Vergicilerin (mali) tatili

M. Fatih Köprü | 11/07/2023 | (Tüm Yazılar)

“Mali tatil” 2007 yılından beri uygulanıyor. Maliye çalışanları ve meslek mensuplarının (muhasebeciler, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler) yoğun iş stresinden uzaklaştırılması, daha verimli ve sağlıklı çalışmalarının sağlanması amacıyla çıkarılmıştı. Ancak geçen sürede kapsamı oldukça daraltıldı. Bu nedenle özellikle meslek mensupları açısından artık amacına hizmet ettiğini söylemek biraz zor gözüküyor.

Mali tatil, her yılın temmuz ayının birinden yirmisine kadar geçerli. Ancak haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlıyor. Bu yıl da haziranın son günü Kurban Bayramı’na denk geldiğinden mali tatil 4 Temmuz Salı günü başladı, 20 Temmuz Perşembe akşamı sona erecek.

Bu hafta mali tatilin; beyan ve ödeme süreleri, vergi incelemeleri ve dava açma süreleri üzerindeki etkileri üzerinde duracağız.

Mali tatildeki beyannameler

Yasa uyarınca verilme sürelerinin sonu mali tatile (4-20 Temmuz 2023) rastlayan beyannameler, mali tatilin son gününü izleyen yedinci günü sonuna kadar verilebiliyor. Mali tatil süresinde verilmesi gereken bazı beyannameler var aslında. Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisi beyannameleri gibi. Ancak mali tatil, bu beyannameleri kapsamıyor.

Buna göre 2023 yılında;

- 16-30 Haziran dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamelerinin 10 Temmuz Pazartesi gününe,
- Haziran dönemine ait diğer aylık ÖTV beyannameleri ile BSMV ve özel iletişim vergisi beyannamelerinin 17 Temmuz Pazartesi gününe,
- Şans oyunları vergisine ilişkin beyannamelerin ise 20 Temmuz Perşembe gününe,

kadar verilmesi gerekiyor. Bir de kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) bildirimleri var. O da kapsama girmediği için bildirimin 17 Temmuz’a kadar verilip, kesintilerin aynı tarihe kadar yatırılması gerekiyor.

Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak ise mali tatil uygulanmıyor.

Muhtasar ve KDV

Yasada mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari sürelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacağı belirtiliyor. Buna göre mali tatilin son gününü (20 Temmuz) izleyen 5. gün 25 Temmuz oluyor. Aylık olarak verilen, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri (MPHB), damga vergisi ve konaklama vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme tarihleri takip eden ayın 26’sı olarak belirlenmiş durumda (115 numaralı VUK sirküleri).

KDV beyannamelerinin verilme süresinin sonu ise geçtiğimiz aralık ayında çıkan 149 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’yle ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28. günü olarak belirlenmişti.

Buna göre verilme süresinin sonu, mali tatilin veya mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 günlük sürenin dışında bulunan söz konusu beyannameler (KDV, MPHB, DV ve Konaklama V.) için mali tatil dolayısıyla bir süre uzatımı söz konusu olmuyor. Bu beyannamelerin 115 ve 149 numaralı sirkülerler çerçevesinde en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar verilmesi gerekiyor.

Ödeme süresi

Kural olarak verilme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan beyannamelerdeki vergilerin, beyan tarihini takip eden gün içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ancak gerek yazımızın ilk bölümünde belirttiğimiz mali tatil kapsamına girmeyen beyannameler olsun gerekse de mali tatil uygulaması kapsamı dışına çıkarılmış olan KDV, muhtasar ve damga vergisi gibi beyannameler olsun normal vade tarihlerinde ödenmeleri gerekiyor. Buna göre haziran dönemine ilişkin MPHB’deki vergiler ile damga vergisi ve konaklama vergilerinin 26 Temmuz, KDV’lerin ise 28 Temmuz akşamına kadar ödenmesi gerekiyor.

