No: 7

Tarih: 14/03/2019

Konu:Konut kapıcılığı işyerlerinin kolay işverenlik kapsamına dahil edilmesine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayımlandı.

Bilindiği üzere, 21 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 7103 sayılı Kanun ile konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar, ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışan sigortalılar ile birlikte 5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesi kapsamına alınmıştır. Düzenleme ile konut kapıcılığı faaliyeti yürütülen işyerleri de kolay işverenlik kapsamına dahil edilmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 05.03.2019 tarihinde yayımlanan 2019/06 sayılı Genelge ile konut kapıcılığı işyerlerinin sigortalı ve işveren işlemlerine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Kolay işverenlik uygulaması kapsamına alınan konut kapıcılığı işyerleri ve sigortalılarına ilişkin genel esaslar

  • Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetler konut kapıcılığı faaliyeti olarak kabul edilmektedir.
  • Konut kapıcılığı faaliyeti yürütülen işyerlerinde çalışanlar 4/a kapsamında sigortalı sayılanlara sağlanan haklar ile birlikte işsizlik sigortası hükümlerinden de yararlanacaktır.
  • Konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların ay içerisindeki çalışmalarının 1 ila 9 gün veya 10 gün ve üzerinde olması şeklinde herhangi bir ayrım söz konusu olmayacaktır.
  • Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışan sigortalılar aynı anda birden fazla işveren yanında sigortalı olabilecektir.
  • Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde çalışan sigortalar adına aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenlenmeyecektir.
  • Kolay işverenlik kapsamındaki işyerlerinde çalışmaya başlayacak sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgeleri ve ilk işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgelerinin sigortalının çalışmaya başlayacağı ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilebilecektir.

Konut kapıcılığı işyerlerinin kolay işverenlik uygulaması kapsamında tescil edilmesi

Konut kapıcılığı olarak tescil edilen veya edilecek olan işyeri işverenleri tarafından, e-devlet uygulaması yoluyla edinilecek e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi  adresinde yer alan kolay işverenlik uygulaması ekranından kolay işverenlik tescil başvurusunda bulunulabilecektir. Kolay işverenlik kapsamına dahil olmak istemeyen işverenler ise Kurumca belirlenen tarihe kadar mevcut sistem üzerinden işlemlerini yapmaya devam edebileceklerdir. Ancak kolay işverenlik kapsamına dahil olan işverenlerin yeniden diğer işverenler gibi e-bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeleri mümkün olmayacaktır.

1 Mart 2019 tarihinden itibaren kolay işverenlik kapsamına alınacak konut kapıcılığı işyerlerine ilişkin uygulama

1 Mart 2019 tarihinden önce tescil edilmiş konut kapıcılığı işyerleri tarafından kolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, söz konusu işyerlerinde yeni bir sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenecektir.

1 Mart 2019 tarihinden sonra ilk defa konut kapıcılığı kapsamında sigortalı çalıştırılması durumunda kolay işverenlik programları işletime alınıncaya kadar “İşyeri Bildirgesi” ve “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunulmaya devam edilecektir. E-Sigorta başvuru ve şifre işlemleri e-Devlet altyapısı üzerinden yapılmaya devam edilecektir.

Kolay işverenlik kapsamındaki işyerlerinde çalışmaya başlayacak sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgeleri ve ilk işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgelerinin sigortalının çalışmaya başlayacağı ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilebilecektir.

Örnek: 06.03.2019 tarihinde işe alınan bir sigortalıya ilişkin işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç 01.04.2019 (31.03.2019 tarihinin hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle) tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir.

Örnek: 30.04.2019 tarihinde işe başlayacak bir sigortalıya ilişkin işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgelerinin 30.04.2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir.

İşyerinde birden fazla kişi çalıştırılması halinde her sigortalı için ayrı işe giriş bildirgesi düzenlenecektir. Kolay işverenlik programlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işletime alınmasından sonra başvuru bilgilerine istinaden işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgeleri otomatik olarak oluşturulacak, işverenlerden ayrıca işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgesi alınmayacaktır.

Çalışanlara ait işe giriş bildirimlerinin çalışmanın başladığı ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılması halinde söz konusu bildirimler Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili denetim birimine intikal ettirilmeksizin işleme alınacaktır. Ancak bu süreden sonra yapılacak bildirimler Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına intikal ettirilerek düzenlenecek rapora göre işlem yapılacaktır.

Kolay işverenlik kapsamında sigorta primlerinin tahakkuku ve ödenmesi

Konut kapılığı işyerlerinde çalışan sigortalılara ait prime esas kazanç tutarı, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırı (ilgili yıla ait günlük brüt asgari ücret ve günlük brüt asgari ücretin yedi buçuk katı) arasında olmak üzere işverenin sigortalıya ödediği brüt ücrete göre beyan edilecektir.

Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde çalışan sigortalar adına aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenlenmeyecektir.

İşverenler tarafından geriye dönük gün ve kazanç değişikliği yapılması, denetim raporu, mahkeme kararı, kamu kurumlarından alman bilgi ve belgeler hariç olmak mümkün olmayacaktır.

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışan sigortalara ait gün ve kazanç beyanında değişiklik olmadığı sürece, otomatik olarak tahakkuk ettirilecek sigorta primleri ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar işverenler tarafından ödenecektir. Kolay işverenliğe geçen konut kapıcılığı işyeri işverenlerine, damga vergisi tahakkuku yapılmayacaktır.

