No: 34

Tarih: 07/07/2022

Konu:

Sigorta primine esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı SGK işlemlere esas tutarlar açıklandı.


Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak olan günlük asgari ücret 215,70 (ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş) Türk Lirası olarak tespit edilerek 1/7/2022 tarihli ve 31883 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

SGK tarafından yayımlanan 06.07.2022 tarih ve 2022/13 sayılı Genelge ile 01/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere;

  • Sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında,
  • Yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında,
  • İsteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile
  • İdari para cezalarında,
  • Geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar açıklanmıştır.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 215,70 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 6.471,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 1.617,75 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 48.532,50 TL

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 107,85 TL
Aylık kazanç tutarı : 3.235,50 TL

1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;
1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 215,70 TL
Aylık kazanç tutarı : 6.471,00 TL

1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 (a) bendine tabi sigortalıların;
- Yemek parası:
1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 215,70 TL x %6 = 12,94 TL (*) (Günlük)

- Çocuk zammı:
1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 6.471,00 TL x %2 =129,42 TL (Aylık)

- Aile zammı (yardımı):
1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında; 6.471,00 TL x %10 = 647,10 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

1.5- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar İçin;

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;

1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında;
Günlük kazanç alt sınırı : 215,70 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 6.471,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 647,10 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 19.413,00 TL

olarak uygulanacaktır.

Aşağıda yer alan başlıklara ait detaylı bilgiler Sirküler eki Genelgede açıklanmıştır.

1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları

3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı ve Ek 13 üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları

5- 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

6- Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

7- İdari para cezaları

Söz konusu Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94