Skip to Content
vergiresim

Ar-Ge Teşvikleri 2011

32. 5520 Sayılı Kanun ile Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yapılan düzenlemenin amacı nedir?

Kanun'da yer verilen düzenleme ile işletmelerin gerçekleştirdikleri Ar-Ge harcamalarının belli bir yüzdesinin kurum kazancından indirilebilmesi imkanı yaratılarak kurumlar vergisi yükünün azaltılması yoluyla oluşan kaynağın Ar-Ge faaliyetlerine yönlendirilmesi hedeflenmektedir.

33. Ar-Ge indirimi uygulaması ne şekilde gerçekleştirilmektedir?

Kurumların bünyelerinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamalarının % 100'ü "Ar-Ge indirimi" olarak kurumlar vergisi matrahından indirilmektedir.

34. Ar-Ge indirimi beyannamede hangi satırda gösterilmelidir?

Bu indirim kurumlar vergisi beyannamesinin "Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde yer alan "Ar-Ge İndirimi" satırında gösterilir.

35. Yeterli kazancın olmaması durumunda Ar-Ge indirimi sonraki dönemlere devredilebilir mi?

İlgili dönemde kazancın yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan Ar-Ge indirimi, sonraki hesap dönemlerine devreder. Bu devir için herhangi bir süre sınırlaması söz konusu olmadığından indirim için yeterli kazancın oluştuğu ilk dönemde indirim hakkından yararlanılabilir. Ancak devreden tutarın herhangi bir şekilde artırılması (yeniden değerleme veya ÜFE oranında) mümkün değildir.

36. Kurum kazancının yeterli olmasına karşılık indirilmeyen Ar-Ge indirim tutarı sonraki dönemlerde indirilebilir mi?

Hesaplanan Ar-Ge indirimi tutarları sadece harcamanın ilgili olduğu döneme ilişkin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir. Yeterli kurum kazancı olmasına rağmen indirilmeyen Ar-Ge indirim tutarlarının sonraki yıllarda indirimi mümkün değildir.

37. İndirimden geçici vergi dönemleri itibarıyla yararlanılabilmesi mümkün müdür?

Mükelleflerin geçici vergi dönemleri itibariyle yaptıkları harcamalar üzerinden hesaplanan Ar-Ge indiriminin ilgili dönem geçici vergi beyannamesinde kazançtan indirilebilmesi mümkündür.

38. Hangi faaliyetler Ar-Ge faaliyeti olarak kabul edilmektedir?

 • Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi,
 • Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni teknikler ve prototipler üretilmesi,
 • Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri,
 • Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya geliştirilmesi,
 • Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici yeni tekniklerin /teknolojilerin araştırılması,
 • Nihai ürünün oluşturulması aşamasında elde edilen ürünlerin kullanılabilirliğini ölçmek ve gerektiğinde değişiklik yapılmak üzere işletme içinde veya dışında test edilmesi.

39. Hangi faaliyetler Ar-Ge faaliyeti olarak kabul edilmez?

 • Pazar araştırması ya da satış promosyonu,
 • Kalite kontrol,
 • Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
 • Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,
 • İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
 • Biçimsel değişiklikler (şekil, renk ve dekorasyon gibi estetik ve görsel açıdan yapılan değişiklikler),
 • Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analizler için kullanılan program, yazılım gibi üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları),
 • İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
 • Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar,
 • Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,
   
 • Ar-Ge faaliyetleri sonucunda elde edilen çıktının daha sonraki aşamalara yönelik olarak ticari üretiminin planlanması ve seri üretim sürecinin oluşturulmasına ilişkin harcamalar.
   

40. Ar-Ge indiriminden yararlanabilmek için nereye başvurulması gerekir?

1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin hükümlerine uygun olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na yapılan başvuru ile kurumlar vergisi indiriminden yararlanılmaya başlanılması mümkündür.

41. Başvuru esnasında mükelleflerden istenilecek belgeler nelerdir?

Ar-Ge faaliyetiyle ilgili olarak, 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 1 numaralı ekinde yer alan formata uygun olarak hazırlanacak raporun, bir yazı ekinde iki nüsha olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na elden veya posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Bu rapor Ar-Ge indiriminin uygulanmaya başlanacağı döneme ait geçici vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar gönderilmelidir.