Temmuz ayı içerisinde verilmesi gereken bazı beyanname ve bildirimler ile ödeme süreleri aşağıdaki tabloda özetleniyor:

Beyanname/Bildirim Türü

Son Beyan Tarihi

Son Ödeme (Vade) Tarihi

Haziran 2023 Katma Değer Vergisi

28.07.2023

28.07.2023

Haziran 2023 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

26.07.2023

26.07.2023

Haziran 2023 Damga Vergisi

26.07.2023

26.07.2023

Haziran 2023 Konaklama Vergisi

26.07.2023

26.07.2023

Haziran 2023 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

17.07.2023

17.07.2023

Haziran 2023 Özel İletişim Vergisi

17.07.2023

17.07.2023

Haziran 2023 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

17.07.2023

17.07.2023

Haziran 2023 Şans Oyunları Vergisi

20.07.2023

20.07.2023

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (16-30 Haziran 2023)

10.07.2023

10.07.2023

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (1-15 Temmuz 2023)

25.07.2023

25.07.2023

Haziran 2023 Bazı İçecekler, Alkollü İçkiler, Sigara ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

17.07.2023

17.07.2023

Haziran 2023 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi

17.07.2023

17.07.2023

Haziran 2023 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)

17.07.2023

17.07.2023

Haziran 2023 Haberleşme Vergisi

31.07.2023

31.07.2023

2022 Gelir Vergisi (2. Taksit)

 

31.07.2023

2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi (2. Taksit)

 

31.07.2023

Haziran 2023 Ba-Bs Formları

31.07.2023

 


Yukarıdaki özet tablodan da görüleceği üzere, son düzenlemeler çerçevesinde mali tatilin, beyan ve ödeme sürelerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığını söyleyebiliriz. Yani artık mali tatil, özellikle beyan ve ödeme süreleri açısından sadece isim olarak varlığını koruyor, mükelleflere ve meslek mensuplarına bir avantaj sağlamıyor.

Vergi incelemeleri

Mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı istenemediği gibi mükellefin işyerinde incelemeye de başlanamıyor. Ancak bu kuralın bir istisnası var. O da mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler.

Mali tatilden önce ibraz edilmiş olan defter ve belgeler üzerinde ise incelemeye devam edilebiliyor. Ancak inceleme tamamlandığında mükellefin inceleme tutanağını imzalamaya davet edilebilmesi için mali tatilin bitmesinin beklenmesi gerekiyor.

Uzlaşma ve indirim

Mükellefler, kendilerine tebliğ edilen “vergi ve ceza ihbarnamesi” ile ilgili olarak “uzlaşma” talep edebiliyorlar. Vergi aslı ve vergi aslına bağlı olarak kesilmiş olan cezalar ile 15 bin lirayı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma konusuna giriyor. Mükellefler uzlaşma yerine, vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için cezalarda indirim (VUK md. 376) imkânından da yararlanılabiliyor.

Her iki hakkın kullanılmasıyla ilgili olarak da 30 günlük başvuru süresi bulunuyor. Başvuru süresinin sonu mali tatile (4-20 Temmuz) denk geliyorsa, mali tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzama söz konusu olduğundan, 27 Temmuz Perşembe akşamına kadar söz konusu haklar kullanılabiliyor.

Dava açma süresi

Yukarıdaki yöntemler yerine dava açma yoluna da gidilebiliyor. Bu durumda da ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün (ödeme emrine karşı açılan davalarda 15 gün) içerisinde dava açılması gerekiyor.

Dava açma süresinin sonu mali tatile (4-20 Temmuz) rastlarsa, süre, mali tatil devam ettiği müddetçe işlemiyor. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün vergi mahkemelerinin çalışmaya ara verme süresine (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren de 7 gün uzuyor. Yani bu kapsama giren mükelleflerin 7 Eylül 2023 Perşembe günü mesai sonuna kadar dava açabilmeleri mümkün oluyor.

 

 

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.