ortak işletmelerine ortak olan işletmelerin verilerinin, eğer bu işletmeler başvuran işletmenin ürettiği ürün veya hizmetle ilgili ise ve konsolidasyon yoluyla daha önceden dahil edilmemişse ortak işletmelerin verilerine büyük olan ortaklık yüzdesi ile ekleneceği,

Başvuran işletmenin bağlı işletmelerine ortak olan işletmelerin verilerinin, eğer bu işletmeler başvuran işletmenin ürettiği ürün veya hizmetle ilgili ise ve konsolidasyon yoluyla daha önceden dahil edilmemişse, bağlı işletmenin verilerine büyük olan ortaklık yüzdesi ile ekleneceği,

Başvuran işletmenin bağlı işletmelerine bağlı olan işletmelerin verilerinin, eğer konsolidasyon yoluyla daha önceden dahil edilmemişse bağlı işletmelerin verilerine yüzde yüz olarak ekleneceği” şeklindeki hüküm ise ilgili Yönetmelik’in 5.maddesindeki değişiklikle beraber Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’ten çıkarılmıştır.

 1. Hazine Destekli Kefaletler

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’e geçici madde olarak eklenerek, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kredi Garanti Fonu A.Ş. tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletler kapsamında risk bakiyesi bulunan ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler, 31/12/2018 tarihine kadar 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar hükümleri doğrultusunda belirlenen kefalet limitlerinden yararlanmaya devam edeceği şeklinde düzenleme getirilmiştir.

 1. TTK Hükümleri Uyarınca Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Türk Ticaret Kanunu’nun 1523.maddesinde belirtildiği üzere her ne kadar küçük ve orta ölçekli olsalar dahi aşağıdaki şirketlerin büyük sermaye şirketi sayılacağı unutmamalıdır:

 • Esas faaliyet konularından biri, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etmek olan bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve benzerleri.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1530.maddesinin

 • 5’inci fıkrasında, alacaklının küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) veya tarımsal ya da hayvansal üretici olduğu veya borçlunun büyük ölçekli işletme sıfatını taşıdığı hallerde ödeme süresinin 60 günü aşamayacağı,
 • 6’ncı fıkrasında, gecikme faizi ödenmeyeceğini veya ağır derecede haksız sayılabilecek kadar az faiz ödeneceğini, alacaklının geç ödeme dolayısıyla uğrayacağı zarardan borçlunun sorumlu olmayacağını veya sınırlı bir şekilde sorumlu tutulabileceğini öngören sözleşme hükümlerinin geçersiz olduğu,
 • 7’nci fıkrasında, alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranının ticari işlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az yüzde sekiz fazla olması gerektiği,
 • 8’nci fıkrasında, alacaklının küçük veya orta ölçekli işletme veya tarımsal veya hayvansal üretici olup borçlunun büyük ölçekli işletme olduğu hallerde taksitle ödemeyi öngören sözleşme hükümlerinin geçersiz olduğu,

düzenlenmiştir.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
212 315 30 00


Av. Tuğçe Gültekin
tugce.gultekin@tr.ey.com
212 315 30 00