Skip to Content

No: 24

Tarih: 29/03/2024

Konu:

Kıymet bazlı gözetim uygulaması kapsamında fazladan ödenen gümrük vergilerinin iadesine ilişkin Danıştay kararı 26.03.2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.


Farklı Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi talebini inceleyen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nca tesis edilen 24.01.2024 tarih ve E.2023/6, E.2024/1 sayılı kararla, aykırılığın, eşyanın kıymetinin, gözetim tebliğindeki kıymete eşitlenecek tutarda yurt dışı gider kalemine ihtirazi kayıtla beyanda bulunmak suretiyle arttırılması nedeniyle Gümrük Kanunu’nun 242’nci maddesi uyarınca tahakkuka yapılan itirazın reddine ilişkin işlemin iptali ile vergilerin iadesi talebiyle açılan davada, ithal eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesinde, öncelikle satış bedelinin esas alınması, satış bedelinin esas alınması için gerekli koşulların mevcut olmadığının tespit edilmesi halinde sırasıyla diğer yöntemlere başvurulması, satış bedeli yönteminin terk edilme nedenlerinin somut olarak ortaya konulmadığı sonucuna varılması halinde işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı yönünde giderilmesine oyçokluğuyla kesin olarak karar verilmiştir.

Bu bağlamda, kıymet bazlı gözetim uygulamasına ilişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nca verilen bu kararla;

  • 28.07.2021 tarihinden sonra tescil edilen gümrük beyannamelerinde gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması halinde ödenen veya tahakkuk ettirilen vergilerin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 211. maddesinde düzenlenen geri verme ve kaldırma usulü kapsamında yapılan başvuruların reddi ile bu ret kararına yapılan itirazın reddinin hukuka uygun olduğu;
  • Ancak, yükümlü tarafından ihtirazi kayıtla beyan edilen ilave kıymet unsurları üzerinden, ithale konu eşyanın gümrük kıymetinin tespitinde satış bedeli yönteminin terk edilmesini gerektirir somut olguların varlığı ortaya konulmaksızın yapılan tahakkuk işleminin ve bu tahakkuk işlemine vaki itirazının reddinin hukuka aykırı olduğu;

ortaya konulmuştur.

24.11.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararla, ithalatta gözetim uygulaması kapsamında ödenen katma değer vergisinin indirim hakkının kaldırıldığı dikkate alındığında, yukarıda yer verilen Danıştay kararının ithalat yapan firmalar açısından daha da önem kazandığı değerlendirilmektedir.


İlgili Danıştay Kararına ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23