No: 8

Tarih: 28/06/2018

Konu:2018 yılı asgari ücret desteğine ilişkin detayların yer aldığı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayımlandı.

27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7103 sayılı Kanunun 73. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 75. madde doğrultusunda, 2018 yılında Ocak ila Eylül dönemleri ile arasında uygulanacak asgari ücret desteği günlük tutarı ve destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarları 20 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

Buna göre destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak günlük prime esas kazanç tutarı 120 TL, desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2018/20 sayılı Genelge ile 2018 Ocak ila Eylül ayları arsında uygulanacak olan asgari ücret desteği uygulamasına ilişkin detaylar aşağıda açıklanmıştır.

Kapsama giren sigortalılar

Destekten sadece uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi sigortalılar için yapılan bildirimlerden dolayı yararlanılabilecektir. Dolayısıyla uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayan ( Sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar v.b.) sigortalılar yönünden destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

1) 1/1/2018 tarihinden önce tescil edilmiş işyerleri için destek tutarının hesaplanması

Destekten, 2018 yılının ilgili ayı için 2017 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen ve günlük prime esas kazanç tutarı 120 TL’nin altında olan sigortalıların prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak olan tutarda faydalanılacaktır.

Öte yandan 2018’in cari ayındaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalıların prim ödeme gün sayısının 2017 aynı ayında bildirilen prim ödeme gün sayısından az olması halinde destekten yararlanılacak gün sayısı hesabında cari aydaki prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.

Bununla birlikte 30/11/2017 tarihiden sonra işleme alınacak olan 2017 yılının ilgili ayına ilişkin asıl, ek ve iptal bildirgelerindeki gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları 2018 yılı asgari ücret desteğinin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

2) 1/1/2018 tarihinden önce tescil edilmiş işyerleri için destekten yararlanma şartları

  • 2018 yılı Ocak ila Eylül dönemlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasa süresinde verilmesi gerekmektedir.
  • 2018 yılı Ocak ila Eylül dönemlerine ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen ve gün sayısını arttıracak mahiyetteki bildirgeler destekten yararlanılacak gün sayısı hesabında dikkate alınmayacak ancak yasal süresi dışında verilmekle birlikte gün 

sayısını azaltacak nitelikteki (iptal niteliğindeki) bildirgelerdeki prim ödeme gün sayıları destekten yararlanılacak gün hesabında dikkate alınacaktır.

  •  İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası, gecikme cezası veya gecikme zammı borcunun olması destekten faydalanmaya engel teşkil etmemektedir.
  • 2018 yılı Ocak ila Eylül dönemlerine için sigorta primine esas kazancın eksik bildirilmesi veya hiç bildirilmemesi halinde destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde yararlanılan tutarlar Sosyal Güvenlik Kurumunca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

3) 2018 yılında tescil edilmiş işyerleri için destek tutarının hesaplanması

2018 yılının ilgili ayı için uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen ve prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırı arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayısının ( 2018 yılında tescil edilmiş işyerleri için 120 TL ve altında günlük prime esas kazanç bildirilmiş olunması şartı aranmaksızın) 3,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak olan tutar kadar 2018 yılının ilgili ayında teşvikten faydalanılacaktır.

4) 2018 yılında tescil edilmiş işyerleri için destekten yararlanma şartları

  •  2018 yılı Ocak ila Eylül dönemlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmiş olması gerekmektedir.
  • Ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması ve tahakkuk edecek sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmiş olması gerekmektedir.
  • Vadesi geçmiş prim borcu olmasına karşın 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre taksitlendirilmiş olması şartıyla ve taksitlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle yasal verilme süresi geçmemiş bildirgelerden başlanmak üzere teşvikten faydalanılması mümkün olacaktır.
  • 2018 yılı Ocak ila Eylül dönemlerine için sigorta primine esas kazancın eksik bildirilmesi veya hiç bildirilmemesi halinde destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde yararlanılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

5) Diğer teşviklerden faydalanılması halinde verilecek destek tutarı

İşvereneler tarafından yürürlükte olan diğer teşvikler kapsamında çalıştırılan sigortalılar için ödenecek sigorta primlerinin hazinece karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir.

6) Ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin destekten faydalanması

5510 sayılı Kanun’un Ek 9. Maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin asgari ücret desteği uygulamasından yararlanmasında, ek 9. madde kapsamına bildirilen prim gün sayısı ile prime esas günlük kazancın 120 TL’nin altında olması koşuluyla destekten yararlanılacaktır.

İlk defa 1/1/2018 tarihinden sonra ek 9. madde kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlayacak işverenler ise çalıştırdıkları sigortalıların tamamı için asgari ücret desteğinden yararlanabilecektir.

7) Destek tutarının mahsup edilmesi

Asgari ücret desteği ile sağlanacak indirim tutarı, 2018 yılının ilgili ayı için bildirim yapılan ayı takip eden ay/aylarda doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

2018 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan dönemleri için hak edilmiş ancak mahsup işlemi yapılmamış destek tutarları 2018 Mayıs döneminde doğan prim borçlarına tek seferde mahsup edilecek olup, mahsup işlemi sonrasında artan destek tutarları ise sonraki ayların prim borçlarından mahsup edilecektir.

8) Diğer Hususlar

20 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak günlük prime esas kazanç tutarı, 180 TL olarak belirlenmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey
YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94