42. Başvuru yapıldıktan sonraki aşamalar nelerdir?

Bakanlık, raporun genel değerlendirmesini yaptıktan sonra, projenin bilimsel olarak incelenerek münhasıran yeni bilgi ve teknoloji arayışına yönelik olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla, projeyi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) ve/veya üniversiteler ile araştırma yapılan konuda uzmanlaşmış kuruluşlara intikal ettirecektir. Mükellefe, proje bütçesinin binde 3'ü oranında bir tutarı incelemeyi yapan kuruluşa ödemesi için bir yazı gönderilecek, ancak bu tutar 15.000 TL'yi aşmayacaktır.

Ar-Ge projesine ilişkin incelemeyi yapacak kuruluş, ihtiyaç duyması halinde ilave bilgi veya belgeleri de isteyerek, kendi uzmanları veya görevlendireceği başka kuruluşlara ait uzmanlar  marifetiyle gerekli incelemeleri kısa sürede yaptıracaktır. Anılan tebliğin 2 numaralı ekinde yer alan formata göre düzenlenen değerlendirme raporunun bir örneği Gelir İdaresi Başkanlığı'na, bir örneği de başvuru sahibine gönderilir.

43Başvuru tarihinden önce gerçekleştirilen Ar-Ge harcamaları Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilir mi?

Çalışmalara başlanıp harcama yapılmakla birlikte projenin herhangi bir aşamasında başvuruda bulunulması ve uygun bulunması halinde, başvuru tarihinin içinde bulunduğu geçici vergilendirme döneminin başlangıcından itibaren yapılan Ar-Ge harcamaları Ar-Ge indiriminden yararlanabilecektir. Ar-Ge projesi bittikten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

44. Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulmadan Ar-Ge indiriminden yararlanılabilir mi?

Para–Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararlarına istinaden uygulanan Ar-Ge yardımına ilişkin mevzuat çerçevesinde TÜBİTAK tarafından daha önce incelemesi yapılmış olan projelerle ilgili olarak yeniden inceleme yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından incelenerek desteklenmesi uygun bulunmuş Ar-Ge projesi bulunan mükelleflerin bu projeler hakkında ayrıca bir inceleme yapılması için Gelir İdaresi Başkanlığı'na müracaat etmelerine gerek yoktur.

45. TÜBİTAK desteği için müracaat yapılmış ancak onay süreci tamamlanmamış projelerin Ar-Ge indiriminden yararlandırılması mümkün müdür?

TÜBİTAK desteği için müracaat yapılmış ancak onay süreci tamamlanmamış projelerin Ar-Ge indiriminden yararlandırılması mümkündür.

46. Destek süresi dolan Ar-Ge projeleri için yeniden müracaat yapılmasına gerek var mıdır?

TÜBİTAK'tan projelerin Ar-Ge projesi olarak kabulü doğrultusunda desteklenen projelerin niteliğinde herhangi bir değişiklik olmaması koşuluyla destek döneminden sonra yapılacak harcamaların Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı'na ayrıca başvurulmasına gerek bulunmamaktadır.

47. Başvurusu yapılan projelerin Ar-Ge projesi olarak değerlendirilmemesinin sonuçları nelerdir?

TÜBİTAK ve/veya üniversiteler ile araştırma yapılan konuda uzmanlaşmış kuruluşlarca Ar-Ge projesi olarak değerlendirilmeyen projeler nedeniyle haksız yere indirim konusu yapılan tutarlar için vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi hesaplanacaktır.

48. Ar-Ge harcamaları kurum kayıtlarında ne şekilde izlenmelidir?

Kurumlar, hesap dönemi içerisinde gayri maddi hakka yönelik yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorundadırlar. Ancak, gayri maddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamalar doğrudan gider yazılabilecektir.

Proje sonucu ortaya bir gayri maddi hak çıkması halinde, aktifleştirilmesi gereken bu tutar, 5 yıl süreyle amortisman yoluyla itfa edilecektir. Amortisman uygulamasında mükelleflerin "hızlandırılmış amortisman" yöntemini tatbik edebilmeleri mümkündür.

