No: 99

Tarih: 26/10/2020

Konu:

TBMM’de görüşülmekte olan ‘’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinde’’ yer alan yapılandırma hükümlerine ilişkin bilgilendirme


16 Ekim 2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Plan ve Bütçe Komisyonunda 23/10/2020 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun teklifi TBMM genel kurulunda kabul edildikten ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğinden, genel kurul aşamasında da üzerinde değişiklik yapılması mümkündür. Teklif içeriğinde yer alan iş ve sosyal güvenliği ilgilendiren düzenlemelere 20/10/2020 tarih ve 97 sayılı sirkülerimizde değinmiştik.

Önemli bir hatırlatma olması bakımından işbu sirkülerimizde teklifin yapılandırmaya ilişkin maddeleri bakımından bir detaya vurgu yapılması amaçlanmıştır.

Tasarının yapılandırma ile ilgili kapsam maddeleri incelendiğinde;

“MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri;

a) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; (aa) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları……

c) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayım tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,………….."ifadeleri yer almaktadır. Ayrıca maddenin yürürlük maddesinde de, Kanun’un Resmi Gazete’ de yayım tarihi belirtilmiştir.

Madde’nin aynen bu şekilde geçmesi halinde vergi yönünden 2020/7. ay beyannamesi ve öncesi, SGK primleri yönünden ise 2020/Ağustos ayı dahil) ve öncesine ilişkin olarak beyan edilmiş ve edilecek tutarlar borç yapılandırması kapsamına alınacağı için, bu dönemlere ilişkin beyan edilmemiş stopaja-prime tabi ödemelerinizin bulunması halinde, düzeltme/ek bildirge ve beyannamelerinizin teklifin Resmi Gazete’de yayımlanmadan önce mutlaka ilgili Kurumlara (Maliye-SGK) verilmesi gerekir. Tahakkuk yönünden Kanun çıktıktan sonra geçmiş dönemlere ilişkin verilecek düzeltmeler yapılandırma kapsamı dışında yer alacaktır.

Örnek: İlgili teklif maddesinin yürürlük tarihi 31.10.2020 olması halinde, bu tarihten sonra (örneğin 01.11.2020 tarihinde) 2020/Mart ayına ilişkin geçmişe dönük verilecek bu kapsamdaki herhangi bir düzeltme beyannamesi yapılandırma kapsamı dışında kalacaktır.


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94