No: 58

Tarih: 30/12/2022

Konu:

6111 sayılı sigorta prim teşviki uzatıldı.


29/12/2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesinde yer alan 6111 sayılı sigorta prim teşviki 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik olarak da bilinen 6111 kanun numaralı istihdam teşvikinden yararlanmak için gerekli olan şartlar şu şekildedir;

a. Çalışanın 01.03.2011 - 31.12.2023 tarihleri arasında işe alınmış olması,
b. İşe alındığı tarihten önce herhangi bir işyerinden 6 aylık dönemde verilen aylık prim ve hizmet belgesinde 4/a sigortalısı olarak kayıtlı olmaması,
c. Sigortalının, son altı aylık ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması beklenmektedir.
d. İşletmenin yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
e. Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yasal süresi içerisinde gönderilmesi ve tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süreler dahilinde ödenmesi.

Teşvik süresi:

Çalışanın yaş aralığı ve Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olup olmadığına göre 6 ila 54 ay aralığında değişen süreler için bu teşvikten yararlanılabilmektedir.

Şöyle ki;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,
2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmi dört ay süreyle,
b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmi dört ay süreyle,
c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,
ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle,
d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, uygulanır.

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2023 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94