Ancak projeden, daha sonraki yıllarda vazgeçilmesi veya projenin tamamlanmasına imkan kalmaması durumunda, kurumun Ar-Ge faaliyeti kapsamında yapmış olduğu ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarların doğrudan gider yazılabilmesi mümkündür.

49. Ar-Ge projelerine ilişkin diğer kurumlardan sağlanan hibe ve destekler ne şekilde dikkate alınır?

Geri ödeme koşuluyla sermaye desteği olarak sağlanan destekler borç mahiyetinde olduğundan ticari kazancın tespitinde dikkate alınmamaktadır.

Diğer taraftan, hibe şeklinde sağlanan destek tutarları ile diğer kurumlardan bu mahiyette sağlanacak her türlü destek tutarları ticari kazancın bir unsuru olarak kazanca dahil edilecektir. Maliyetleri bu tür desteklerle karşılanan Ar-Ge harcamaları da Ar-Ge indiriminin hesabında dikkate alınacaktır. Özetle, hibe tutarları gelir olarak kaydedilecek, bu hibelerle karşılanan harcamalar ise Ar-Ge indirimi hesaplamasına dahil edilecektir.

50. Ar-Ge projesi ne zaman son bulur?

Ar-Ge faaliyeti, esas itibarıyla denemelerin son bulduğu, ilk üretimin yapıldığı aşamada sona erer. Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren Ar-Ge projesi bitmiş sayılır. Bu tarihten sonra yapılan harcamalar Ar-Ge harcaması kapsamında değerlendirilmez. Ancak, tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni Ar-Ge projesi olarak değerlendirilir.

51. Henüz tamamlanmamış bir Ar-Ge projesinin, başka bir kuruma satılması durumunda uygulama nasıl olacaktır?

Öncesinde aktifleştirilmiş olan Ar-Ge harcamaları kazanç tutarının tespitinde maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.

Ar-Ge indirimi uygulamasında, henüz tamamlanmamış bir Ar-Ge projesinin başka bir kuruma satılması durumunda, Ar-Ge projesini devralan kurumun bu projeye ilişkin olarak ilave yaptığı harcamalar Ar-Ge indiriminden yararlanabilecektir. Devreden kurumda yapılan Ar-Ge harcamaları için indirimden yararlanılması söz konusu olmayacaktır.

Tamamlanmış bir Ar-Ge projesinin başka bir kuruma satılması durumunda ise Ar-Ge projesini devralan kurumun Ar-Ge indiriminden yararlanması söz konusu değildir.

52. Ar-Ge indiriminden faydalanmak için Ar-Ge departmanı kurmak zorunlu mudur?

Ar-Ge harcamalarının Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında kurum kazancından indirilebilmesi için işletmelerin ayrı bir Ar-Ge departmanı kurmaları zorunludur.

53. Diğer kurumlarla ortak bir Ar-Ge departmanı kullanılması durumunda Ar-Ge indiriminden faydalanılabilir mi?

Ar-Ge faaliyetinin esas itibarıyla işletme bünyesinde yapılması gerekmektedir.

Ancak fiili kullanım durumunun tespit edilmesi ve ortak giderlerin de buna göre paylaştırılması şartıyla bir kuruma ait olduğu halde diğer kurumlarla ortak kullanılan Ar-Ge departmanında yapılan Ar-Ge faaliyetleri, işletme bünyesinde yapılmış sayılacaktır. İşletmenin organizatörlüğünde olmak şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Ar-Ge merkezleriyle üniversiteler bünyesinde yapılan Ar-Ge faaliyetleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında, proje bazında yerli ve yabancı teknik personelden mesleki ve teknik destek alınması veya bazı analizlerin dışarıda yaptırılması halinde bunlarla ilgili olarak yapılan ödemeler de Ar-Ge harcaması kapsamında değerlendirilecektir.

54. Teknoloji geliştirme bölgeleri ile serbest bölgelerde yapılan Ar-Ge harcamaları için Ar-Ge indiriminden faydalanılabilir mi?

