Skip to Content

No: 123

Tarih: 11/08/2020

Konu:

Gümrük Yönetmeliği’nde Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ile ilgili hükümlerde birtakım değişiklikler yapılmıştır.


11 Ağustos 2020 tarih ve 31210 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Müşavir Yardımcıları (GMY) ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri (YGM) ile ilgili olarak Yönetmelik’in bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

1- Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavında başarılı sayılma puanı yetmiş veya üzeri olarak belirlenmiştir. Önceden altmış veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılıyordu.

2- Yönetmelik’in 574. maddesine “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri gümrük işlemleri ile ilgili tespitlerin yapılabilmesi amacıyla tespit raporuna konu edilecek işlemle sınırlı olmak kaydıyla ilgili firmadan bilgi ve belge isteyebilir.” hükmü eklenmiştir.

3- Yönetmelik’in 575. Maddesinde yapılan değişiklikler ile:

a. YGM’lerin yanlarında stajyer çalıştırabileceğini belirtir hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, yönetmeliğe eklenen Geçici Madde-17 ile staja başlamış bulunanların, bir yıllık staj süreleri sonuna kadar stajyer olarak çalışmaya devam edebilecekleri hükme bağlanmıştır.

b. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcısının aynı derneğe bağlı bulunma şartı genişletilmiş ve antreponun bulunduğu Bölge Müdürlüğü veya Gümrük Müşavirleri Derneğine kayıtlı olunabileceği hükmü getirilmiştir.

c. Gümrük Müşavir Yardımcılarının yapmaları gereken iş ve işlemleri başkasına yaptıramayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu şekilde davrandığı tespit edilen Gümrük Müşavir Yardımcılarının bir daha YGM yanında çalıştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

d. Yeni eklenen 11 sayılı fıkra kapsamında ise, YGM’lerin tespit sözleşmesi kapsamında bizzat yapacağı işleri başkasına yaptıramayacakları hükme bağlanmıştır. Bu şekilde hareket ettiği tespit edilen kişilerin yetki belgelerinin süresiz olarak geri alınacağı hükme bağlanmıştır.

4- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin sahip olmaları gereken nitelikler hususunu düzenleyen 576. Madde kapsamında aşağıdaki değişikler yapılmıştır:

a. Son beş yıl içinde Kanunun Geçici 6. maddesi uyarınca geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak hükmündeki süre; son yedi yıl olarak değiştirilmiştir.

b. Yönetmelikte sayılan suçlardan ceza almamış olma şartına uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlar da dahil edilerek, sayılan fiiller artırılmıştır.

c. YGM’lerin sahip olmaları gereken niteliklere “Mesleğin şeref ve haysiyetine uymayan durumlar” ibaresi eklenmiştir.

d. Yaş haddine bağlı olarak 3 yıl süre ile verilen yetki belgelerinin süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. İki belge arasında disiplin cezası almamış YGM’lerin belge süresi ilkinde 3 yıl; ikincisinde ise 4 yıla kadar arttırılabileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, yetki belgesi almak için müracaat eden YGM hakkında soruşturma varsa veya devam ediyorsa; söz konusu soruşturma neticelenmeden yetki belgesi verilmeyecektir.

e. Mezkur maddenin 3. fıkrasında yapılan değişiklikler ile, yetki belgelerinin elektronik ortamda düzenleneceği ve gümrük müşavirinin kayıtlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve başvuru sahibine yine elektronik ortamda gönderileceği hükme bağlanmıştır. YGM’nin erişim kodu kullanımından sorumlu olduğu; erişim kodunu başkasına kullandırdığı anlaşılan YGM’lerin yetki belgelerinin süresiz olarak geri alınacağı hüküm altına alınmıştır. YGM’nin adı-soyadı, tüzel kişi ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adresi bilgileri Bakanlık internet sayfasında yayımlanır. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, yedi gün içerisinde bilgilerin sistem aracılığıyla güncellenmesi için Bakanlığa bildirimde bulunulur.

5- YGM yanında çalışılan sürelerin staj süresine dahil edilip edilmeyeceği konusunda yalnızca Gümrük Müşavir Yardımcılarının kanunun ilgili maddesinde belirtilen diğer şartları taşıması halinde staj süresinden sayılacağı Madde 577’de yapılan değişiklik ile karara bağlanmıştır.

6- Yönetmelik’in 578. Maddesi çerçevesinde yapılan değişiklikler ile:

a. YGM’ler hakkında Kanunun Geçici 6. maddesi hükümlerinin uygulanması şartlarından birini teşkil eden husus tespit işlemleriyle sınırlıyken; eklenen 6 sayılı fıkra ile, YGM tarafından yapılan tüm işlemleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

b. YGM olabilme şartlarından birinin kaybedilmesi, tespit işlemleri ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen asgari ücret tarifesinin altında hizmet verilmesi, görevin bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapılmaması veya kusurlu olarak yapılması ya da Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunulması veya dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleriyle ya da tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisi içinde olunması halinde yetki belgesinin alınacağı ve 5 yıl süre ile yetki belgesi verilmeyeceği hükmü süresiz olarak değiştirilmiştir.

c. Maddi hatadan dolayı asgari ücretin altında fatura kesilen durumların uyarılmasına rağmen faturalarını düzeltmek suretiyle asgari ücret limitlerine ulaştırmayan veya benzer hataları tekrarlayan YGM’lerin yetki belgelerinin geri alınmasına ilişkin altı (6) aylık süre, yapılan düzenleme ile on iki (12) ay süreyle geri alınacak şekilde değiştirilmiştir.

İlgili değişikliklere ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94