No: 77

Tarih: 28/07/2020

Konu:

Yeni destek ve teşvikler içeren 7252 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.


“Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 28/07/2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’da yer alan iş ve sosyal güvenlik ile ilgili değişiklikler özet olarak şu şekildedir:

1. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun’unun geçici 23 ncü maddesinde değişiklik yapılarak; mevcut durumda bir bütün olarak covid-19’a bağlı kısa çalışma süresini 31/12/2020 tarihine kadar uzatma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanına, bu tarih korunmak suretiyle başvuru süresi ve/veya kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilme yetkisi tanınmaktadır.

Bu şekilde kısa çalışma uygulaması, zor durumda olduğu tespit edilecek (turizm gibi) kimi sektörlerde uzatılabilecektir.

2. 7252 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun’una Geçici 26 nci madde eklenerek ilave SGK prim teşviki getirilmiştir.

Bu madde ile;

a) Kısa çalışma kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların;

  • İşyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri şartı ile
  • 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere
  • Kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle
  • 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında
  • Her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır.

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi;

  • Kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.

b) Nakdi ücret desteği kapsamında,

1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda a maddesi kapsamındaki destekten ilgili fıkrada belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılır.

c) Cumhurbaşkanı üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

1. 7252 sayılı Kanun’un 5 nci maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi fıkrasında yer alan fesih yasağı ve fesih hallerinde değişiklik yapılmıştır.

a) Mevcut durumda fesih yasağı 17/08/2020 tarihine kadar uzatılmış ve Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 aya kadar uzatabiliyor iken, yeni durumda fesih yasağını her defasında en fazla üçer aylık sürelerle olmak üzere 30/6/2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

b) Mevcut durumda sadece, “4857 sayılı Kanun’un 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepleri” nedeniyle işverenin iş akdi feshi yetkisi var iken, bunlara “belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” de eklenmiştir.

2. Manisa ili Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu 3213 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve 13/5/2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatını ve/veya iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatını alamayanların bu tazminatları, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde TKİ’ye müracaat etmeleri halinde müracaat tarihinden itibaren altı ay içinde ödenecektir.

3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğü 1/7/2020 tarihinden 31/12/2023 tarihine ertelenmiştir.

İlgili Kanun'a ulaşmak için tıklayınız...


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94