Özel Usulsüzlük Cezaları

2024 yılı

1. Özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları (VUK md. 353)

Özel usulsüzlük filleri Ceza (TL)

1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenmesi halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10’u

Her bir belge için en az 3.400

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

1.700.000

2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken bu belgelerin kağıt olarak düzenlenmesi

3.400

- Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

170.000

- Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

1.700.000

3. Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması

1.700

4. Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

40.000

5. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için

2.000

6. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine*

6.600

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.300.000

7. 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

8.700

8. Vergi Usul Kanunu'nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

6.600

9. Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına
 

Alt sınır

Üst sınır

 

 

  230.000

2.300.000


* Matbaa işletmecileri tarafından belge basımı ile ilgili bildirim görevinin belirlenen sürede yerine getirilmemesi durumu ile bildirimin eksik veya hatalı yapılması durumunda kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirimin belirlenen sürenin sonundan başlayarak 30 gün içinde yapılması ya da eksik veya hatalı yapılan bildirimin aynı süre içerisinde tamamlanması veya düzeltilmesi durumunda 1/2 oranında uygulanacaktır.


Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geliyorsa vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir.

Vergi Usul Kanunu'nun 232. maddesinin 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin (nihai tüketiciler); fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma bileti almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara 2. sırada yer alan cezanın beşte biri kadar (680 TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.

2. Özel usulsüzlük cezaları (VUK mük. md. 355)

(Bilgi vermeme, elektronik bildirim ve beyannamelerin verilmemesi, ödeme ve tahsilatların banka ve finans kurumları aracığıyla yapılma zorunluluğuna uyulmaması gibi)

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 11.800 TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

5.800 TL

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında

3.000 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için yukarıdaki cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 8.700.000 TL'yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası ise bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanmaktadır.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

3. Özel usulsüzlük cezaları (VUK mük. md. 355)

(VUK'un 107/A maddesiyle getirilen zorunluluklara (elektronik tebligat) uymayanlar için)

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 6.900 TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

3.400 TL

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında

1.800 TL

 

2023 Yılında uygulanan özel usulsüzlük cezalarına ait listeler için lütfen tıklayınız...

2022 Yılında uygulanan özel usulsüzlük cezalarına ait listeler için lütfen tıklayınız...

2021 Yılında uygulanan özel usulsüzlük cezalarına ait listeler için lütfen tıklayınız...

2020 Yılında uygulanan özel usulsüzlük cezalarına ait listeler için lütfen tıklayınız...

2019 Yılında uygulanan özel usulsüzlük cezalarına ait listeler için lütfen tıklayınız...

2018 Yılında uygulanan özel usulsüzlük cezalarına ait listeler için lütfen tıklayınız...

2017 Yılında uygulanan özel usulsüzlük cezalarına ait listeler için lütfen tıklayınız...

2016 Yılında uygulanan özel usulsüzlük cezalarına ait listeler için lütfen tıklayınız...

2015 Yılında uygulanan özel usulsüzlük cezalarına ait listeler için lütfen tıklayınız...

2014 Yılında uygulanan özel usulsüzlük cezalarına ait listeler için lütfen tıklayınız...

2013 Yılında uygulanan özel usulsüzlük cezalarına ait listeler için lütfen tıklayınız...