Skip to Content

No: 9

Tarih: 23/01/2019

Konu:Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine İlişkin düzenleme yapıldı.

23.01.2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) ile serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre ilgili Tebliğ’den yararlanabilmek için başvuru sahibine ilişkin aşağıdaki koşullar düzenlenmiştir:

  • Türkiye Gümrük Bölgesi’nde yerleşik olması,
  • Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ve bunların gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının Tebliğ’de geçen hükümlere muhalefetten ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması,
  • Tebliğ’de yer alan usulsüzlük ve vergi cezalarının bulunmaması,
  • Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin bilgi, belge ve kayıtlarını, gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutması,
  • Başvuru sahibi hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olması ve yeterli bir mali durumda bulunması,
  • Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat gerçekleştirmiş olması,
  • İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi.

Başvuruda bulunan firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibi olması durumunda yukarıda sayılan hükümlere tabi olmadan Tebliğ’den doğrudan faydalanabileceği belirtilmiştir.

Başvurular, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulunduğu ile en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacaktır.

Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 90 gün sonra yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız…

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33