Skip to Content

No: 4

Tarih: 03/01/2019

Konu:Gümrük ve dış ticaret mevzuatında 01.01.2019 tarihi itibarıyla bazı değişiklikler yapıldı.

Gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile ilgili 29.12.2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete ve 30.12.2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren bazı değişiklikler yapılmıştır.


Söz konusu değişikliklerden öne çıkan konular aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. “Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi” yeniden düzenlenmiştir.

29 Aralık 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 517 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın Ek-4’ünde yapılan değişiklik ile, Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.) kategorisi listeye eklenmiş; Bolivya ve Cape Verde Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.) kapsamından, Moğolistan En Az Gelişmiş Ülkeler (E.A.G.Ü.) kapsamından çıkarılarak Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.) listesine alınmıştır.

Diğer yandan, Samoa E.A.G.Ü. listesinden çıkartılarak, G.Y.Ü. listesine alınmıştır.

Ayrıca, Fildişi Sahilleri, Gana, Paraguay, Svaziland G.Y.Ü. listesinden çıkartılmıştır. 01.01.2019 tarihi itibarıyla, bu ülkelerden yapılacak ithalatta Form A belgesi geçerli olmayacaktır.

Bunun yanı sıra, Kamboçya’dan yapılan ithalatlarda S-11b’nin yanı sıra S-12a da hariç sektörler kapsamına alınmıştır.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın ekinde yer alan GTS’den Yararlanacak Ülkeler Listesinin son haline ulaşmak için tıklayınız...

2. DİR kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen İİGÜ’lerin ithali uygunluk denetimine tabi veya yasak atık olması durumunda muafiyet uygulanabilmesi için çevre katkı payı ödenmesi ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi sahibi olunması şartı getirildi.

30.12.2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3) ile 2018/3 sayılı Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır. 2018/3 sayılı Tebliğ’in kapsam dışı konusuna ilişkin 8. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilecek ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alması halinde daha önce bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz iken, yapılan değişiklik ile Tebliğ hükümlerinin uygulanmaması için çevre katkı payı ödenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesislere verilmesi şartı getirilmiştir.

Serbest bölgede oluşan atıklarla ilgili olarak ise, 10. maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile, Atık Komisyonunun uygun görüşüne ilave olarak İl Müdürlüğünden onay alınması ile atıkların bölgeden çıkartılarak yetkili tesislere gönderilmesi düzenlenmiştir.

3. İthali kontrole tabi veya yasak olan metal hurdaların Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınmaksızın ithal edilebilmesi için çevre katkı payı ödenmesi ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi sahibi olunması şartı getirildi.

30.12.2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/23) ile 2017/23 sayılı Tebliğ’in istisnai durumlara ilişkin 8. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Daha önce ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alan metal hurdaya dönüşmesi ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması ile Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ve Hariçte İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alması halinde, Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunluluğu bulunmamakta ve Tebliğ hükümleri uygulanmamakta idi. Ancak yapılan düzenleme ile Tebliğ hükümlerinin uygulanmayarak Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması için ilave olarak çevre katkı payı alınması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayicilere verilmesi şartı getirilmiştir.

4. Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12) kapsamındaki ürünler için TAREKS üzerinden işlem yapılması düzenlenmiştir.

30.12.2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/12 sayılı Tebliğ ile 2018/12 sayılı Tebliğ’de değişiklik yapılmıştır. Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalatı aşamasında yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kullanılan internet tabanlı uygulama GTB-İRİS iken; yapılan değişiklik ile bu işlemlerin TAREKS üzerinden yapılacağı düzenlenmiş ve ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu Tebliğ, 04.02.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33