Skip to Content

No: 75

Tarih: 05/05/2020

Konu:

İran menşeli polyester elyaf ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüğün süresi uzatıldı.


05.05.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2486 sayılı Karar ile, İran menşeli polyester elyaf ithalatında aşağıdaki şekilde koruma önlemi uygulanmasına karar verilmiştir.

GTİP

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

21/9/2020-20/9/2021

21/9/2021-

20/9/2022

21/9/2022-

20/9/2023

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

%18,5

%18

%17,5

 

Ek mali yükümlülük (EMY), gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir. EMY tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak EMY işlemlerinde de uygulanır.

Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, EMY’leri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Bu karar, 21.09.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94