Ar-Ge indirimi uygulaması açısından, Ar-Ge departmanının bulunduğu yerin önemi yoktur. Firmanın faaliyet yeri olması şartıyla, gerek firma merkezinin bulunduğu yerde veya ayrı bir yerde, gerekse teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulan Ar-Ge departmanlarında yapılan harcamalar da Ar-Ge indirimi kapsamındadır.

Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2. maddesinde ya da 3218 sayılı Serbest Bölgeler  Kanunu'nun geçici 3. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ancak, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin işletmenin kendi faaliyetiyle ilgili olması ve anılan Kanun'larda yer alan istisnalara konu olmaması durumunda, bu tür harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilecektir.

55. Ar-Ge faaliyeti kapsamında değerlendirilen harcamalar nelerdir?

İlk madde ve malzeme giderleri, personel giderleri, genel giderler, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi resim ve harçlar, amortisman ve tükenme payları ve finansman giderleri desteklenen harcamalar kapsamındadır.

56. İlk madde ve malzeme giderleri nelerdir?

Her türlü direkt ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamul, yedek parça ve benzeri giderler ile amortisman uygulamasına konu olmayan maddi ve gayrimaddi kıymet iktisaplarına ilişkin giderleri kapsar. Hammadde ve diğer malzeme stoklarından Ar-Ge faaliyetlerinde fiilen kullanılan kısma ilişkin maliyetler Ar-Ge harcaması kapsamındadır. Bu nedenle, henüz Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmamış olan hammadde ve diğer malzemelere ilişkin maliyet tutarlarının stoklar hesabında; kullanılan, satılan ya da elden çıkarılanların da stoklar hesabından mahsup edilmek suretiyle izlenmesi gerekmektedir.

57. Personel giderleri nelerdir?

Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştırılan ve faaliyetin gerektirdiği nitelikte personel ile ilgili olarak tahakkuk ettirilen ücretler ile bu mahiyetteki giderlerdir.

İşletmenin Ar-Ge departmanında çalıştırılan hizmetliler ve benzeri vasıfsız personel ile Ar-Ge departmanına tahsis edilmemiş olup günün bir kısmında Ar-Ge departmanında çalışan personele ödenen ücretler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

58. Genel giderler nelerdir?

Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, nakliye ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi Ar-Ge faaliyetinin devamlılığını sağlamak için katlanılan diğer giderleri kapsar. Sigorta giderleri, Ar-Ge faaliyetlerinin bizzat yürütülmesi amacıyla kullanılan tesis için ödenen kira giderleri ile kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara ait giderler de bu kapsamdadır.

Bu giderlerin, Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilebilmesi için Ar-Ge departmanında fiilen kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir. Çeşitli kıstaslara göre genel işletme giderleri üzerinden hesaplanacak paylar bu kapsamda değerlendirilmez.

59. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler nelerdir?

Normal bakım ve onarım giderleri dışında Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan mesleki veya teknik destek alınması veya bunlara yaptırılan analizlerle ilgili olarak yapılan ödemelerle, bu mahiyetteki diğer ödemelerdir.

60. Vergi, resim ve harç giderleri nelerdir?

Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin olan ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan ayni vergi, resim ve harçları kapsar. Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar için ödenen vergiler, Ar-Ge projesinde kullanılmak üzere ithal edilen mallarla ilgili gümrük vergileri ile benzeri vergi, resim ve harçlar bu kapsamdadır.

61. Amortisman giderleri nelerdir?

Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan bina, makine-tesis ve cihazlar, taşıtlar, döşeme ve demirbaş gibi maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortisman ve tükenme paylarından oluşur. Diğer taraftan, iktisadi kıymetin münhasıran Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılması ve bu kullanımın sürekli olması gerekmektedir. Ar-Ge departmanı dışında başka faaliyetlerde de kullanılan iktisadi kıymetlere ilişkin amortismanlar Ar-Ge harcaması kapsamında değildir.

62. Finansman giderleri nelerdir?

Ar-Ge projesi bazında yerli, yabancı ve uluslararası kurumlardan temin edilen kredilere ilişkin finansman giderleridir.