Sigortalılar adına beyan edilen prim gün sayısı, prime esas kazanç tutarına ilişkin değişiklik yapılması veya sigortalının ilgili ayda işten ayrıldığına ilişkin bildirim yapılması halinde ilgili aya ait tahakkuk otomatik olarak güncellenecektir.

Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılara ait beyan girişi, güncellemesi, teşvikten yararlanmak üzere tanımlama ve eksik gün girişi işlemleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi linki üzerinden yapılacaktır.

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilenlere ait eksik çalışma nedenleri ve eksik gün sayıları işveren sistemine çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın onuncu gününe kadar girilecektir. Söz konusu çalışmalara ait eksik gün belgelerinin (istirahat raporu, izin belgesi, kısmi istihdam sözleşmesi, puantaj kayıtları, kanıtlayıcı resmi belgeler vb.) muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu belgeler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenildiği takdirde işverenler tarafından ibraz edilmelidir.

Örnek: Prim gün sayısı 30 gün olarak beyan edilen ve 31 gün çeken ayda 3 günlük istirahat raporu bulunan sigortalı adına ilgili ayda bildirilecek prim ödeme gün sayısı “28”, eksik gün sayısı ise “3” olacaktır.

Örnek: 31 gün çeken ilgili ayda 1 gün raporlu olan sigortalı adına prim ödeme gün sayısı “30” olarak bildirilecek ve eksik gün sayısı girilmeyecektir. Eksik gün ve nedeni işverence gün takvimden seçilmek suretiyle yapılacaktır.

Örnek: 20 gün süreyle çalıştırılacağı beyan edilen sigortalı adına, ilgili ayda 5 günlük istirahat raporu da almış olması durumunda, beyan girişi sırasında yapılan 10 günlük eksik gün bildiriminin de mevcut olduğu göz önüne alınarak istirahat gün sayısı da düşülmek suretiyle 15 günlük prim gün sayısı üzerinden tahakkuk oluşturulacaktır.

Kolay işverenliğe geçişle birlikte, konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar için otomatik olarak oluşturulacak tahakkuklar işverenler tarafından https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi  adresinden beyan girişi veya teşviklerden yararlanmak üzere tanımlama sistemine girip güncellenmediği sürece, geçerli sayılacaktır. Kolay işverenlik kapsamına geçişten önceki ayda sigortalı adına bildirilen prime esas kazanç ve prim gün sayısı üzerinden hesaplanacak sigorta primi herhangi bir teşvik indirimi olmaksızın ve önceki ayda bildirim yapılan belge türü üzerinden otomatik olarak tahakkuk edecektir.

Banka kanalıyla yapılacak ödemeler, yasal ödeme süresi geçmemiş prim borçlar için “25-SSK Prim Kodu” ile yasal ödeme süresi geçmiş prim borçları için ise “22-Geçmiş Dönem Kodu” ile yapılabilecektir. Borç tutarları, ilgili ayı takip eden ayın on beşinden itibaren bankalara ait borç sorgu ekranlarında gösterilecektir.

Kolay işverenlik kapsamında sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirim

Kolay işverenlik kapsamındaki konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların işten ayrılışları kolay işverenlik programları işletime alınıncaya kadar, “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” ile mevcut işten ayrılış programı vasıtasıyla yapılmaya devam edilecektir. İşten ayrılış bildirimleri, çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden on gün içerisinde yapılacaktır.

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılacaklara ilişkin idari para cezaları

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışan sigortalılara ait işe giriş bildiriminin çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar yapılmaması halinde işverene her bir sigortalı için asgari ücret tutarında, işten ayrılan sigortalılara ait bildirimin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içinde verilmemesi halinde asgari ücretin onda biri tutarında, işverenlerce sigortalılara ait prime esas kazançların veya hizmetlerinin yasal süresi içerisinde bildirilmemesi, eksik ya da geç bildirilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla bildirim yapılan her bir ay için sigortalı başına asgari ücretin beşte biri veya sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Kolay işverenlik uygulaması kapsamındaki konut kapıcılığı işyerleri ve sigortalılarına ilişkin diğer hususlar

Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar adına iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki sigortalılara ilişkin usul ve esaslara göre yapılacak olup konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar da 4/a kapsamında sigortalı sayılan çalışanlara sağlanan yardımlardan faydalanabilecektir.

İşverenlerce, konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar için ilgili kanunlar ve alt mevzuatları ile belirlenen şartların sağlanması koşuluyla prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılabilecektir.

Konut kapıcılığı işyeri işverenlerinin kolay işverenliğe geçişi sırasında bir önceki aya ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı aktif sigortalıları beyan girişi yapılması amacıyla görüntülenecektir. Söz konusu sigortalılar arasından sistemde işe girişi bildirgesi kayıtlı olmayanların bulunması halinde kolay işverenliğe geçiş işlemi tamamlanamayacaktır. Bu durumdaki işverenler, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat etmek suretiyle kolay işverenliğe geçiş işlemlerinin tamamlanmasını sağlayabilecektir. 

Yürürlük tarihi

Sosyal Güvenlik Kurumunun tarafından yayımlanan konut kapıcılığı işyerlerinin kolay işverenlik uygulaması kapsamına dahil edilmesine ilişkin 2019/06 sayılı Genelge 01.03.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2019/06 sayılı SGK Genelgesi’ne ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,
Kuzey
YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94