Uluslararası arenada, ülkelerin ekonomik ve siyasal alandaki gücünü belirleyen unsurlarından birisi olan savunma sanayiinde, dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak değişime, yeniliğe ve modernizasyona sürekli olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Ülke savunması gibi stratejik bir konuyla doğrudan ilgisi ve yukarıda belirtilen uluslararası arenadaki belirleyici rolü, savunma sanayi sektörünün diğer piyasalardan farklılaşmasına neden olmuştur.

 Söz konusu yenilik ve modernizasyon, sadece serbest piyasa ekonomisinin kendi dinamiklerinden kaynaklanmamakta, aynı zamanda sektörün taşıdığı stratejik öneme binaen ülke hükümetlerinin sektöre doğrudan veya dolaylı olarak müdehalesi veya yön vermesi sonucunda da gerçekleşmektedir.Ülkemizin jeopolitik konumu gereği önem arzeden ve ekonominin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayan Türk Savunma Sanayisi de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamaya ve rekabetin had safhaya ulaştığı uluslararası pazarda ağırlığını hissettirmeye başlamıştır.

Türkiye'deki özel sektörün azami düzeyde iştirak edeceği, teknolojik yeniliklere uyumlu ve bu yeniliklerin kaynağı olabilecek ulusal bir savunma sanayini geliştirilmesi, devlet tarafından benimsenmiş bir prensiptir. Bu prensibin sağlanmasında en etkin faktörlerden birisi de hiç şüphesiz vergilendirme politikalarıdır.

Bu kapsamda, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalara da bir takım vergisel teşvikler sağlanması kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle gelir ve harcamalar üzerinden alınan vergiler itibariyle sağlanacak teşvik unsurlarının iyileştirilmesi, sektörde faaliyet gösteren yerli firmaların uluslararası ihalelere katılan yabancı girişimciler karşısında rekabet imkânlarını daha da arttıracaktır.

EY Türkiye olarak bu çalışmadaki amacımız, ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan Savunma Sanayi Sektöründe, mali konularda yaşanan gelişmeleri, devlet tarafından sağlanan destekleri/teşvikleri ve ilgili mevzuatı okuyucu kitlesiyle paylaşmaktır.

Türkiye'de ve Dünya'da Savunma Sektörü hakkındaki raporlarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

2010 - Türkiye'de ve Dünya'da Savunma Sanayi Sektör Raporu

2011 - Türkiye'de ve Dünya'da Savunma Sanayi Sektör Raporu